Vermits in de gemeenteraad geen ruimte meer is voor grondige dialoog en er enkel plaats is voor het behagen van de eigen achterban, brengt sp.a via deze weg haar argumenten ter discussie naar buiten. Temeer omdat de gemeenteraadsleden op basis van de summiere informatie niet kunnen opmaken welke impact dit dossier heeft?

Het dossier “Nevenbestemming kerk Guigoven” hangt met haken en ogen aan mekaar. Sp.a onderzocht het grondig en vond  veel lucht, fantasie, tegenstrijdigheid én onduidelijkheid.

1. Kostprijs  en haalbaarheid – niet terug te vinden.

In het hele dossier is noch vanwege de kerkfabriek, noch van het gemeentebestuur een berekening van de totale kostprijs, van de financiële haalbaarheid en van de inpasbaarheid in de kleine deelgemeente Guigoven terug te vinden. Maar… met de goedkeuring (hoe voorwaardelijk ook…) van de gemeenteraad wordt het dossier TOCH opgestart. De enige “concrete” cijfers zijn ca. 200.000€ en ca. 300.000€ die men via subsidiëring wenst binnen te halen…, maar uiteindelijk enkel een hypothese zijn.

2. Concrete visie en timing op basis van kerkenplan ontbreekt.

Dit dossier “nevenbestemming kerk Guigoven” had eigenlijk moeten vooraf gegaan zijn door een totaalplan voor alle 6 Kortessemse kerkfabrieken én een daaraan gekoppelde globale financiering, die ingepast werd in de gemeentelijke meerjarenplanning. Het gebrek aan een prioriteitenkeuze binnen onze gemeente dreigt op financieel vlak zware gevolgen te creëren. Vliermaalroot heeft namelijk ook plannen klaar, net zoals Kortessem zelf,… En niemand heeft (voldoende) geld! Dit is financieel wanbeheer onder het mom van hoogdringendheid!

3. De verkoop van gronden.

In het dossier zijn geen schattingsverslagen terug te vinden. Qua opbrengst en zekerheid van verkoop op relatief korte termijn is er dus  een groot vraagteken. Ook hier is blijkbaar het enige mogelijke alternatief  de (pré-)financiering via de gemeente. En er is nog meer…  Diverse te verkopen (deel)percelen hebben momenteel een moeilijk te wijzigen openbare functie en zijn derhalve enkel te verkopen aan de gemeente. Een recent door de gemeente aangelegde schuttersbaan, de openbare barbecue, een deel van het groene weefsel, de speelruimte, een wandel-/fietspad rond 8 bouwkavels…        

                                    

Hieromtrent wordt geen enkele bijkomende vraag gesteld, geen financiering voorzien, geen beslissing genomen… In feite spreken we hier van een dubbele financieringskost voor gemeente (én aankoop perceel, én financiering doorgeeflening). Hoe eerlijk en oprecht is een kerkfabriek die een gemeentebestuur eerst om een doorgeeflening vraagt, zonder te vermelden dat ze ook nog de gronden zal moeten kopen/financieren? De beide weilandpercelen hebben bovendien ongetwijfeld hun mede beschermende functie naar het valleigebied toe zolang ze in (semi-)openbaar bezit zijn. Vooral het weiland A321 a lijkt op ecologisch vlak waardevol te zijn qua locatie. Zowat Kortessems landschappelijk erfgoed, beter geschikt om in bescherming te nemen dan om te verkopen!

4. Uitbating nieuwe Magdalenazaal, cafétaria en distilleerlokaal.

Heeft Guigoven naast Den Hamel en Bra Chique binnen dezelfde 100 meter ook nog behoefte aan een grote Magdalenazaal…? Is er een kosten/batenanalyse voor het voorzien en/of inrichten van een distileerlokaal? Van een cafetaria? Is er marktonderzoek daarvoor gedaan? Is er bijv. geïnformeerd bij kerkfabriek Kortessem welke moeilijkheden zij ondervinden bij het uitbaten van hun parochiezaaltje? Heeft men stilgestaan bij de financieringsmoeilijkheden van de parochiezalen in de andere deelgemeenten?

