Tijdens de verschillende tentoonstellingsmomenten over ‘t Zand werd aan de Bruggeling gevraagd waar hij of zij de fontein het liefste zag komen. Er kwamen diverse suggesties, maar de voorkeur ging uit naar een locatie in het Koning Albert I-park.

Sinds 1986 neemt de fontein een prominente plaats in op ’t Zand. Deze creatie van beeldhouwers Stefaan Depuydt en Livia Canestraro diende destijds als sluitstuk van de toenmalige heraanleg van het plein en bestaat uit vier beeldengroepen die elk een tafereel uit het Brugse verleden voorstellen. Hoewel de opdrachtomschrijving van de internationale architectuurwedstrijd voor de heraanleg van 't Zand en de Vrijdagmarkt de keuze liet om de bestaande fontein te bewaren, koos geen van de vijf ontwerpteams voor behoud. Tijdens de speciale collegezitting van 16 juni 2015, waarin het college van burgemeester en schepenen koos voor het concept van het ontwerpteam West 8, Snoeck & Partners en Atelier Roland-Jéol, werd onmiddellijk ook beslist om de fontein toch te behouden op een andere locatie, op voorwaarde dat ze veel energiezuiniger zou gemaakt worden.

Vervolgens werd een zoektocht gestart om de meest geschikte inplantingsplaats te vinden voor de fontein. Deze zoektocht mondde uiteindelijk uit in een project waarbij de fontein een prominente nieuwe plaats krijgt en bovendien nu de aanleiding is voor een opwaardering van het oostelijk deel van het Koning Albert I park en de Kapucijnenrei. De slordige parkingang van vandaag wordt getransformeerd in een levendige stadsentree met een aantrekkelijke ontmoetingsplaats aan het water.

Fontein Koning Albert I-parkNieuw leven voor de fontein, het Koning Albert I park, en de Kapucijnenrei

Gekoppeld aan de beslissing over een nieuw ’t Zand koos het stadsbestuur bewust voor het behoud van de fontein op een andere locatie. Voorwaarden waren dat de fontein duurzamer en energiezuiniger zou worden en dat de nieuwe locatie geen bestaande evenementen en activiteiten (Meifoor, Zandfeesten,…) in het gedrang mocht brengen. Het stadsbestuur keurde nu de nieuwe inplantingsplaats van de fontein in het Koning Albert I-park principieel goed. De fontein wordt echter niet zomaar ‘ergens’ geplaatst, maar krijgt een prominente plaats en vormt nu bovendien de aanleiding voor een opwaardering van een belangrijk deel van het Koning Albert I-park en de Kapucijnenrei. Het Koning Albert I-park behoort tot de historische ring rond Brugge. Het is een groene toegangspoort tot de stad voor wie uit de richting van het station komt, maar mist vandaag als stadsentree een verwelkomend element. Bovendien zijn de binnenstad en het Concertgebouw vanaf dit toegangspunt momenteel amper zichtbaar waardoor vele bezoekers onbewust voorbijlopen en via de Oostmeers naar de binnenstad wandelen. Aan de rand van het park bevindt zich tevens de historische Kapucijnenrei, die in de Middeleeuwen werd gegraven ter verdediging van de stad. Deze waterloop is vandaag amper zichtbaar en komt daardoor niet optimaal tot zijn recht. Het mooie van het voorgestelde project is dat zowel de fontein, het park als de Kapucijnenrei een nieuw leven en een nieuwe uitstraling krijgen.

Fontein Koning Albert I-parkWatersculptuur als blikvanger bij stadsentree

Aan de ingang van het park, aan de kant van het station, wordt de Kapucijnenrei verbreed. Er werd voor deze locatie gekozen omdat deze zone van het park op vandaag niet gebruikt wordt omwille van de relatief steile hellingsgraad. Dit brengt met zich mee dat hierdoor bestaande evenementen en activiteiten ook niet in het gedrang komen. De waterpartij die zo gevormd wordt, benadrukt de aanwezigheid van de Kapucijnenrei. Daardoor ontstaat in het park een ruimtelijk aantrekkelijke ontmoetingsplaats, nabij een van de belangrijkste standsentrees. De fontein wordt centraal in de wateroppervlakte als sculptuur geïntegreerd. De vier beeldengroepen, die elk een tafereel uit het Brugse verleden voorstellen, worden in de juiste configuratie en richting herplaatst op vier eilanden. De symboliek die erachter schuilgaat blijft dus behouden. De watersculptuur, het standbeeld van Koning Albert I en het Concertgebouw vertellen elk een verhaal en begeleiden de bezoeker op weg naar ’t Zand. Bij de herplaatsing van de fontein wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de duurzame herplaatsing en de energiezuinige werken van de fontein. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de waterkwaliteit van de Kapucijnenrei; die is momenteel niet goed. Gekoppeld aan dit dossier zullen dus ook verschillende flankerende maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit sterk te verbeteren.

’t Nieuwe Zand en Koning Albert I park vormen homogeen geheel

Bij de recent gestarte heraanleg van ’t Zand wordt het Koning Albert I-park doorgetrokken tot voorbij het Concertgebouw. Het Concertgebouw wordt als het ware door het park omarmd. De Kapucijnenrei wordt daarbij ook ter hoogte van de Westmeers meer open uitgewerkt om de beleving van dit water langs het Concertgebouw aan het Koning Albert I-park te verhogen. Met het dossier van de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt werd dus een eerste stap gezet in de opwaardering van de reien door de geplande realisatie van de trappenpartijen aan het water ter hoogte van het Concertgebouw en naar analogie daarmee zal ook in het park contact, in dezelfde stijl, een aantrekkelijke ontmoetingsplaats ontstaan. Na afloop van de werken zullen beide uiteinden van het park dus gekenmerkt worden door contact met het water. Dit alles, versterkt door het feit dat de heraanleg van ’t Zand en de nieuwe locatie van de fontein door hetzelfde architectenteam ontworpen werden, zorgt ervoor dat het nieuwe ’t Zand en het vernieuwde Koning Albert I-park een homogeen geheel zullen vormen. Op naar een totale opwaardering van het Koning Albert I-park Het college van burgemeester en schepenen keurde tevens goed dat voorliggend dossier de basis is voor de verder, gefaseerde integrale heraanleg van het park. Een volgende stap zal vermoedelijk de herinrichting van de parkzone zijn die boven de uitbreiding van parking Centrum-Zand zal liggen. Ook hier zal erover gewaakt worden dat alles één samenhangend en attractief geheel is.

Planning

Gelet op de start van de werkzaamheden moet de fontein begin 2017 weggenomen worden van ’t Zand. De verschillende onderdelen worden dan tijdelijk zorgvuldig bewaard en het is de doelstelling om de werken in het Koning Albert I - park te starten in de 2de helft van 2017. In die tussentijd zal het dossier, na deze principiële goedkeuring, dus verder in detail uitgewerkt worden in functie van het indienen van een bouwvergunningsaanvraag voor deze werken. De effectieve uitvoeringstermijn van de werken bedraagt naar schatting zo’n 6 maanden.