De sp.a afdelingen van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem reageren gezamenlijk op het punt ter stemming op de respectievelijke gemeenteraden rond de intensievere samenwerking van de 3 gemeenten.

Iedereen kon afgelopen week in de pers lezen over de bocht die de besturen van de 3 gemeenten nu plots maken. Daar waar ze regelrecht afstevenden op een fusie wordt nu opeens gekozen voor een intensievere samenwerking. 

Hieronder een neerslag van de punten van kritiek en vooral onze positieve keuze voor zekerheid.

Het feit dat de CD&V burgemeesters in de maand mei met hun plannen naar de pers stapten zonder hun coalitiepartners vooraf te betrekken, heeft op een gegeven ogenblik een impasse doen ontstaan die kostbare tijd heeft laten verloren gaan.

Het was volgens de sp.a afdelingen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem veel beter geweest mochten de burgemeesters in elke gemeente onmiddellijk een speciale gemeenteraadscommissie hebben geinstalleerd en zo een overleg met alle partijen van meerderheid en oppositie hebben opgezet. 

Alleen al omdat dit dossier een “toekomstdossier” is dat elke burger, ongeacht kiezer van meerderheidspartijen of oppositiepartijen, in extreme mate aanbelangt, was deze optie de beste geweest. Het eerder uitgesloten Nevele pakt het wat dit betreft veel beter aan en de burgemeester vergadert er daar over de partijgrenzen heen.

Wie niet ver af staat van de lokale politiek weet duidelijk dat de tijd die nodig was om de bevolking en personeel te informeren en te betrekken, dus om bij hen een draagvlak te creëren, nu voornamelijk gegaan is naar het zoeken van een oplossing voor de onenigheid met de OpenVLD coalitiepartners in Lovendegem, maar vooral ook in Waarschoot.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een tekst die ter goedkeuring wordt voorgelegd waar letterlijk staat “na onderling overleg van de meerderheidspartijen van de drie gemeentebesturen wordt aan de gemeenteraad voorgesteld te kiezen voor het spoor van de intensievere samenwerking”.

In de daarop volgende lijnen echter wordt enkel zeer omstandig geschetst wat de voordelen zijn van een fusie. In sterk contrast hiermee wordt vervolgens besloten dat men niet voor fusie kiest en met een intensievere samenwerking die kansen en meerwaarde van een fusie deels kunnen bekomen worden.

 Met geen woord wordt in die tekst uitgelegd wat een onmiddellijke vrijwillige fusie nu exact verhindert. Wat anders dan de onenigheid tussen bestuursmeerderheden kan dus die enorme bocht verklaren?

Enkele weken geleden kregen we immers officieel en officieus te horen dat het best nog mogelijk was het voortraject rond te krijgen tegen eind 2017, tot de definitieve beslissing.

Ook de informatie en inspraak van de burger kan het probleem niet zijn. Dit proces strekt zich namelijk uit ten belope van de gehele operatie, zowel in het voortraject als tijdens de uiteindelijke fusieoperatie. In een gemeenteraadscommissie kan deze aanpak beslist worden en gefaseerd.

Door te kiezen voor samenwerking boven fusie geeft men zelf aan dat het slechts deels oplossing biedt aan de kansen en meerwaarde die een fusie inhoud en zo is deze constructie in feite een halfslachtige oplossing.

Wellicht levert dit structureel samenwerken zelfs nog extra kosten op en vraagt het nog inspanningen bovenop de bestaande gemeentestructuren omdat men die samenwerking wil verankeren in een structuur die boven de lokale besturen staat.

Wat ons ook bijzonder treft is dat over een niet te veronachtzamen voordeel van fusie in de tekst met geen woord gerept wordt.

 Een fusie zal in tegenstelling tot een samenwerking het voordeel hebben dat er een afslanking komt van het politieke apparaat. Slechts 1 burgemeester in plaats van 3, 29 raadsleden in plaats van 59, 8 schepenen i.p.v. 15. Minder zitjes in allerlei overlegorganen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

In tijden dat de burger zich ergert aan de veelgroei van dergelijke overlegstructuren en kosten is de keuze voor een fusie op dit vlak ook duidelijk voordeliger en dus een extra meerwaarde. 

Onze partij heeft zich op achtereenvolgende congressen uitgesproken tegen de cumul, de inkomsten en de mandaten verplicht transparant gemaakt en geplaffoneerd. Wij vinden de afslanking van het politiek apparaat bij fusie dus een positieve zaak en een kans om de verstoorde relatie tussen de burger en de politiek te herstellen.

De financiële bonus in de vorm van een schuldvermindering is voor ons geen wortel, maar een extra zekerheid dat de keuze voor een fusie ons onmiddellijk bovenop de geschetste maximale voordelen ook een schuldverlichting opleveren zal.

Bij de keuze voor samenwerking kiest men voor een aantal zaken die ons alles behalve zekerheden bieden. Het is je lot in handen leggen van een ander, dat alleen is duidelijk.

Waarom?

Men hoopt dat als we gedwongen zouden worden te fusioneren we nog zullen mogen kiezen met wie. Men hoopt erop dat de bonus in de toekomst behouden blijft en vraagt elke partij te pleiten voor het behoud ervan. Maar als die bonus al zou blijven, zal hij dan nog zo hoog zijn? Wat als de volgende Vlaamse regering stuit op budgettaire problemen en keuzes moet maken?

Men wil samenwerken en structuren bovenop de bestaande gemeentebesturen leggen. Wie zegt dat die voldoende efficiënt zullen functioneren? Zijn daar modellen rond die zekerheid op succes bieden? Allemaal vraagtekens.

Nevele komt voor ons gelukkig ook weer in beeld als een potentiële betrokken partner voor fusie en dat hebben wij altijd bepleit.

Omdat kiezen voor samenwerken wellicht slechts tijdelijk is en jammer genoeg maar gedeeltelijke kansen en meerwaarde oplevert, we niet veel later wellicht dreigen gedwongen te worden om te fusioneren en we dan toch de inspanningen die nodig zijn voor een fusieoperatie moeten doen, kiezen wij liever voor de volledige zekerheid van fusie dan voor de onzekerheden van samenwerking. Dit omdat de keuze voor de samenwerking al te afhankelijk is van externe kritische succesfactoren. Laat ons het lot van de LOWAZONE-gemeenten in eigen handen nemen en op een positieve manier kiezen voor een snelle en vrijwillige fusie van 3 of 4 gemeenten van de LOWAZONE, dus ook Nevele nog een kans geven.

Daarom dienen wij met de drie gemeentelijke sp.a fracties tijdens de komende drie gemeenteraden in Lovendegem, Zomergem en Waarschoot een amendement in dat de vraag tot stemming voorlegt van een onmiddellijke vrijwillige fusie tussen 3 of 4 gemeenten van de LOWAZONE.