ZITTING VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 : tussenkomsten sp.a-groen

 

Tussenkomsten op de gemeenteraad door etienne coppens namens sp.a-groen. Anne De Winnne liet zich verontschuldigen.

Openbaar

GR/2017/101 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad.

Pt10: nieuw subsidiereglement jeugdraad : moet de formulering niet zijn : dit punt werd maar gedeeltelijk behandeld : het reglement kadervorming werd met eenparigheid van stemmen goed gekeurd, de rest wordt  uitgesteld naar volgende zitting.

GR/2017/095 - Kerkfabriek Sint-Fillippus en Jacobus: budget 2018.

Sp.a-groen : onthouden.

GR/2017/098 - Kerkfabriek Sint-Antonius Abt: budget 2018.

Sp.a-groen : onthouding

GR/2017/090 - Intercommunale Durme-Moervaart: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

Sp.a-groen  gaat akkoord maar vragen volgend voorstel mee te nemen naar de vergadering :

Wij willen een veiliger regeling voor het brengen van asbest(vezel)platen naar het containerpark. Bij het brengen van deze platen hebben inwoners meestal/dikwijls een beschermend stofmasker voor hun mond. Maar de andere bezoekers  van het containerpark hebben die beschermingsmiddelen niet. Maar ook voor hen is er een gezondheidsrisico.

Daarom volgend voorstel :

  • Wekelijks een tijdslot voorzien op het containerpark van 1 uur waarbinnen enkel asbestplaten kunnen gebracht worden. (bv op zaterdagmorgen van 8.00 tot 9.00 uur)
  • De opzichters van I.D.M. stellen gratis  beschermingsmiddelen (PBM’s : handschoenen, stofmaskers, papieren wegwerpoveral) ter beschikking aan de klanten die het asbest
  • brengen.( Kostprijs van die zaken is niet zo groot, kan eventueel verrekend worden in kostprijs leverring asbestafval.)
  • Na gebruik PMB’ wordt alles gedeponeerd in de asbestcontainer
  • Ondertussen kan het aanwezige personeel zich kan concentreren op de levering zelf (bijkomend voordeel) waarbij zij hun  eigen PBM’s (beschermingsmateriaal) dragen.
  • Er kunnen geen andere bezoekers van het containerpark blootgesteld worden aan het asbest en zo’n tijdsslot is het ideale moment voor de metingen van aanwezige asbestvezels.

We vragen dat IDM dit onderzoekt en laat uitwerken voor alle aangesloten gemeenten.

Schepen Waelbrecht  beloofde  het voorstel voor te  leggen aan IDM

Besluit

Art.1. Kennis te nemen van de agenda van de BuiteNgewone Algemene Vergadering van IDM die zal gehouden worden op woensdag 20 december 2017 als volgt:

De beleidsnota 2018.

De begroting 2018 bestaande uit:

- De toelichting.

- De exploitatierekening 2017 met verdeling per vennoot.

- De detailrekening van de verschillende uitgaven.

- De detailrekening van de opbrengsten.

- Het investeringsplan.

Art.2. De vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2014, de heer Frederic Dierinck en de plaatsvervanger, de heer Koen Mertens, op te dragen hun instemming te betuigen met alle geagendeerde punten.

Art.3. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te sturen aan de Intercommunale Durme-Moervaart en deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/089 - IGS Westlede: Kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.


Sp.a-groen keurt het voorgestelde stemgedrag goed .

De Gemeenteraad,

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede, als volgt:

Goedkeuring verslag Algemene vergadering 13/06/2017.

Activiteiten en strategie.

Begroting 2018.

Art. 2. De vertegenwoordigers, met name de heer Marc Fruytier, vertegenwoordiger en de heer Robby De Caluwé, plaatsvervanger op te dragen op de algemene vergadering van de IGS Westlede van dinsdag 5 december 2017 en hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten.

Art. 3. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan de IGS Westlede en aan de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/094 - Interwaas: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.


sp.a-groen keurt  het voorgestelde stemgedrag  goed . We zijn tevreden over de samenwerking, het was een goede zaak om bij Interwaas aan te sluiten.

Besluit

Art.1. Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interwaas, als volgt:

Goedkeuring van activiteitenprogramma en strategie voor het jaar 2018.

Goedkeuring begroting 2018.

Aanduiding van een lasthebber voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 13 december 2017.

Vervanging leden van de Raad van Bestuur.

Art.2. De vertegenwoordiger, mevrouw Greta Thierens, en de plaatsvervanger, mevrouw Inge Mertens, aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 op te dragen hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten van de Algemene Vergadering.

Art.4. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te zenden aan Interwaas en aan de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/106 - IMEWO: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.