Vanwaar komt bovendien de pretentie van kerkfabriek Guigoven om buurthuis Den Hamel toe te wijzen aan de kleuterschool? Is er een engagement van de kerkfabriek over de  neutraliteit waarmee de Magdalenazaal uitgebaat zal worden? Nergens in het dossier vinden we een back-upplan, een spaarpotje, een noodscenario, mocht het met de concessie en het verhuren niet echt lukken.

5. Voorbehoud van het schepencollege

Het voorliggend goed te keuren attest vermeldt heel wat voorbehoud vanwege het schepencollege. Vraag is niet of ze het zelf wel vertrouwen (want dan weigert men het gewoon), maar wel waarom dit attest zo dringend moet goedgekeurd worden, tegen elke regel van overleg, planning en financiering in. Het gemeentebestuur moet de tekorten in de werking van de kerkfabriek sowieso bijpassen. Elk aangegaan engagement heeft een extra kostenplaatje voor die gemeentelijke tussenkomst. De financiering stopt namelijk niet bij het vergroten van de accommodatie, dan beginnen de werkingskosten pas...

6. Hypotheek op de toekomst

De renovatielening van de pastorie in Guigoven loopt nog 7 jaren; Bra Chique start pas in 2022 met de terugbetaling van 500.000€ lening; het schepencollege voorziet ook nog een nieuw jeugdlokaal achter de Donnea; de kerkfabriek wil nu ook nog een doorgeeflening krijgen voor zaal en cafétaria en, godbetert, een distilleerlokaal… En, oh ja… er moeten ook nog beheersplannen opgemaakt worden voor de geklasseerde kerken in Kortessem, Wintershoven en Vliermaal. Hoeveel geld moet er eerlijkerwijze dan ook nog voorzien worden voor de parochiekerken in Vliermaalroot en Zammelen? Of worden deze twee kerken de pechvogels van de klas?

7.  Samenwerking met vzw Traject

In deze tijden van juridisch correct en transparant beleid verwachten we dit ook van de semi-officiële instanties die (mede-)gefinancierd worden door ons gemeentebestuur. We vinden het dan ook niet gepast dat een lid van het kerkbestuur Guigoven ook bestuurslid is van vzw Traject die het aanbestedingsdossier voor de aangevraagde werken in Guigoven opmaakte. Samengevat kan je stellen dat een bestuurslid van de kerkfabriek Guigoven zijn vrijwilligerswerk via een eigen vzw tegen betaling (weliswaar “maar” 1.800€…) zelf goedkeurt in de kerkfabriek en dit dan ook nog als waarnemend voorzitter…  Er zijn socialisten voor minder aan de schandpaal genageld…  

8. De kostprijsberekening dan maar zelf door sp.a-Kortessem gemaakt! 

Via diverse documenten uit het afgelopen jaar reconstrueerden we het kostenplaatje:

Voorafgaande kosten:

  • Opmaak kerkenplan: 38.000€ (met conclusie van o.a. nevenbestemming Guigoven)
  • Opmaak haalbaarheidsstudie Guigoven  door A2O-architecten: 10.998,48€ (waarvan 3.299,54€ gesubsidieerd) – studie niet terug te vinden in dossier
  • Kosten bestek: 1.800€ (via raamovereenkomst “secretariaatswerk kerkfabrieken” vzw Traject t.w.v. max. 36.298,79€)

Kosten huidig dossier (waarvoor attest gevraagd):

a. Kosten ontwerpdossier          133.380,42€ excl. BTW

b. Kosten “verbouwing”              952.717,31€ excl. BTW  

c. BTW 21% op totaal                    228.080,52€


Totaal                                               1.314.178,25€

Conclusie:

Sp.a  wil dat tenminste elke woonkern in Kortessem de mogelijkheden krijgt waarop ze recht heeft. Voor de kerkfabrieken dient dit te gebeuren op basis van de wensen en plannen van alle 6 kerkfabrieken én op basis van de financiële mogelijkheden van het gemeentebestuur van Kortessem. Er zullen dus eerst keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten bepaald! Daarna kunnen pas engagementen aangegaan worden. Algemeen belang moet voorgaan op het eigenbelang. In deze omstandigheden de goedkeuring vragen voor een dergelijke ongedekte cheque, moet echt wel een unicum in de Kortessemse politiek zijn.