GR. 24.04.2018 tussenkomsten sp.a-groen

 

 • GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.   akkoord
 •  
 • KENNISNAME AANSTELLING VAN RECHTSWEGE FINANCIEEL DIRECTEUR EN VASTSTELLING WEDDESCHAAL.

Op een paar opmerkingen na zullen we namens sp.a-groen alle punten die het gevolg zijn  van het nieuw decreet lokaal bestuur en betrekking hebben op de ambtelijke integratie gemeente -ocmw goedkeuren.

We hebben onze twijfels of  deze integratie uiteindelijk een goede zaak is voor een kleine gemeente als de onze. Dit zal vooral moeten blijken als ook in 2019, na de verkiezingen de politieke integratie vorm krijgt. Met een schepen minder en andere invullingen van bevoegdheden inzake sociaal en ocmw beleid wordt het uitkijken naar de praktijk. Sp.a-groen vraagt erover te waken dat ::

- het sociaal beleid  door een andere vorm van besluitvorming niet verzwakt maar versterkt wordt. Geen afbouw maar uitbouw !.

- integriteit en discretie dienen gewaarborgd en we hopen dat het op te richten BCSD met zorg samen gesteld wordt. Het is aan de dan verkozen politieke fracties om daar goed over na te denken en zeker ook ruimte te geven aan  externe mensen met ervaring en expertise.  

De gemeenteraad wordt derhalve voorgesteld:

 • kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van gemeente en OCMW als financieel directeur bij de gemeente met ingang van 25 februari 2018,
 • de financieel beheerder overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, in te schalen in de salarisschaal van financieel directeur van de gemeente met ingang van 25 februari 2018. Deze salarisschaal is gelijk aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%,
 • vast te stellen dat de vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder van toepassing is op de financieel directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
 •  Sp.a-groen gaat akkoord

 • KENNISNAME AANSTELLING VAN RECHTSWEGE ALGEMEEN DIRECTEUR EN AANSTELLING ADJUNCT-ALGEMEEN DIRECTEUR EN VASTSTELLING WEDDESCHALEN.

Dit agendapunt is eveneens het gevolg van het decreet over het lokaal bestuur (DLB).

De integratie van gemeente en OCMW krijgt dus in de eerste plaats vorm door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en in de nieuwe figuur van financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW financieel beheerder.

De functie van financieel directeur werd besproken in agendapunt 2. .

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:

 • kennis te nemen van het organisatievoorstel zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders en waarin op gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van het ambt van algemeen directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde functiehouder anderzijds,
 • kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de OCMW-secretaris als algemeen directeur,
 • vast te stellen dat de algemeen directeur overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit wordt ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%,
 • de gemeentesecretaris overeenkomstig artikel 589 DLB aan te stellen als adjunct-algemeen directeur De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen:
 • Met behoud van de aard van het dienstverband;
 • Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit;
 • Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de overdracht recht heeft;
 • Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling;
 • Met behoud van de huidige evaluatieregeling;
 • de gemeentesecretaris overeenkomstig artikel 586 in te schalen in de salarisschaal die wordt vastgesteld op 90 % van de algemeen directeur. De adjunct-algemeen directeur aan te stellen met behoud van de aard van het dienstverband en heeft zodoende de proefperiode volbracht,
 • vast te stellen dat de gemeentesecretaris tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur,
 • een wervingsreserve aan te leggen met opname van de gemeentesecretaris voor de duur van het dienstverband van de gemeentesecretaris.

akkoord

 • GOEDKEURING NIEUWE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN FINANCIEEL DIRECTEUR, ALGEMEEN DIRECTEUR EN ADJUNCT-ALGEMEEN DIRECTEUR.

Als gevolg van de besluitvorming houdende kennisname aanstelling van rechtswege van de financieel directeur en de algemeen directeur, dienen de taken en de bevoegdheden van de nieuwe functies vastgesteld te worden.

Ook voor de adjunct algemeen directeur bepaalt het DLB (artikel 175) dat deze vanaf 1 januari 2019 de algemeen directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem en dat hij/zij de algemeen directeur vervangt als hij/zij afwezig of verhinderd is.

Voor de adjunct algemeen directeur voorziet artikel 586 van het Decreet Lokaal bestuur ook in een overgangsregeling, meer bepaald dat in deze overgangsfase de adjunct algemeen directeur het ambt, de taken en de bevoegdheid uitoefent die de wetten en decreten aan de adjunct gemeentesecretaris hebben toevertrouwd.

Om bovenvermelde redenen komt het passend voor om voor de nieuwe functies ook aangepaste functiebeschrijvingen vast te stellen. Het college van burgemeester en schepenen verleende reeds gunstig advies.

Kan de gemeenteraad instemmen met de voorgestelde nieuwe functiebeschrijvingen en competentieprofielen van de nieuwe aangestelde financieel directeur, algemeen directeur en adjunct algemeen directeur? akkoord

 • OPRICHTING GEMEENSCHAPPELIJK MANAGEMENTTEAM GEMEENTE-OCMW.

Dit agendapunt volgt eveneens uit het decreet over het lokaal bestuur (DLB), meer bepaald artikel 179 e.v.

