ZITTING VAN DINSDAG 19 DECEMBER 2017

Tegenwoordig : 

Afwezig :

Verontschuldigd :  

Openbaar

GR/2017/119 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.


De notulen van de vorige zitting worden unaniem goedgekeurd.

Geen opmerkingen

GR/2017/111 - Goedkeuring budgetwijziging 2 van 2017 en aanpassing meerjarenplanning.

Geen opmerkingen, sp.a groen  gaat akkoord.
De Gemeenteraad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van de gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

Dat de strategische nota een beschrijving geeft van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor de periode 2014-2019;

Dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht;

Dat de toelichting het meerjarenplan nog verduidelijkt;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 houdende goedkeuring van het budget 2017;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 houdende goedkeuring van de meerjarenplanning 2014-2019 van de gemeente, bestaande uit de strategische nota en de financiële nota;

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging/2 2017;

Overwegende dat de budgetwijziging een aanpassing vereist van de meerjarenplanning 2014-2019;

Gelet op de nodige documenten en toelichting,

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de budgetwijziging 2/2017 en de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 van de gemeente.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit toe te zenden aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Art. 3. De gegevens van de vastgestelde beleidsrapporten digitaal rapporteren via het digitale loket aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

GR/2017/113 - OCMW: goedkeuring strategische meerjarenplanning 2014-2020 en kennisname budget 2018.

Akkoord. Sp.a-groen volgt standpunt ingenomen door o.c.m.w. raadslid Pia Delcourt.


De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s en alle wettelijke bepalingen terzake;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 betreffende de aanpassing van de meerjjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op het besluit van 5 december van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van het budget 2018 en gunstig advies m.b.t. de strategische meerjarenplanning 2014-2020;

Gelet op het besluit van 14 december 2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdende vaststelling van het budget 2018 en houdende vaststelling van de strategische meerjarenplanning 2014-2020,

Overwegende dat met ingang van 1 januari 2018 de zorginstellingen van Lokeren en Moerbeke worden overgedragen aan de OCMW- vereniging SAKURA met als gevolg dat het OCMW van Moerbeke een jaarlijkse exploitatiesubsidie verleent aan SAKURA van € 399.300 (2018), € 342.000 (2019), € 352.500 (2020) en een éénmalige investeringssubsidie van € 87.250 voor 2018;

Overwegende dat de leningen die betrekking hebben op de zorginstellingen eveneens aan SAKURA worden overgedragen;

Overwegende dat alle voorgenoemde wijzigingen de financiële evenwichten beïnvloeden, namelijk het ‘resultaat op kasbasis’ en de ‘autofinancieringsmarge’; dat na invoering en controle van het nieuwe cijfermateriaal het aangepaste meerjarenplan van het OCMW van Moerbeke financieel in evenwicht blijkt te zijn:


2018
2019
2020
Resultaat op kasbasis
673.504,17
736.732,57
761.953,45
Autofinancieringsmarge
-30.449,66
63.228,40
25.220,88

Overwegende dat uit het voorgelegd schema M2 blijkt dat de gemeentelijke exploitatietoelage aan het OCMW voor 2018 € 689.585 bedraagt, voor 2019 € 680.273 en voor 2020 € 650.000; dat deze bedragen eveneens in het ontwerp van meerjarenplan 2014-2020 van de gemeente zijn ingeschreven;

overwegende dat de voorgelegde schema’s betreffende het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW en de daaruit voortvloeiende toelagen van de gemeente aan het OCMW bijgevolg passen binnen het ontwerp van meerjarenplan 2014-2020 van de gemeente en dan ook positief door het college van burgemeester en schepenen geadviseerd zijn,

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van de strategische meerjarenplanning 2014-2020 en van het budget 2018 van het OCMW.

Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen van het OCMW en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 §1.

GR/2017/114 - Goedkeuring meerjarenplan Sakura 2018-2020.

