sp.a vraagt blijvende aandacht en bijkomende middelen voor de uitvoering van het M-decreet. De 180 extra leerkrachten voor 2.279 leerlingen die dit schooljaar voorzien werden, zijn onvoldoende om elk kind de zorg te bieden dat het verdiend. Zonder bijkomende investeringen is inclusief onderwijs gedoemd om te falen.

Sinds het begin van dit jaar verschenen er niet minder dan 20 artikels over de invoering van het M-decreet, het decreet dat kinderen die in het verleden sowieso naar het Buitengewoon onderwijs werden gestuurd nu een kans geeft in het reguliere onderwijs. Helaas hebben zijn allen dezelfde toon: ouders en leerkrachten die tot de vaststelling komen dat de invoering van een op zich goed principe mankt loopt. De recente getuigenissen over Keona (Het Nieuwsblad - 03 Feb. 2016) en Pablo (Het Nieuwsblad - 28 Jan. 2016) zijn slechts enkele van de vele verhalen die ons bereiken… En telkens weer met dezelfde boodschap: er is voor een kind met extra noden in het gewoon onderwijs eenvoudigweg onvoldoende ondersteuning op dit moment.

Als sp.a geloven wij rotsvast in het principe van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs staat immers gelijk aan emancipatorisch onderwijs. Willen we  van dit inclusief onderwijs in Vlaanderen een succes maken dan vraagt dit extra geld en ondersteuning. Vlaanderen hinkte jarenlang achter op de internationale tendens op dit vlak. Met het M-decreet hebben wij als Vlaanderen resoluut ervoor gekozen komaf te maken met de segregatie en alle kinderen de kans te bieden binnen het gewoon onderwijs zich te ontwikkelen. Van meet af aan hebben wij als sp.a, net als zowat alle andere partijen, erop gewezen dat het M-decreet staat of valt met de ondersteuning die de minister voorziet voor de implementatie. En net daar wringt het schoentje. Vrij snel werd duidelijk dat de uitgewerkte prewaarborgregeling, waarbij leerkrachten uit het Buitengewoon Onderwijs het gewoon onderwijs zouden ondersteunen, ruim onvoldoende is.

Uit de meest recente cijfers die minister Crevits ter beschikking stelde, blijkt dat dit schooljaar in het gewoon basisonderwijs 1960 leerlingen de overstap uit het bijzonder onderwijs maakten en 319 leerlingen in het gewoon secundair onderwijs. Samen geeft dit 2.279 extra leerlingen met bijkomende noden in het gewoon onderwijs. In het kader van de invoering van het M-Decreet voorzag de minister 180 aanvullende leerkrachten. Dit betekent dus 1 leerkracht per 13 leerlingen. Hoe kan er dan van reële ondersteuning op leerkracht-, laat staan op kindniveau sprake zijn? “Bovendien, zo stelde Caroline Gennez in de Commissie Onderwijs, komt deze bijkomende inspanning voor scholen op de reeds zware besparingen die deze regering heeft doorgevoerd. Een kind is voor deze regering duidelijk minder waard dan voor de vorige. 137 euro voor een kind in het secundair en 35 euro voor een kind in het basisonderwijs om precies te zijn.”

Naar aanleiding van de interpellatie door sp.a onderwijsspecialiste Caroline Gennez engageerde de minister zich tot een gegarandeerde bijkomende aantal leerkrachten die vanuit het buitengewoon onderwijs volgend schooljaar het gewoon onderwijs zullen versterken, zo een 170-tal. Sp.a roept de minister echter ook op om de situatie permanent de voet de monitoren en hierover structureel en transparant te rapporteren. Bovendien is het voorzien van bijkomende leerkrachten slechts een druppel op een hete plaat indien deze regering blijft besparen op de werkingsmiddelen van scholen. Voor sp.a is het essentieel maximaal het draagvlak voor inclusief onderwijs te blijven versterken door transparante communicatie en voldoende ondersteuning. Enkel op deze manier kunnen wij elk kind de ontwikkelingskansen bieden dat het verdient.