Tussenkomst sp.a-groen op de gemeenteraad  27 FEBRUARI 2018 over de 2 voetbalvelden .

De gemeenteraad  van 27.02.2018 had geen uitgebreide agenda.  Het voornaamste agendapunt betrof de goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor fase 1 van het sportcomplex.

Na de toelichting door schepen Poppe gaven we het standpunt van  sp.a-groen . Zoals je verder kunt lezen was dit gebaseerd op de agenda en toelichting zoals  aan de gemeenteraadsleden bezorgd. Daarin stond vermeld dat het aanleggen van de twee sportvelden geraamd werd op 957 318, 45 .

Pas na de tussenkomsten bleek dat het ‘maar’ over 791.172,27 euro gaat.Een stuk minder doordat de BTW tweemaal was verrekend.

Missen is menselijk, maar we begrijpen niet waarom de schepen of de voorzitter/burgemeester van de gemeenteraad dit niet vooraf heeft gemeld.Hadden zij het zelf ook niet gezien ?

Hieronder de officiele tekst van de toelichting en daarna de tussenkomst van sp.a-groen zoals we  ze hadden voorbereid en medegedeeld op basis van de officiële tekst.

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE VOOR FASE 1 VAN HET SPORTCOMPLEX.

Historiek.

De gemeenteraad beslist in zitting van 29 september 2015 om toe te treden tot FARYS (voorheen TMVW). De toetreding betrof zowel de “aanvullende diensten” als de “secundaire diensten”. Onder “secundaire diensten” moet vooral worden verstaan: het beheer van sportinfrastructuur.

De meerwaarde van deze toetreding zit duidelijk in het voordeel van de schaalvergroting en de specialisatie. De gemeente behoudt in ieder geval haar autonomie.

Na de toetreding tot de “secundaire diensten” vroeg FARYS een beslissing over de inschakeling van TMVW bij de realisatie van een project.

De gemeenteraad besliste op 23 februari 2016 om de bouw van een nieuwe sporthal door FARYS als project te laten uitwerken en keurde het plan van aanpak goed. Concreet werden volgende stappen goedgekeurd:

 • De aanstelling van een ontwerper voor het opmaken van achtereenvolgens het masterplan, het voorontwerp en het definitief ontwerp met detailplannen van het weerhouden bouwprogramma.
 • Pas na de goedkeuring van het masterplan, is het tweede deel voorzien. Het is dus mogelijk dat de gemeente op basis van de resultaten van het masterplan oordeelt of het project al dan niet verder gezet wordt, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, al dan niet gespreid in de tijd.

Indien de gemeente ervoor kiest de procedure stop te zetten na de opmaak van het masterplan, betaalt de gemeente een vaste kost die geraamd wordt op € 20.000, met een maximum van € 40.000.

De procedure voor de aanstelling van een ontwerper is in twee fases verlopen. In een eerste fase werd een oproep gedaan tot geïnteresseerden die na de selectie (op basis van vastgestelde criteria) een offerte mochten indienen.

Voor die selectie werd door FARYS een selectieleidraad opgesteld, die door de  gemeenteraad op 17 mei 2016 werd goedgekeurd.

Na afloop van deze selectieprocedure en op basis van het verslag van FARYS keurde het college van burgemeester en schepenen op 8 augustus 2016 de geselecteerde kandidaten goed.

In zitting van 6 september 2016 keurde de gemeenteraad het lastenboek goed dat aan de geselecteerde kandidaten werd bezorgd met de uitnodiging om een offerte in te dienen.

Op basis van de ingediende offertes en het gunningsverslag van Farys waarbij voorgesteld wordt om de ontwerpopdracht voor de bouw van een sportcomplex te gunnen aan Studiebureau Lobelle bvba uit Brugge voor een geraamd bedrag van     € 181.340 excl. btw waarbij de eerste fase wordt uitgevoerd tegen een forfaitair bedrag van € 2.800 excl. btw, besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 februari 2017 om de opdracht te gunnen aan de firma Lobelle.

Zoals afgesproken had de ontwerper drie varianten opgemaakt. De gemeenteraad heeft in zitting van 12 september 2017 goedkeuring verleend aan variante 2 van het masterplan.

Voorliggend dossier.