 • Sp.a.-groen las in de pers van 13.12.2017 de fiere verklaring van de voorzitter Luc De Block  van het Zorgbedrijf Sakuro : “ Ons budget voor 2018 is alvast goedgekeurd, in vergelijking met het verleden zullen we volgend jaar al een half miljoen besparen. Niet op de kap van het personeel, maar door sinergie in de ondersteunende diensten en schaalvergroting. Aan een kwalitatieve zorg op maat voor een betaalbare prijs wordt niet geraakt “
 • Onze fractie betreurt dat dergelijke verklaringen in de pers afgelegd worden voor dat het gehele traject van goedkeuring achter de rug is. Dit is de tweede keer dat een persmoment vooraf gaat aan besprekingen in de raden van Moerbeke. Dit kan niet en daarom zullen we ons bij dit punt onthouden.
 • We hopen dat de doelstellingen van Sakura verder reiken dan besparen. Zelfs als dit half miljoen bereikt wordt mag niemand vergeten dat de facturen voor de gebruikers (rusthuisbewoners e.a.) veel te hoog zijn en blijven stijgen. Het zou een beleidspunt moeten zijn om met die besparingen een deel van de facturen te doen dalen.
 • We delen ook de bekommernissen van de vakbonden om zeker ook te luisteren naar et effect op de werkvloer. Is het werkelijk zo dat de arbeidsvoorwaarden van nieuwe aangeworven medewerkers anders zijn dan deze van het andere personeel en hoe gaat men daar mee om.
 • Tenslotte vinden we dat wat er in Moerbeke gebeurt of gepland wordt in vergelijking met Lokeren te weinig aan bod komt. Er wordt in de documenten allerlei getoond over de demografie van Lokeren, maar niet de moeite genimen om er ook de moerbeekse situatie naast te leggen. Het eerste Meerjarenplan is in feite een louter ‘geknipt en geplakt’ document en geen nieuw document .
  De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet.

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's en alle wettelijke bepalingen terzake;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op de Ministeriële omzendbrief BB2013-4 (punten 5.2.4 en 5.3.1) van 22.03.2013;

Gelet op de Ministeriële omzendbrief BB2013-6 van 08.07.2013;

Gelet op de informatienota van VVSG inzake de administratieve organisatie van OCMW-verenigingen van publiek recht.

Gelet op de OCMW-raad van 15 juni 2017 waarin de oprichting van het zorgbedrijf Sakura werd goedgekeurd en de motiveringsnota en statuten werden vastgesteld;

Gelet op de algemene vergadering en raad van beheer van Sakura van 04.12.2017 waarin het meerjarenplan 2018-2020 werd vastgesteld;

Overwegende dat op het vlak van financieel beheer voor de vereniging ook de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) gelden en de vereniging dus een meerjarenplanning en budget moeten vaststellen en ter goedkeuring voorleggen;

Gelet op het meerjarenplan Sakura 2018-2020,

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan meerjarenplan Sakura 2018-2020 zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Afschrift van onderhavige beslissing ter kennisgeving over te maken aan de financieel beheerder, aan de OCMW-raad en ter kennis te geven aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 §1 en door toezending van besluit zoals bedoeld in artikel 253 §1, 3° van het gemeentedecreet.

GR/2017/112 - Polder Moervaart en Zuidlede en Moerbeke-Polder: advies voorlopige raming van de uit te voeren werken aan de waterlopen derde categorie gedurende het jaar 2018.

Sp.a groen was akkoord. En vroeg ook aandacht voor het ruimen van de andere waterloopjes en grachten. De eigenaars zijn zich niet altijd bewust van wat ze (samen) hieraan kunnen /moeten doen. Bij de recente sneeuwval en dooi  is nochtans gebleken dat een goed onderhouden grachtennet  maar mogelijk is als het water overal kan ‘door stromen’ Schepen Waelbrecht beloofde toelichting in een info blad.