We hebben kennis genomen van het dossier en geprobeerd om het zo goed mogelijk te  begrijpen. Wij slagen daar niet in en daarom onthouden wij ons bij het stemgedrag

GR/2017/102 - Imewo: Voordracht van een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (R

Akkoord voordracht Koen Mertens koen

Besluit

Art. 1. De heer Koen Mertens, gemeenteraadslid, woonachtig te 9180 Moerbeke, Bremstraat 11, voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van de opdracht­houdende vereniging Imewo, vanaf de eerstvolgende zitting van het regionaal bestuurscomité tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019, dit ter vervanging en voortzetting van het mandaat van mevrouw Sarah Poppe, die ontslagmenend is;

Art. 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de opdrachthoudende vere­niging Imewo, ter attentie van het secre­tariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/108 - FINIWO: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.


We hebben kennis genomen van het dossier en geprobeerd om het zo goed mogelijk te begrijpen, wij zijn daar niet in geslaagd en daarom onthouden wij ons over het stemgedrag

GR/2017/100 - TMVW (IC): kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.


We hebben het dossier zo goed mogelijk bekeken maar slagen er niet in om het voldoende te begrijpen. We hebben dus kennis genomen maar onthouden ons voor het  stemgedrag.

GR/2017/103 - Nieuw subsidiereglement jeugdraad: aanvulling.


We gaan akkoord maar vinden het spijtig dat het subsidiereglement niet meegestuurd of verwerkt is bij de agenda of toelichting.

Besluit

Art. 1. Volgende subsidiereglementen, zoals voorgesteld door de jeugdraad goed te keuren:

- werkingssubsidie;

- brandveiligheid;

- eventsubsidie;

- infrastructuur.

Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/093 - Goedkeuring akte openbare verkoop 4 percelen verkaveling Bremstraat.


Sp.a.-groen gaat akkoord. Het feit dat de openbare verkoop doorgaat op een namiddag (15.00 uur) is dat een regeling van de notaris ? Wij willen hierbij een signaal geven dat dit niet altijd evident is voor mensen die werken om dan aanwezig te zijn , er kan niet altijd verlof genomen worden.

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de openbare verkoop van de vier percelen bouwgrond in de gemeentelijke verkaveling Bremstraat, dat zal doorgaan op dinsdag 5 december om 15u in het Buurthuis, Kruisstraat, Weststraat 13 te 9180 Moerbeke.

Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan de ontwerpaktes verkoop zoals opgesteld door notariskantoor Roegiers en Tack uit Wachtebeke.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/096 - Principebeslissing openbare verkoop perceel Heidestraat.


sp.a-groen gaat akkoord, maar heeft een vraag : sluit het perceel of de weg aan bij de verkaveling De Mouterij ?

kan een deel van dit perceel openbare weg worden ?

Besluit

Art. 1. Principieel in te stemmen met de openbare verkoop van het perceel in de Heidestraat kadastraal gekend onder sectie H, 794/T met een oppervlakte van 390 m².

Art. 2. Notariskantoor Roegiers en Tack uit Wachtebeke aan te stellen voor de organisatie van de openbare verkoop waarbij de schattingsprijs de minimale instelprijs is.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/105 - Goedkeuring overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, investeringen en onderhoud openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo.


sp.a.-groen gaat akkoord maar heeft nog een paar vragen  ter verduidelijking

-gaat men erover waken om de nieuwe armaturen daar waar nodig te verplaatsen?( bv in functie van breedte voetpaden, nieuwe bouwontwikkelingen e.d) Dringt men daarvoor aan bij IMEWO op een goed overleg? 

-ik meen dat er een beslissing is over een plan om de verkeerslichten ’s avonds op bepaalde wegen gefaseerd te dempen. Hoe ver staat het met de uitvoering ? Gaat men Imewo vragen om te bekijken om die afschakeling op de kruispunten apart te regelen (of niet af te schakelen)

-zijn de prijzen onderhevig aan mogelijke wijzigingen bv. index

-er wordt in de tekst verwezen naar de CO2 maatregelen en  het klimaatplan. Komt onze klimaatwerkgroep nog samen?

- fietsoversteek eksaarde dam-spoorwegpad : wordt dit bij prioriteit aangepakt ?

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van het reglement ‘overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, investeringen en onderhoud openbare verlichting door de distributienetbeheerder’ zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IMEWO in zitting van 17 maart 2017.

Art. 2. Goedkeuring te hechten aan de overname van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen door IMEWO tegen de symbolische waarde van € 1,00, waarbij voor wat betreft de semi openbare verlichting dit gebeurt na risico-analyse en na het in overeenstemming brengen van deze installaties aan de geldende wetgeving en regels.

Art. 3. De burgemeester en de gemeentesecretaris aan te duiden om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de verkoopakte.

Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze beslissing ter kennis te brengen van IMEWO en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/097 - Aanduiding vertegenwoordigers in de projectvereniging wijkwerken Lokeren-Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke.


1 Eerst en vooral wat de aanduiding van de vertegenwoordigers in de projectvereniging betreft

-is dit een verplichting dat het  gemeente mandatarissen moeten zijn ?Komen de ocmw leden daar niet voor in aanmerking

Sp.a-groen vraagt eventueel verdaging van dit punt als antwoord niet duidelijk is.

2 Is het geld van de PWA al overgemaakt aan het ocmw en is er al een bestemming?

Sp.a-groen heeft zelf geen kandidaat voorgedragen en steunde de kandidatuur van Guido Van Hoecke CD&V om namens de oppositie met raadgevende stem te zetelen.

GR/2017/107 - Toegevoegd punt door fractie N-VA op de dagorde gevraagd:Integratie gemeente en OCMW.

Voor Sp.a-groen volgt  raadslid  Pia Delcourt dit op binnen de o.c.m.w-raad. Zij stelde hierover reeds vragen in een vorige o.c.m.w-raad.

Een werkgroep vinden we zinvol maar kan wat ons betreft beperkt blijven tot de beide secretarissen, de financieel beheerder , de  burgemeester en o.c.m.w voorzitter. Zij kunnen daarbij de maatschappelijk werkers op een of andere manier betrekken en zich vooral ook baseren op feedback vanuit VVSG.

We willen dat die werkgroep een nota uitwerkt die voorgelegd wordt aan de o.c.m.w-raad en gemeenteraad . Best voorafgegaan door een infomoment voor de beide raden samen.

17 GR/2017/110 Toegevoegd punt NVA : Projectoproep Kinderarmoedefonds 2017

Sp.a Groen vind dat dit best eerst besproken wordt in de ocmw raad. 

Als integrale gezinsbenadering zinvol is  voor multiprobleemgezinnen in moerbeke om hen zo uit een armoede spiraal te halen dan kan dit een hefboom zijn. Het hoort aan het ocmw om dit verder na te gaan .

Los daarvan vinden we dat de maatschappij, het beleid veel meer moet inzetten op globale maatregelen tegen armoede , tewerkstelling van kansarmen en vrijwaren van basisrechten.  De campagne ‘Samen tegen armoede “ zegt vandaag dat 1 op de 7 de meet niet haalt en dat er een leefbaar inkomomen moet komen voor iedereen.

We verwijzen in dit verband ook  naar het voorstel van Sp.a parlementslid Rob Beenders die een verbod wil op het afsluiten van drinkwater en zo het basisrecht op water wil garanderen voor (kans)arme mensen en gezinnen.

Vragenronde :  vragen van sp.a-groen

1 Schriftelijke vraag sp.a-groen  i.v.m asbest-problematiek LBS DE Vlinderdreef.

I Inleiding

Sp.a-groen kreeg diverse vragen i.v.m. de asfaltproblematiek in LBS De Vlinderdreef. We verzamelden heel wat info en bundelde deze samen met die vragen en maakten ze over aan het gemeentebestuur met de bedoeling concrete en correcte informatie te bekomen, een globaal overzicht  a.h.w , met vraag om dit verder te bespreken in de gemeenteraad deze avond.

Ondertussen hadden we ook constructieve contacten met u  als burgemeester en was er ook verduidelijkend mail verkeer over een aantal van die vragen.

Waarvoor dank . Het verheugd ons bovendien dat u aan alle raadsleden een uitgebreide infobundel ter beschikking stelt.

De communicatie en de actie die de directie en het personeel van De Vlinderdreef voerde na de vaststelling van de feiten zijn in de loop van het gebeuren gegroeid met een leesbare nieuwsbrief voor de ouders en  personeelsleden . Waarvoor dank. Het moet waarschijnlijk niet gemakkelijk geweest zijn om alles te organiseren.

Onze waardering gaat eigenlijk ook uit naar iedereen van de gemeentediensten  die zich als werknemer, als ambtenaar engageerde, zeker ook naar betrokken ouders en familie van de kinderen.

Tot zover de positieve feedback,

II We hebben ook een aantal kritsche bemerkingen : 

1 Naar onszelf als leden van de gemeenteraad of het cbs en naar de politiek in het algemeen.

- De materies waarover we als gemeenteraadslid moeten beslissen vereisen dikwijls een bijzondere kennis en een doorgronden van een taal die we eigenlijk niet kennen, tenzij we zelf in de sector werken of gediplomeerd zijn.Voor het cbs is het inherent aan hunfunctie, en dan nog.