Het dossier kan nu deels worden aanbesteeed. Er wordt geopteerd om het project op te delen in een aantal deelprojecten, waarvan onderhavig lastenboek betrekking heeft op één deelproject, met name de aanleg van twee voetbalterreinen waarvan één in kunstgras en één in natuurgras.

Het lastenboek werd opgesteld door FARYS en het aangestelde studiebureau Lobelle, maar FARYS (en niet de gemeente) treedt op als aanbestedende overheid en als bouwheer. De gemeente blijft natuurlijk gedurende het ganse proces nauw betrokken bij het verloop van het project. De goedkeuring van onderhavig lastenboek door de gemeente is één van de vele beslissingsmomenten die beschouwd worden  als een bindend advies.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 791.172,27 excl. btw of € 957.318,45 incl. 21% btw.

Op vlak van financiering is er voorlopig geen uitgave voorzien in het gemeentelijk budget. Pas bij na oplevering van het project, is een betalingsregeling voorzien. De gemeenteraad keurde hiervoor ook op 28 maart 2017 een gebruiksrecht aan FARYS goed zodat zij gemachtigd zijn om handelingen te stellen m.b.t. deze gemeentelijke eigendommen.

De procedure die voorgesteld wordt is de open procedure met Belgische publicatie.

Kan de gemeenteraad hieraan goedkeuring verlenen?

Tussenkomst Sp.a- groen :

Wij vinden dat een gemeentebestuur best wat ambities mag hebben. Ambities op het vlak van mobilitieit, goede voet-en fietspaden, op het vlak van  onderwijs, milieuzorg, voorzieningen voor ouderen, sociaal beleid, cultuur ,wonen,werken en ontspanning….een lange rij van domeinen waarim we echt ons best moeten doen voor de burger en voor een aangename en leefbare gemeente. Inspanningen voor een goed sportbeleid en degelijke sportinfrastructuur horen daar zeker bij.

De inspanningen en ambities vereisen evenwicht en visie en kunnen maar slagen als er een goed onderbouwd financieel plan is.

Willen we als al dan niet gefusionneerde gemeente onze kansen maximaal benutten, willen we voor een stuk  aan de visie van de vlaamse bouwmeester inzake het wonen op het platteland beantwoorden dan zullen we hoe dan ook onze ambities op veel vlakken moeten doseren, bijsturen of op zijn minst met mekaar in evenwicht brengen.

De inspanningen en ambities moeten verder reiken dan het hier en nu. 

En wat vooral belangrijk is er moet een breed draagvlak zijn bij de bewoners over de keuzes die we (willen) maken .En daar is duidelijkheid en transparantie voor nodig.

Ook over een project zoals dat van de sportinfrastructuur.

Sp.a.-groen kan vandaag o.a. daarom nog  geen bindend akkoord geven over de deelprojecten inzake de nieuwe sportinfrastructuur. We kunnen ons vandaag nog niet verbinden voor een uitgave van een klein miljoen euro.

Eigenlijk zou het zelfs beter zijn om de beslissing uit te stellen want nu beslissen betekent dat er stappen worden overgeslagen. 

Voor ons moeten volgende zaken eerst worden uitgeklaard :

 • Duidelijke en open communicatie met de bevolking

Met  tussenkomsten op de gemeenteraad van 12.09.,17 28.11.17 en 19.12.17  hebben we aangedrongen op  een duidelijke communicatie, niet alleen naar delegaties van betrokken sportclubs . We kregen de belofte dat er een informatiemoment komt voor de bevolking (dus breder dan de sportklubs en dus ook voor andere betrokkenen zoals de buurt en in het algemeen de belastingbetalers.) Dit is nog steeds niet doorgegaan.

Transparantie is noodzakelijke en goede informatie moet voorafgaan aan belangrijke beslissingen met een zeer grote financiele impact op lange termijn. Anders komt men nooit

tot een door de bevolking breed gedragen dossier.