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op de bij brief van 16 november 2017 door het bestuur van de Moerbeke-Polder ingediend programma voor het ruimen van de waterlopen van derde categorie binnen de omschrijving van hun grondgebied, met raming van de kosten voor het dienstjaar 2018;

Overwegende dat de voormelde raming 40.842,34 euro incl. 21% btw bedraagt;

Gelet op de bij brief van 2 november 2017 door het bestuur van de Polder Moervaart en Zuidlede ingediend programma voor het ruimen van de waterlopen van derde categorie binnen de omschrijving van hun grondgebied, met raming van de kosten voor het dienstjaar 2018;

Overwegende dat de voormelde raming 19.534,00 euro bedraagt;

Overwegende dat het vooral in het belang van de landbouw en het milieu, alsmede van de afwatering, noodzakelijk is alle voorname waterlopen regelmatig te onderhouden,

Besluit

Art. 1. De voorlopige raming van 40.842,34 euro voor de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende het jaar 2018, zoals opgemaakt door Moerbeke-Polder, gunstig te adviseren.

Art. 2. De voorlopige raming van 19.534,00 euro voor de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende het jaar 2018, zoals opgemaakt door de Polder Moervaart en Zuidlede, gunstig te adviseren.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet en een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Moerbeke-Polder, Polder van Moervaart en Zuidlede en aan de Provinciale technische dienst, Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

GR/2017/121 - Intercommunale Durme-Moervaart: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag: aanvulling.

Akkoord.  (Voorhet aanvatten van de gemeenteraad werd door IDM   hierover een uitgebreide uitleg  gegeven . Wij vinden dit zeer positief).
De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend, zoals recent gewijzigd door het besluit van 8 februari 2013;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 betreffende de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot presentiegelden;

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking:

Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van voormeld decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers, voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2014 houdende aanduiding van de heer Frederic Dierinck als vertegenwoordiger en de heer Koen Mertens als plaatsvervanger;

Gelet op de aangetekende brief van de intercommunale Durme-Moervaart van 28 september 2017 houdende uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van IDM op woensdag 20 december 2017 Gelet op het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de Intercommunale Durme-Moervaart;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2017 houdende kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

Gelet op het feit dat er twee agendapunten niet werden goedgekeurd, met name:

Agendapunt 3: Benoeming bestuurders.

Agendapunt 4: Toetreding als vennoot bij IVVO voor de GFT-verwerking.

Gelet op de aangetekende brief van IDM van 26 oktober 2017 met een aanvulling op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering, met name

Goedkeuring dossier verwerking GFT-afval bij VERKO periode 2019-2037;

Besluit

Art.1. Kennis te nemen van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IDM die zal gehouden worden op woensdag 20 december 2017 als volgt:

Agendapunt 3: Benoeming bestuurders.

Agendapunt 4: Toetreding als vennoot bij IVVO voor de GFT-verwerking.

Aanvullend agendapunt: Goedkeuring dossier verwerking GFT-afval bij VERKO periode 2019-2037;

Art.2. De vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2014, de heer Frederic Dierinck en de plaatsvervanger, de heer Koen Mertens, op te dragen hun instemming te betuigen met alle geagendeerde punten.

Art.3. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing toe te sturen aan de Intercommunale Durme-Moervaart en deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/115 - Rechtspositieregeling-aanpassing

 • sp.a-groen kan zich niet vinden in deze aanpassingen en zal zich onthouden. We kunnen begrijpen dat een bestuur als het onze veel zorg wil besteden aan de continuïteit van diensten en dat dit niet gemakkelijk is daar waar het gaat over eenmansposten en sleutelposities. Dit is o.a. een kwestie van kader en bezetting en invullen van functies.
 • Maar de bekommernis moet ok gaan naar de mensen zelf. Er worden steeds meer taken en opdrachten gegeven en de werkdruk en last neemt toe. Dit is zo voor de meeste personeelsleden en ook voor de leidinggevenden. En in zo’n situatie is niemand vrij van een stress-crash of burn out.
 • Sp.a-groen volgt de vakbonden ACOD en VSOA. We citeren de liberale vakbond : VSOA :” Er moeten zo weinig mogelijk belemmeringen ingebouwd worden. Er kunnen zich situaties voordoen (privé) waar personeelsleden alsook leidinggevenden nood hebben aan een periode onbetaald verlof. Indien zij geen onbepaald verlof krijgen dan zoeken ze  andere oplosssingen”
 • We merken op dat ook leidinggevenden onverwacht kunnen wegvallen (ziekte, ongeval of zwangerschap en andere omstandigheden) Ook dan is de sleutelfiguur niet aanwezig en moet men een vervangende oplossing vinden.
 • In een ruimere context pleiten we om in een volgende legislatuur het kader grondig te herbekijken.


