Zeg neen tegen ondoordachte besparingen in het hoger onderwijs.

 De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) gaf vorige week te kennen dat de financiële situatie van de hogescholen erg precair is. De besparingsregering Bourgeois wil de hoge scholen niettemin nog minder werkingsmiddelen toekennen, en dwingt de hogescholen op deze manier een hogere factuur voor te leggen aan de studenten en gezinnen. Het inschrijvingsgeld dat deze studenten en hun ouders zullen moeten betalen zal immers fors verhogen. Een zorgwekkende evolutie, zo vindt Jan Bertels, Vlaams Parlementslid voor sp.a: "Deze besparingen zetten de kwaliteit van ons hoger onderwijs onder druk. Dat wordt door alle  te stakeholders erkent en toch volhardt de Vlaamse regering door net hier 89 miljoen euro te  besparen. Ik zie de logica niet: de kwaliteit van ons onderwijs en van het onderzoek, beiden belangrijk voor onze Vlaamse kenniseconomie, worden hierdoor in gevaar gebracht."

 Bijna 1000 euro, of nog meer?

De inschrijvingsgelden fors verhogen is voor het Kempens parlementslid, zoals voor de studentenorganisaties en de hogescholen/universiteiten, ook geen optie: "Het hoger onderwijs berekende dat 500 euro extra per student per jaar het ergste zou kunnen opvangen. Dit is bijna een verdubbeling en zal jongeren ervan weerhouden hogere studies aan te vatten. OESO-cijfers tonen enerzijds dat jongeren uit armere gezinnen vandaag al ernstig ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, anderzijds dat een hoger diploma de beste kansen biedt op werk. Neem daarbij dat veel opleidingen tot knelpuntberoepen zich in hogescholen als Thomas More situeren en financiële drempels instellen wordt helemaal een slecht idee. Het staat ook haaks op de perceptie die de Vlaamse regering wil creëren dat ze ‘werken aan de toekomst van onze jeugd’. Dit doe je door onze jongeren alle kansen te geven, niet door ze kansen af te nemen”.  De Vlaamse regering heeft vele studenten ook lang gesust met de stelling dat sommige studiebeurzen zouden verhoogd worden. Maar wat stel ik vast, zegt Jan Bertels: “over een correctie via de studiebeurzen is met geen woord gerept in de regeerverklaring van Bourgeois gisteren. De factuur wordt dus volledig doorgeschoven naar de gezinnen, en deze regering ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Ze legt de financiële bal gewoon in het kamp van de hogescholen. Het is een doorschuifregering, ook hier.” 

Actie

Om zijn bezorgdheid uit te drukken en studenten en hoge scholen te steunen, voerde Jan Bertels samen met de Kempense Jongsocialisten actie op de campus van Thomas More in Geel. Er werden paraplu's uitgedeeld als symbolisch geschenk om zich te beschermen tegen de komende stortvloed aan drempels die vanuit de Vlaamse regering neerdalen en de democratisering en de kwaliteit van ons onderwijs in gevaar brengen.  "Ik merk bij onze Kempense studenten een gedrevenheid om hun talenten te ontwikkelen en een meerwaarde te worden voor de samenleving. Zij verdienen een kans op het beste onderwijs dat Vlaanderen hen kan bieden. Laat ons ons kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek”, besluit het Vlaams parlementslid die tegen deze onverantwoorde verhoging zal blijven ageren in het parlement.