Bij de begrotingsbesprekingen december vorig jaar van gemeente en AGB BoomPlus vestigde de BOOM één-fractie de aandacht op een bijzonder element, waarbij het AGB in extremis voor het jaareinde 2016 nog een externe financiering (ttz. een lening) zou aangaan ten bedrage van zes mio euro, deels voor de financiering van een werkingssubsidie van twee miljoen euro aan het gemeentebestuur (resp. één miljoen - einde 2016 en nogmaals één miljoen euro in 2017)

BOOM één stelde hierbij ook de vraag in hoeverre deze ’overdrachten aan het gemeentebestuur’ wettelijk mogelijk zijn, zonder dat vandaag de eigen reguliere werking van het AGB dergelijke financiële stromen ook maar genereert, zelfs zou verantwoorden en in hoeverre in deze omstandigheden het AGB een beroep kan/mag doen op een externe financiering, in dit geval een lening?

In hoeverre ten slotte een vennootschap zoals het AGB - die (vandaag) in de feiten deficitair is – in dergelijke omstandigheden wettelijk kan overgaan tot het betalen van een ‘werkingssubsidie’, een zgn.’winstuitkering’ aan haar ’hoofdaandeelhouder, met name het gemeentebestuur’, zonder dat de achterliggende bedrijfsactiviteiten dit momenteel ook maar rechtvaardigen ?

Voor de bestuurders van het AGB en tegelijk voor sommige leden, in hoofde van hun mandaat als gemeenteraadslid, kan zich een probleem van bestuurdersaansprakelijkheid stellen, mocht bedoelde ‘constructie’ in de toekomst de bedrijfsvoering binnen het AGB in gevaar brengen. Daarom heeft Patrick Marnef, gemeenteraadslid voor BOOM één en bestuurder van AGB Boom Plus op 03.01.2017, in het kader van het toezicht op de lokale financiën, een zgn. ‘tweede opinie’ gevraagd aan de Provinciegouverneur en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

-----------------------

“Het is zeer ongewoon en zelfs bizar om de baten van ‘nog te realiseren projecten’ al vooraf uit te keren” - Gouverneur Berx

-----------------------

 Op 24.02.2017 antwoordde de Gouverneur dat ze het in haar beoordeling “zeer ongewoon en zelfs bizar vindt, om de baten van ‘nog te realiseren projecten’ al vooraf uit te keren, zeker als het AGB zich daarvoor nog extern moet financieren, met waarborg van de gemeente en als ook nog eens de gemeente de begunstigde blijkt”.

De Gouverneur stelde ook vast dat noch het gemeentedecreet, noch de regelgeving inzake BBC bepalingen bevatten die het aangaan van dergelijke financiering door een AGB verbiedt en dat zij bijgevolg het aangaan van deze financiering ook niet kan verhinderen, maar dat zij tegelijk wel nadrukkelijk stelt, dat “zij deze constructie wel ten stelligste wenst af te raden”.

BOOM één wenst dan ook van het College te vernemen, welke conclusies zij aan deze dwingende aanbeveling van de Gouverneur zal verbinden.

BOOM één eist bovendien dat voortaan in beide besturen afspraken worden gemaakt omtrent de opvolging en rapportering van vastgoedprojecten en hun financiële planning;

 BOOM één stelt vast dat de huidige meerderheid van NVA, Open VLD en CD&V haar onderliggende besturen zoals het OCMW, GoedWonen.Rupelstreek en het AGB Boom Plus, financieel op de knieën dwingt en hen aanzet tot buitenmatige risico’s, om juist hun eigen financieel huishouden op te smukken en om in 2018 een tastbare schulden-afbouw te kunnen aantonen. Er zijn tal van voorbeelden :

  • Het AGB Boom Plus moet ondanks vertragingen in hun projectrealisaties aan Kaai, Bassinstraat en Pachterslei al vermeende opbrengsten en nog te realiseren meerwaarden, nu al vervroegd uitkeren onder de vorm van een werkingssubsidie aan het gemeentebestuur van 1 mio euro elk, in 2016 en 2017. Cash middelen zijn er uiteraard niet, maar het gemeentebestuur dwingt het AGB om hiervoor te gaan lenen ! Begrijpe wie kan.
  • GoedWonen.Rupelstreek kocht onder druk van het gemeentebestuur nu al voor 5.3 mio euro aan (winkel)panden aan op en rond de handelsas in Boom Centrum. GWR heeft het gelet op haar sociale rol als sociale verhuurmaatschappij financieel al niet breed in haar reguliere werking. Het gemeentebestuur vraagt GWR om de leegstand in het handelscentrum te lijf te gaan en verplicht GWR om hiertoe een externe financiering aan te gaan onder de vorm van een bulletlening, waarvan de terugbetaling pas in een volgende legislatuur op gang komt, maar waarvoor de projectontwikkeling en de commercialisatie van de voorgenomen sociale koopwoningen wel tijdig moet aanslagen. De eerste ervaringen in deze tonen aan dat invulbouw in Blauwstraat/Hoogstraat voorlopig niet kan slagen aan marktconforme voorwaarden. Wie wordt het eerste slachtoffer: GWR en met hen alle sociale huurders in Boom.
  • Het OCMW ziet zijn werkingstoelage verminderd en tegelijk geplafonneerd voor de hele duur van de legislatuur. Daarenboven moeten de kosten van de digitalisering en informatisering van gemeente en OCMW, in het kader van de zgn. synergie, bijna uitsluitend gedragen te worden door het OCMW. En dan maar zeggen dat er geen financiële ruimte is voor een specifiek kinderarmoede-actieplan.

Politiek voeren is keuzes maken. De keuzes van dit bestuur, en meer nog de wijze waarop, zijn zeker de onze niet. Zij dreigen de gemeentelijke financiën in hun ruimste betekenis voor de toekomst en voor meerdere legislaturen te hypothekeren !