De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2008 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, zoals aangepast;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet en het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en afwezigheden;

Gelet op de besprekingen in het bijzonder onderhandelingscomité van 20 november 2017;

Gelet op het protocol van 20 november 2017 van de onderhandelingen met de vakbonden betreffende het onbetaald verlof als gunst, het onbetaald verlof als recht en de invoering van het Vlaams zorgkrediet;

Gelet op het protocol van akkoord van ACV;

Gelet op het protocol van niet-akkoord van ACOD en VSOA vanwege het uitsluiten van bepaalde personeelscategorieën van het recht op onbetaald verlof;

Overwegende dat er gegronde redenen zijn om bepaalde categorieën van personeel uit te sluiten van het recht; dat het zeer kleine personeelsbestand van de gemeente een beperking rechtvaardigt omdat de continuïteit van de dienstverlening teveel in het gedrang komt;

Overwegende dat de beperking enkel geldt voor belangrijke sleutelfiguren; dat een leidinggevende die voltijds onbetaald verlof neemt, de organisatie danig verstoort omdat er er slechts één leidinggevende in die dienst aanwezig is (het gaat over 1 ploegbaas, 1 bibliothecaris, 1 coördinator kinderopvang en 1 stedenbouwkundig ambtenaar);

Overwegende dat de genoemde sleutelfiguren wel recht hebben op onbetaald verlof voor 20% en voor 10 % zodat ze nog steeds 80% of 90% aanwezig zijn; dat het stelsel nog steeds als gunst is voorzien zodat elke situatie apart kan worden beoordeeld;

Overwegende dat door de nieuwe regelgeving de rechtspositieregeling dient aangepast te worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Besluit

Art. 1. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel aan te passen als volgt:

- de artikelen 235 t/m 241 worden opgeheven.

- de artikelen 246 t/m 248 worden vervangen en worden de artikelen 246 t/m 248quater.

- de artikelen 249 t/m 257 worden opgeheven.

- artikel 279 wordt opgeheven en vervangen door de artikelen 279-279bis.

- artikel 279ter wordt toegevoegd.

- artikel 291 wordt gewijzigd.

Art. 2. Bijlage 3 – overzicht van de verloven en afwezigheden, de administratieve toestand en de geldelijke en administratieve gevolgen aan te passen aan de nieuwe bepalingen.

Art. 3. De aangepaste artikelen en de gewijzigde bijlage integraal als bijlage bij dit besluit te voegen.

Art. 4. Het dossier in het kader van het administratief toezicht te bezorgen aan het provinciebestuur en deze beslissing ter kennis te brengen aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/116 - Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - aanpassing.

Sp.a groen akkoord
De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreft coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014 houdende vaststelling van een gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor de jaren 2014-2019;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente,

Besluit

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014, aan te passen als volgt.

Art. 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein.

Art. 2. De belasting is verschuldigd bij de tijdelijke privatisering van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken (zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen,enz.) :

GR/2017/120 - Retributie op de aanvragen tot omgevingsvergunning, planologisch attest en stedenbouwkundig attest.

sp.a groen gaat akkoord met een gewijzigd voorstel. We vroegen aandacht voor die mensen die niet pc-vaardig zijn, geen pc hebben , die moeten geholpen worden maar het is spijtig dat zijextra moeten betalen voor een maatregel die de hogere overheid oplegt.

