De sp.a afdelingen van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem pleegden overleg naar aanleiding van het punt ter stemming op de respectievelijke gemeenteraden rond een intensievere samenwerking van de 3 gemeenten.

De afgelopen weken waren hectisch in de "soap" rond de fusie van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Daar waar de drie gemeenten aanvankelijk regelrecht afstevenden op een fusie, wordt nu opeens gekozen voor een intensievere samenwerking. 

Hieronder een neerslag van de punten van kritiek en vooral onze positievere keuze voor zekerheid die vervat zit in fusie, namelijk: De onmiddellijke installatie van een gemeenteraadscommissie in elke gemeente die het traject uittekent met aandacht voor draagvlak voor bevolking-personeel en de politieke vertegenwoordiging. De nauwgezette keuze voor de efficiëntie van de schaalvergroting waarbij aandacht blijft voor lokale identiteit en verankering voor de burger.  De extra meerwaarde van de bonus door schuldvermindering van 500 € per inwoner.

En toch kiest men iets anders...

Het feit dat de CD&V burgemeesters in de maand mei met hun plannen rond fusie eerst naar de pers stapten en niet hun coalitiepartners (OpenVLD Lovendegem en OpenVLD Waarschoot) vooraf betrokken heeft duidelijk een impasse doen ontstaan. Door het dispuut tussen de meerderheidspartijen is bovendien heel wat tijd, kostbare tijd verloren gegaan. 

Het was volgens de sp.a afdelingen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem veel constructiever geweest mocht men zonder aarzelen in elke gemeente een specifieke gemeenteraadscommissie hebben geïnstalleerd en zo een overlegstructuur  hebben opgezet tussen alle partijen, zowel van meerderheid als oppositie. Alleen al omdat dit dossier een "toekomstdossier" is dat elke burger - ongeacht kiezer voor meerderheidspartijen of oppositie - in extreme mate aanbelangt, was deze optie de beste geweest.

Wie niet veraf staat van de lokale politiek weet dat de tijd die kon aangewend worden om bevolking en personeel de nodige informatie te verstrekken en te betrekken, nu voornamelijk verloren ging aan de zoektocht naar een politieke oplossing voor het conflict tussen CD&V en OpenVLD.  

Het gevolg is dat van de gang naar fusie - die nochtans omstandig bejubeld werd tot in de tekst van het gemeenteraadsbesluit toe - niks overblijft. In plaats daarvan koos men (de meerderheid na "overleg") ervoor aan de gemeenteraad het spoor van de intensievere samenwerking voor te leggen. 

Met geen woord kregen we in de tekst van het gemeenteraadsbesluit gemotiveerd waarom een fusie opeens niet meer kan. Integendeel, we lezen enkel welke kansen en meerwaarde een fusie nu wel echt met zich meebrengt. In hun enthousiasme voorafgaand aan de bocht van 180° konden we horen dat bevolking en personeel er klaar voor was. Peilingen geven alvast aan dat de bevolking van het Meetjesland wellicht ook door het onder de aandacht brengen van de idee van fusie zich bewust wordt dat fusies onontkoombaar worden in de toekomst. 

Ook de informatie en inspraak van de bevolking kan het probleem niet zijn. Dit is veeleer een procesmatig gegeven dat zich moet ontplooien doorheen het volledige traject van fusie. Dit wil zeggen in het voortraject tot de principiële beslissing, in tussentijd tot op het moment van de definitieve beslissing en eenmaal dat de fusie wordt doorgevoerd.

De huidige keuze voor een intensievere samenwerking is in feite uitstel van beslissing, want het doel blijft wel - bij gedwongen fusie - voor een samenvoeging te gaan van deze drie gemeenten. Deze geïntensifieerde samenwerking moet de komende maanden en jaren vorm krijgen. We kregen te horen dat op heden de verschillen tussen sommige van de drie gemeenten te groot zijn om de stap naar fusie nu al te zetten. 

Dit baart ons zorgen. 

Zou het niet kunnen dat te lang "snuffelen" aan elkaar wel eens zou kunnen leiden tot het overbelichten van de verschillen waardoor een afkeer tot fusie ontstaat?

Door te kiezen voor een intensievere samenwerking boven een fusie geeft men zelf aan dat men slecht deels de kansen en meerwaarde van fusie bereikt. Mogen we dan niet concluderen dat deze keuze dan een "halfslachtige" keuze is?

Een gevolg van fusie, in tegenstelling tot de intensievere samenwerking, is dat er een afslanking komt van het politieke apparaat. Slecht 1 burgemeester, 8 schepenen i.p.v. 15, 29 gemeenteraadsleden i.p.v. 59. Minder zitjes ook in allerlei overlegorganen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. In tijden dat de burger zich openlijk ergert aan de veelgroei van dergelijk structuren en kosten is de keuze voor een fusie op dit vlak ook duidelijk voordeliger en dus een extra meerwaarde.

De financiële bonus in de vorm van een schuldvermindering is voor ons geen wortel, maar een extra zekerheid dat de keuze voor een fusie ons onmiddellijk boven de maximale voordelen ook een schuldverlichting zal opleveren.

Met de keuze die men nu maakt, leggen we ons lot in handen van anderen. Wie zegt dat als er gedwongen fusies komen, we dan nog wel zullen kunnen kiezen? Zal er een bonus blijven bestaan en zo ja, zal die nog wel zo hoog zijn? Zal men er in slagen de structurele samenwerking optimaal te benutten? 

Daar we vinden dat dit afhangt van te veel externe kritische succesfactoren, vinden we het jammer dat de discussie over de partijgrenzen heen niet doorgedreven is gevoerd. Door strubbelingen tussen de meerderheidspartijen is ook de communicatie met personeel en burger onderbenut gebleven. Voor ons al te veel gemiste kansen...

Dat Nevele nu toch weer in beeld kwam als mogelijk betrokken partner deed ons in een poging de meerderheidspartijen te overtuigen, besluiten op de laatste der gemeenteraden in Waarschoot de beslissing tot samenwerking uit te stellen door de verdaging van stemming te vragen. Die verdaging leek ons nodig om Nevele, dat eerder buitengesloten werd, als een volwaardige partner aan boord te trekken, dit met de bedoeling toch nog tot een fusieoperatie te komen. Het heeft niet mogen zijn..., wij zullen ons ook niet schuldig moeten voelen mocht Nevele zich definitief afwenden van de partners uit de LOWAZONE in de zoektocht naar een fusie.

We zullen ons verder constructief opstellen wanneer men de fusiegedachte wil heropenen. Wij zullen bij onze partij en de vertegenwoordigers in het volgende Vlaamse parlement pleiten voor het behoud van de bonus bij vrijwillige fusie na 2019. Ook wij dringen aan op een eerlijkere en billijkere verdeling van de gelden uit het gemeentefonds.