Gemeente Glabbeek investeert ook in 2017 fors zonder dat de schuld stijgt!


De gemeenteraad van Glabbeek keurde meerderheid tegen oppositie de gemeentebegroting 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2017-2019 goed. Uit deze gemeentebegroting 2017 met een overschot van 218.516 euro (AFM) en de aanpassing van het meerjarenplan blijkt duidelijker dan ooit dat Glabbeek onder het beleid van de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a een financieel gezonde gemeente is en blijft in de toekomst die toch een fors investeringsbeleid kan voeren zonder dat de schuld stijgt door het massaal aantrekken van subsidies, hoog inzet op haar kerntaken voor de gemeentelijke dienstverlening naar de inwoners en toch elk jaar een positieve begroting met een overschot heeft. Ondanks meerdere nieuwe facturen die de Wetstraat onlangs doorstuurde naar de gemeenten via een verhoogde brandweerfactuur, minder inkomsten voor de gemeenten uit het gemeentefonds en minder subsidies voor gemeentelijk personeel met een gesco-statuut slaagt Glabbeek er in haar financiën gezond te houden. Geen enkele belasting voor de inwoners gaat trouwens in Glabbeek omhoog! De prijzen voor de containerparken stijgen vanaf 1 januari 2017 in elke gemeente behalve in Glabbeek stijgen deze NIET!


Ook het resultaat op kasbasis samen met de bestemde gelden voor de exploitatie (intern pensioenfonds) zal op het einde van de bestuursperiode met 2.311.400,78 euro uitermate positief zijn. Bij het begin van de huidige bestuursperiode in 2013 zat er 1.497.481,38 euro in de spaarpot van de gemeente; op het einde van de legislatuur zal er op basis van het meerjarenplan maar liefst 813.919,40 euro meer in zitten! En deze legislatuur 2014-2019 is de leninglast met 98 euro per inwoner bovendien in Glabbeek veel lager dan het Vlaams gemiddelde van 158 euro per inwoner. En met een schuld per inwoner van 770 euro blijft Glabbeek ook de gemeente met de allerlaagste schuld in de ruime regio. (Vlaams gemiddelde van de schuld per inwoner = 1.371 euro)


De belangrijkste investeringen in 2017:


Glabbeek investeert opnieuw fors in openbare werken:


De volgende straten krijgen op basis van het wegenmeerjarenplan in 2017 een vernieuwing: de Steenbergestraat in Wever, de Vlaasstraat en een zijstraat van de Meenselbeekstraat in Bunsbeek. Ook de voegvullingen van meerdere straten worden in 2017 vernieuwd. De Baekveldstraat in Bunsbeek krijgt niet alleen een nieuw wegdek, maar ook een nieuwe fundering, voetpaden en fietssuggestiestroken. Deze werken worden samen met rioleringswerken van Riobra uitgevoerd. Ook het tweede gedeelte van de Dorpsstraat in Kapellen wordt vernieuwd samen met rioleringswerken. De Butschovestraat in Wever krijgt nieuwe fietspaden met maar liefst 80% aan subsidies uit het Vlaams fietsfonds. En ook de schoolomgeving in Glabbeek wordt veiliger gemaakt door de vernieuwing van de voetpaden op de Dries in Glabbeek. Verder investeren we in 2017 in de toegankelijkheid van meerdere trage wegen en krijgen de Rode, Keibergstraat en Groenstraat snelheidsremmers door de plaatsing van verkeerskussens op het wegdek.


Glabbeek investeert in het vernieuwen en energiezuiniger maken van patrimonium:


Het gemeentehuis wordt volledig gereonveerd: totale kostprijs 126.000 euro

Nieuwbouw voor watering het Velpedal en nieuw lokaal JD de Bunker: 260.000 euro (waarvoor we 50.000 euro Europese subsidies krijgen)

Nieuw bijgebouw en vernieuwing sanitair, zonwering, vloeren en verbetering van de akoestiek voor de buitenschoolse kinderopvang 217.000 euro (waarvoor we 25.000 euro Europese subsidies krijgen)

Nieuwe speeltuigen voor speeltuin dorpspleinen Bunsbeek en Attenrode: 40.000 euro

Nieuwe LED-verlichting gemeentehuis: 5.000 euro

Uitbreiding en vernieuwing Fit-o-Meter bos: 12.500 euro

AGB Glabbeek investeert 840.000 euro in de nieuwe evenementenhal Hangaar 44


Totaal investeringen in 2017 = 2.504.500 euro

Hiervan betalen we ook in 2017 net zoals de vorige jaren een groot gedeelte met subsidies van de hogere overheden van in totaal 982.085 euro (via Plattelandsfonds, Vlaams fietsfonds, fonds Riobra en Europese Leadersubsidies) !!!