P&R parkings zijn een succes. Een goede zaak, op voorwaarde dat het openbaar vervoer vlot werkt. En daar wringt nu net het schoentje. Trams 2 en 3 zitten nu vaak al overvol. Door de verhoging van het aantal parkeerplaatsen zonder de frequentie en de capaciteit van de tramlijnen 2 & 3 op te krikken zal de overbelasting op deze twee lijnen enkel en alleen maar toenemen.
De parkeertoren zou bovendien komen op de reservatiestrook van de Ring en de A102, zone waar in principe niet gebouwd mag worden. Met de komst van de parkeertoren verdwijnt een pak groene ruimte, want achter de huidige locatie van de Park&Ride liggen verschillende sportterreinen en ook volkstuinen. Door de inplanting van een toren wordt een gans andere invulling gegeven aan de groene ruimte. Ook de mogelijke uitbouw van de commerciële activiteiten in het gebied schept ongerustheid. Zo’n nieuwe winkelinfrastructuur vormt immers een bedreiging vormen voor de middenstand op de Bredabaan, die nu nog steeds te kampen heeft met de naweeën van de heraanleg.

Uit de antwoorden van schepen Kennis bleek alvast dat de stad sterk inzet op de parkeertoren. Op de reservatiestrook mogen tijdelijke constructies komen en de stad heeft er dan ook geen bezwaar tegen een tijdelijke vergunning af te leveren. Meer nog, vermits de reservatiestrook breed genoeg is, zou het gebouw ook later nog kunnen blijven staan. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden. Zo is de financiering nog niet rond en is de stad nog in overleg met De Lijn voor de inzet van trams met meer capaciteit. De ontwikkeling van de site aan Carrefour is nog voorbarig, formeel werd er nog geen vraag naar gesteld maar de schepen beloofde althans bij de afwikkeling ervan rekening te houden met de ontwikkeling van de Bredabaan.

De ongerustheid blijft dus bestaan. Daarom ook organiseerden de sp.a afdelingen van Merksem en Schoten op 18 februari 2016 een persconferentie, om deze ongerustheid te uiten en aan te dringen op overleg en inspraak. Diezelfde avond interpelleerde sp.a-districtsraadslid Mostafa Nassali om deze bekommernissen onder de aandacht van de Merksemse districtsraad te brengen. Uit het antwoord van Luc Bungeneers bleek dat er intussen al wel onderhandelingen met De Lijn en Vlaanderen opgestart zijn rond financiering en inzet van meer en grotere trams, maar er nog geen enkel antwoord is op het mobilteitsprobleem dat ontstaat door het aantrekken van meer autoverkeer en er alleszins kleine winkelpanden zullen komen op de benedenverdieping van de P&R.

Het eventueel inplanten van een mini A-place op de parkeerterreinen van Carrefour werd als voorbarig afgedaan en een louter Schotense bevoegdheid, ondanks de duidelijke impact op de winkelkernen van Merksem én Schoten en omliggende gemeenten.

Het is duidelijk dat sp.a dit dossier waakzaam dient op te volgen om niet voor voldongen feiten geplaatst te worden!