Artikel 179 DLB bepaalt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, een gemeenschappelijk managementteam hebben. Dat managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur, de financieel directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester, of de door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende  stem deel uit van het managementteam;

De taak van het MAT bestaat erin de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te coördineren en ondersteunt bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het gemeenschappelijk MAT bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook de interne communicatie, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220.

Kan de gemeenteraad de oprichting en de samenstelling van het gemeenschappelijk managementteam goedkeuren?

Is er een regeling voorzien om leden van het MAT bij een langdurige afwezigheid in dat MAT te vervangen ?

Als er een voorzitter van het BCSD verkozen wordt die geen deel uit maakt van de gemeenteraad, kan die dan ook door de burgemeester met raadgevende stem naar dat MAT afgevaardigd worden ?

Sp.a-groen gaat akkoord.

 • GOEDKEURING NIEUW ORGANOGRAM.

Het DLB bepaalt ook (artikel 161) dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk organogram vaststellen van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met ingang van 1 januari 2019.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om nu reeds een organogram voor te stellen gelet op de nieuwe functies en de nood om de gezagsverhoudingen voor deze nieuwe functies vast te leggen.

Een organogram geeft immers de organisatiestructuur van de diensten weer en de duidt de gezagsverhoudingen aan. In het huidig organogram komen de functies van financieel directeur, algemeen directeur en van adjunct algemeen directeur nog niet voor.

Kan de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan het ontwerp van gezamenlijk organogram?

Wij gaan akkoord maar stellen dat er in de volgende legislatuur een uitgebreider kader noodzakelijk zal zijn.

 • VERVANGING ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ VERHINDERING OF AFWEZIGHEID.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende vervanging te regelen:

de adjunct algemeen directeur, mevrouw Barbara Put, kan in eerste instantie de algemeen directeur vervangen bij dienst afwezigheid of verhindering;

de administratief medewerker, Ilse Vandamme, kan in tweede instantie de algemeen directeur vervangen bij dienst afwezigheid of verhindering, enkel voor gemeentelijke aangelegenheden;

de administratief medewerkers, Karin Demaesschalck en Catherine Audenaert, kunnen in tweede instantie de algemeen directeur vervangen bij dienst afwezigheid of verhindering, enkel voor OCMW aangelegenheden.

Is de gemeenteraad akkoord?

We vragen ons af of de vervanging met vermelding van de  naam noodzakelijk is, kan het ook niet door de functie aan te duiden ( in de praktijk worden de vervangers met de huidige bezetting de vermeldde personen, maar als de invulling van bezetting wijzigt dan schuift men de vervanging door )

 • OPRICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK.

Met de steeds verder gaande integratie wensen de gemeente en het OCMW ook over te gaan tot de oprichting van een gemeenschappelijke preventiedienst in toepassing van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Door de oprichting van de zorgvereniging Sakura is het aantal personeelsleden bij het OCMW sterk gereduceerd en blijft er van het patrimonium nog slechts 10 appartementen over.

Omdat het OCMW niet beschikt over een technische dienst en hiervoor beroep doet op de gemeente en het diensthoofd technische dienst van de gemeente de opleiding niveau III heeft gevolgd komt betrokkene in aanmerking als preventieadviseur.

Het hoofd van de technische dienst van de gemeente zou 20% van zijn tijd zou besteden aan preventietaken.

Dit werd tevens besproken in het overlegcomité met de vakorganisaties op 15 maart 2018.

Kan de gemeenteraad besluiten tot de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en daarvoor een aanvraag in te dienen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg?

Sp.a.Groen gaat akkoord, maar wie vervangt het hoofd van de technische dienst inzake preventietaken als hij langdurig afwezig is ?

9. VASTSTELLING HUUROVEREENKOMST LOKAAL KRUISSTRAAT MET VZW CREVESTRAAT.

De VZW ‘De Crevestraat’ wenst een (klas)lokaal in het buurthuis (voormalig schoolgebouw) te huren als opslagruimte.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het lokaal te verhuren aan € 50,00 per maand vergelijkbaar met de huur die de Aquariumvereniging betaalt voor eenzelfde lokaal.

Kan de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan het ontwerp van huurovereenkomst met VZW ‘De Crevestraat’ voor € 50,00 per maand?

Sp.a-groen gaat akkoord.

 • .INTERCOMMUNALE DURME - MOERVAART: KENNISNAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN GOEDKEURING STEMGEDRAG.

Conform de bepalingen van het decreet inzake de intergemeentelijk samenwerking nodigt de intercommunale Durme-Moervaart bij aangetekend schrijven van 22 maart 2018 de gemeente uit tot de Algemene Vergadering op vrijdag 25 mei 2018 met de volgende agenda:

Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het werkingsjaar 2017.

Goedkeuring van:


  1. de balans betreffende het boekjaar 2017;
  2. de resultatenrekening betreffende het boekjaar 2017;
  3. de sociale balans betreffende het boekjaar 2017.

Aanvaarding van het verslag van de revisor.

Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2017.