-we kunnen ons documenteren, zelf op zoek gaan, de stukken gaan inzien en de bevoegde ambtenaren bevragen. Dit vergt tijd en ook ondersteuning. Ik hoop dat een voorval zoals deze een stimulans zal zijn om in het beleidsplan voor de volgende legislatuur die ondersteuning effectief te organiseren en de weg i.v.m. open communicatie meer ruimte en middelen krijgt.

-Als kanttekening merken we hierbij wel op dat het huidige bovenlokaal beleid volgens ons te weinig oog heeft voor de noden van kleine gemeenten. Er is toch meer dan het fusie en besparingsverhaal en bv het mogelijks verminderen van het aantal schepenen voor moerbeke vinden we niet goed.

2 Naar de leidinggevende en ambtenaren

-Samen met hen moeten we meer anticiperen, en ruimte geven voor preventief optreden.

-We moeten er vooral over waken dat ze meer tijd krijgen voor het zich eigen maken van dossiers en het verwerven van kennis. Dit los je volgens ons niet op door het afbouwen van het aantal ambtenare en medewerkers. Hogerhand mag wat dat betreft wat meer doen voor kleine gemeenten.

-we moeten maken dat ze daar waar er controle en opvolging nodig is dat ze de nodige tools krijgen en niet altijd afhankelijk zijn van de goodwill van bv. Aannemers .PREVENTIE en anticiperend denken Het gaat tenslotte in veel gevallen om welzijn en gezondheid van ons allemaal.

3 Naar Strabag en onderaannemers 

Voor zover we konden lezen was de communicatie van hoofdaannemer Strabag in deze zaak slecht. We vinden het ergerlijk dat de werken die op vrijdag gepland , zomaar zonder erover te communiceren verschoven werden naar zaterdag. Erger nog, de hoofdaannemer zou beweerd hebben dat hij de firma niet kon bereiken. Wat belette hem om er alles aan te doen dat er niet gewerkt werd op zaterdag.  Ik  denk dat hij heel goed wist dat dit een gangbare activiteit is om veel redenen…..niet in het minst het ontlopen van toezicht … Een goed dossier en preventieactieplan  bleek uiiteindelijk niet meer dan een vodje papier . Moesten daar trouwens geen geschreven instructies over zijn naar alle betrokkenen? Dit wekt bij veel burgers ergernis op .

4 I.v.m het werken  met onderaannemers   van onderaannemers , de onderaannemersketens

We stellen ons hier veel vragen bij (het aantal uren dat ze werken, wie er werk, de werk- en veiligheidsomstandigheden, )

Ook de federale regering  wil dit tegen gaan (zie trouwens 13 Regeringsmaatregelen sociale dumping https://www.bouwjobs.be/nl/nieuws/320/13-maatregelen-tegen-sociale-dumping ). We gaan die dertien maatregelen niet opsommen maar het gaat ondermeer om :

- offertes die  kunnen afgewezen worden in geval van schending vh milieu-sociaal en arbeidsrecht

-het Verplichte uitsluiten van (onder)aannemers die illegaal verbijvende onderdanen tewerk stellen

-de Strijd tegen sociale dumping  

- de organisatie via onderaannemingsketens

.Werknemers zijn ook slachtoffer, daar werken we niet aan mee

 De mensen die bij  die ketens tewerkgesteld zijn zijn evengoed slachtoffer. Ik vermoed dat zij die zaterdag weinig beschermende kledij droegen, dat zij niet goed wisten waar ze mee bezig waren.

De jarenlange inspanningen van vakbonden en sociale partners om  werknemers te beschermen  en veilige werkomgevingen te organiseren wordt door malafide ondernemingen dikwijls omzeild. Laat ons er van bewust zijn dat dit  een regelrechte schande is.

III De verdere opvolging

We vragen ons regelmatig op de hoogte te houden van dit dossier. Zeker ook het aspect schade ( vergoeding) 

We vragen ook meer dan alertheid bij komende dossiers zoals dat van de sporthal , ook de mogelijke plannen met de villa waarin de refter en vroeger de bibliotheek.

 2 Pijpleiding Air Liquide

We vernemen dat er  tot eind december een openbaar onderzoek loopt i.v.m.  een pijpleiding tussen Air Liquide Temse en Arcelor Mittal. Gaat het hier om het verleggen van een tracé en heeft het college van burgemeester en schepenen  hierover meer informatie ? ( het tracé  wordt inderdaad verlegd, mensen die vragen hebben kunnen zich richten tot de ambtenaar van ruimtelijke ordening en stedenbouw.)

 3 vergadering sportinfrastructuur

Is de datum reeds bepaald voor de infovergadering over de nieuwe sportinfrastructuur ? Wanneer komt de agenda ?

(schepen Poppe antwoordde dat die infovergadering doorgaat op 14.12 en beloofde de uitnodigingen tijdig te versturen)

Volgende gemeenteraad gaat door op 19.12.2017.