 •   Klaarheid over het financiële plaatje , geen bindend advies zonder financiele duidelijkheid

Er staat in de toelichting  “ de gemeente blijft natuurlijk gedurende het ganse proces nauw betrokken bij het verloop van het project. De goedkeuring van onderhavig lastenboek door de gemeent is één van de vele beslissingsmomenten die beschouwd worden als een bindend advies “

Als wij een bindend advies over een beslissing moeten geven, dan willen we als fractie ook weten wat de gevolgen zijn. Zeker op het financieel vlak. Het gaat ten slotte nu reeds over een beslising van bijna 1.000.000 euro. (957.318.45  met daarbij het door te rekenen  deel van de ontwerpkosten studiebureau lobelle en de kosten die niet door de ontwerper gedragen worden)

Maar wat staat er in de tekst? :

 “ op vlak van financiering is er voorlopig geen uitgave voorzien in het gemeentelijk budget. Pas na de oplevering van het project (bedoeld men het gehele project of het deelproject ?) is een betalingsregeling voorzien 

Hebben jullie dan geen enkel idee van wat de impact gaat zijn van die betalingsregeling? Is aan de financieel beheerder al gevraagd  berekeningen te maken ? Of : Geven jullie carte blanche aan farys? Of mogen we het nog niet weten?

Wat gaat het aan de betrokken clubs kosten ? En waar halen zij hun inkomsten als deze van de voetbalkantine bv. verdwijnen ? Is daar communicatie over en hoe gebeurt dat ?

Burgers zijn ook bezorgd over de financiele impact op de rest van te realiseren projecten en uitgaven in de gemeente. Om er één te noemen : ons wegennet, de voet en fietspaden.

Men vraagt ons : waar gaan ze allemaal dat geld halen en hoe zit het met de belastingen na 2018 ? Wat gaat men nog kunnen realiseren van de andere ambities ?

 • Vervangend groen en bomen
 • Er gaan 77 bomen geveld worden voor de realisatie van die twee deelprojecten en  er komen er slechts  31 in de plaats komen ? Klopt dat ? Gaat men op het eind van de rit alle bomen (ook de andere langs de spoorwegroute)  allemaal vervangen ?
 • Over kunstgras en het onderhoud 

Is het op basis van overleg met mensen uit de voetbal, of op aanraden van farys,of op basis van één of andere expertise, of is het gewoon een trend : het is voor velen gissen waarom er gekozen wordt voor één speelveld in kunstgras. We krijgen daar vragen over en als niet sporter,zijn we niet overtuigd van de noodzaak van een dergelijke meeruitgave.

We moeten ons toch ook eens bezinnen over waar we mee bezig zijn : kunstgras op een plattelandsgemeente…Wat later met het afval? Straks hebben we het over een positief initiatief , de statiegeldalliantie, en het is duidelijk vijf voor twaalf. Zijn we echter goed bezig als we kunstgras introduceren? Nog meer te recycleren onnatuurlijk afval ? Mogen we die vraag stellen en mee nemen in de afwegingen voor een keuze voor of tegen?

In ieder geval zou de gevraagde informatieronde daar ook duidelijkheid kunnen over geven

Bij de omschrijving van de werken staat bij  “onderhoud kunstgrasvelden” : 

“Het uitvoeren van het kunstgrasveld gedurende 2 jaar, volgens voorgesteld schema van de inschrijver … ( bestrijding onkruid, verwijderen afval+ jaarlijks grondige onderhoudsbeurt) exclusief wekelijks vegen (ten laste van de gemeente)

Wij hebben daarbij volgende vragen :

 • Starten de twee jaar na de oplevering en betekent dit dat er 2x een grondige onderhoudsbeurt komt?
 • We merken op dat eens de 2 jaar verstreken zijn de bouw van de rest van de sportinfrastructuur nog niet zal af zijn. Houd men rekening met extra vervuiling van de velden door die werken?Wie  moet dat opruimen ? Wie draagt daar dan de kosten voor ?Normaal voorziet men  schoonlooproosters (ook in dit dossier zijn er twee voorzien p 8 2x400 euro) maar gaat dat voldoende zijn  tijdens de bouwwerken?
 • Op websites lezen we dat men inzake vervuiling extra rekening moet houden met peukenoverlast door supporters. Zijn daar maatregelen voor voorzien?
 • Zal na die 2 jaar het onderhoud door de gemeente moet gebeuren ? Hoe gaat dit gebeuren .Gaat men het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en later van het algemene onderhoud doorschuiven naar de sportclubs of gaat men opteren voor het inschakelen van onderhoudsfirma’s ((dus extra kosten en hoe worden die dan verrekend  ?)

Tot zover onze tussenkomst. Sp.a.-groen heeft zich bij de stemming onthouden.