Enkele dagen geleden vernamen de politieraadsleden en schepenen van sp.a Hemiksem, net als de bevolking en het personeel van politiezone Rupel in de pers dat er plannen zouden zijn om de zone te laten fusioneren met de zone Mechelen-Willebroek.

Sp.a Hemiksem heeft inhoudelijk enkele fundamentele bezwaren tegen deze plannen.

Ten eerste blijkt er bijna sprake te zijn van een ultimatum: nog vóór de nakende zomervakantie zou de beslissing hierover genomen moeten worden. Het is duidelijk dat op enkele weken tijd geen degelijk onderzoek gevoerd kan worden naar de potentiële voor- en nadelen van deze fusie. Gaat de politie zijn onthaal en bureaus in Hemiksem houden? Gaan we meer blauw op straat zien? Hoe gaan we als kleine gemeente in zo’n groot geheel onze stem nog kunnen laten horen? 

Gaan wij als uithoek van de zone (op zo’n 25 km van het commissariaat van Mechelen) nog degelijk ‘bediend’ kunnen worden?

Wat met het nieuwe politiecommissariaat in Boom, dat nog maar enkele jaren ingehuldigd is? Zijn de problematieken binnen onze zone wel te vergelijken met die van een stad als Mechelen? …

Ten slotte kunnen we ons de vraag stellen of een fusie echt wel nodig is. Het kan altijd beter, maar sinds enkele jaren zien wij toch dat er grote inspanningen geleverd worden om de politie dichter bij de burger te brengen en de dienstverlening te verbeteren. Wij willen eerder die ingeslagen weg verderzetten. Moet samenwerking met andere korpsen dan een taboe zijn? Zeker niet, maar laten we vooral steeds alles eerst grondig onderzoeken. Op het einde van een legislatuur snel-snel beslissingen nemen, leidt zelden tot goede resultaten.

Weinig respect voor korps

De manier van werken van de Boomse Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is in dit dossier beneden alle peil.  Zonder de andere leden van het politiecollege (de burgemeesters van de Rupelstreek) of de korpschef in te lichten is hij hierover in gesprek gegaan met Mechels burgemeester Bart Somers. Vervolgens heeft hij, nog steeds zonder iemand daarover in te lichten, het idee gelanceerd in de media, met de boodschap dat alles beklonken moet zijn voor de zomervakantie.

De ongerustheid en verwarring die hij daardoor gezaaid heeft bij het korps en de verschillende gemeentebesturen was niet alleen onnodig, maar getuigt bovendien van bitter weinig respect voor ‘zijn’ personeel en zijn collega’s. De sp.a politieraadsleden hebben woensdagavond dan ook gevraagd dat burgemeester Baert de eer aan zichzelf houdt als voorzitter van de politieraad en het politiecollege. Excuses aan het personeel van de zone lijkt ons bovendien ook niet meer dan gepast.