Benoeming bestuurders.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de agenda als de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de Intercommunale Durme-Moervaart.

De gemeenteraad duidde op 29 april 2014 de heer Frederic Dierinck aan als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van de IDM voor de volledige legislatuur en de heer Koen Mertens als plaatsvervanger.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

 • kennis te nemen van de agenda van de Algemene Vergadering van IDM die zal gehouden worden op vrijdag 25 mei 2018 (zie hierboven);
 • de vertegenwoordigers, met name de heer Frederic Dierinck, en zijn plaatsvervanger, de heer Koen Mertens, op te dragen op de Algemene Vergaderingen van IDM van 25 mei 2018 hun instemming te betuigen met alle vooropgestelde agendapunten.

 • In de gemeenteraad van 28.11.2017 deed sp.a-groen een voorstel i.v.m. het brengen van asbest(vezel)platen.  We stelden ondermeer voor om wekelijks een tijdsslot te voorszien van 1 uur waarbinnen op het containerpark enkel asbestplaten kunnen gebracht worden. Heeft IDM dit onderzocht en gaat dit uitgewerkt worden voor alle aangesloten gemeenten ?
 •  
 • INTERCOMMUNALE WESTLEDE: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN GOEDKEURING STEMGEDRAG.

Conform de bepalingen van het decreet inzake de intergemeentelijk samenwerking nodigt de Intercommunale Westlede bij brief van 29 maart 2018 de gemeente uit voor de algemene vergadering op 5 juni 2018, met volgende agenda:

Goedkeuring verslag algemene vergadering van 5 december 2017.

Goedkeuring balans en resultatenrekening 2017.

Verslag Commissaris-Revisor.

Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor.

Werkingsverslag 2017.

Ontslag en benoeming bestuurders.

Om haar rol als aandeelhouder terdege uit te oefenen, is het noodzakelijk dat de gemeente zich uitspreekt over de punten die werden aangebracht op de agenda.

In de gemeenteraadszitting van 29 april 2014 werd de heer Marc Fruytier als vertegenwoordiger aangeduid en de heer Robby De Caluwé als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

 • kennis te nemen van de agenda van de Algemene Vergadering van Westlede die zal gehouden worden op 5 juni 2018 (zie hierboven);
 • de vertegenwoordigers  aangeduid bij gemeenteraadsbesluit van 29 april 2014, met name de heer Marc Fruytier en de heer Robby De Caluwé (plaatsvervanger) op te dragen hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten.
 • Akkoord geen opmerkingen

REGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER DOOR DE GEMEENTE EEN BORGSTELLING KAN WORDEN VERLEEND VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN DOOR DE KLJ.

In zitting van 28 november 2017 keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement ‘jeugdinfrastructuur’ goed.

Dit subsidiereglement voorziet dat een subsidie kan worden verleend voor investering in infrastructuur in het jeugdwerk. Iedere goedgekeurde aanvraag geeft recht op een maximum subsidie van € 50.000 verspreid over 10 jaar, beperkt tot € 5.000 per jaar.

De KLJ heeft plannen voor de bouw van een nieuwe infrastructuur en komt in aanmerking voor de subsidie jeugdinfrastructuur.

Echter, de KLJ moet voor de infrastructuurwerken een lening afsluiten en vraagt of het gemeentebestuur hiervoor borg wil staan.

Het gemeentebestuur is bereid om een borgstelling te ondertekenen maar op voorwaarde dat hiervoor vooraf vastgestelde en overeengekomen modaliteiten vastgelegd worden in een afzonderlijke overeenkomst.

Aan de gemeenteraad wordt heden een voorstel van overeenkomst voorgelegd.

Akkoord geen opmerkingen

 • EEDAFLEGGING VAN DE FINANCIEEL DIRECTEUR.
 • EEDAFLEGGING VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR.
 • EEDAFLEGGING VAN DE ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR.

Deze agendapunten worden samen behandeld. Sp.a-groen gaat akkoord , wenst hen proficiat en staat open voor een goede samenwerking zoals in het verleden.

De memorie van toelichting bij het Decreet Lokaal Bestuur geeft aan dat bij een aanstelling van rechtswege (zoals hier het geval is voor de financieel directeur en de algemeen directeur) de kandidaten geacht worden de eed te hebben afgelegd. Dit betekent niet dat er geen eed kan worden afgelegd.

Voor de aanstelling van de adjunct algemeen directeur is een eedaflegging wel vereist omdat het over een effectieve aanstelling gaat.

Om bovenvermelde redenen opteren alle functiehouders ervoor om samen de eed af te leggen.


Vragenronde


1 Van wie zijn de roestbruine Bloembakken aan de invalswegen en wie staat in voor de planten en bloemen?

2 Tijdelijke snelheid remmende  bakken  woonerf damstraat : we hebben onze mening over de geplaatste bakken, maar wachten de resultaten van de proefopstelling af. Toch vragen we twee aanvullende maatregelen :  -

 • een bord dat de (tijdelijke) gewijzigde verkeerssituatie aankondigt 
 • de bakken voorzien van reflecterend materiaal zodat ze ook ’s avonds goed zichtbaar zijn.