De Gemeenteraad,   

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010;

Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreft coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, gecoördineerd bij decreet van 23 februari 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);

Overwegende dat derhalve vanaf 1 januari 2018 de omgevingsvergunning wordt ingevoerd; dat de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning verenigt en vervangt; dat ook verkavelingsvergunningen er deel van uitmaken;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2018 de vergunningsaanvraag digitaal gebeurt, via het “Omgevingsloket”;

Overwegende dat het opportuun is om een gemeentelijke bijdrage aan te rekenen aan de burger ter compensatie van de arbeidstijd die daarmee gepaard gaat;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente,

Besluit

Art. 1. Voor een termijn dat een aanvang neemt op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2019 een retributie te vestigen op de aanvragen tot omgevingsvergunning, planologisch attest en stedenbouwkundig attest.

Art. 2. De retributie wordt vastgesteld als volgt:

 1. I. Dossiers waarvoor de gemeente de vergunningverlenende overheid is:
  1. Aanvraag omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure voor:
  2. Stedenbouwkundige handelingen

€ 50
 1. Verkavelen van gronden (incl.bijstelling)
€ 50 per lot
 1. Exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit (incl.bijstelling)
€ 50
 1. Gemengd project stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit
€ 100
 1. Aanvraag omgevingsvergunning gewone procedure voor:
 2. Stedenbouwkundige handelingen

€ 100
 1. Verkavelen van gronden (incl.bijstelling)
€ 50 per lot
 1. Exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 (incl.bijstelling)
€ 100
 1. Gemengd project stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2
€ 200
 1. Melding van:
 2. Stedenbouwkundige handelingen

€ 25
 1. Exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit (incl.bijstelling)
€ 25
 1. Mededeling met vraag tot omzetting van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit naar een vergunning van onbepaalde duur: € 25.
 2. Bekendmaking van het verstrijken van elke gedligheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur: € 100.
 3. Aanvraag planologisch attest: € 200.
 4. Aanvraag stedenbouwkundig attest: € 50.
 5. Aanvraag projectvergadering: € 200.
 6. II. Dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid is:
  1. Aanvraag omgevingsvergunning gewone procedure voor:
Stedenbouwkundige handelingen
€ 100
Exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1 (incl.bijstelling)
€ 500
Gemengd project stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1
€ 600

Art. 3. Voor de aanvrager vermeld onder artikel 2, I a.1 en 4 en onder artikel 2, I, b.1 en 4 wordt een bijkomende retributie gevestigd van € 25 voor iedere bijkomende woongelegenheid opgenomen in dezelfde aanvraag tot omgevingsvergunning.

De kosten van de aangetekende zendingen voor de openbare onderzoeken van de aanvragen vermeld in artikel 2, I, b, d, e, f en artikel 2, II worden doorgerekend naar de aanvrager van de omgevingsvergunning.

Art. 4. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de vergunning of het attest of de projectvergadering aanvraagt of de melding of mededeling doet.

Art. 5. Zijn van de retributie vrijgesteld:

Aanvragen, meldingen en mededelingen door het eigen gemeentebestuur, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en andere overheden.

Art. 6. De retributie moet betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente

Art. 7. Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd volgens de burgerlijke rechtspleging voor wat betreft het betwiste gedeelte van de retributie. Voor wat betreft het niet-betwiste gedeelte kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen conform artikel 94 van het gemeentedecreet.

Art. 8. Artikel 2, i) en j) van het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2013 houdende de belasting op de afgifte van administratieve stukken, op te heffen vanaf 1 januari 2018.

Art. 9. Deze beslissing bekend te maken overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet en ter kennis te brengen aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 §1 en door toezending van besluit zoals bedoeld in artikel 253 §1, 3° van het gemeentedecreet.

GR/2017/117 - Niet realiseren binnen de 5 jaar van de rooilijn ter hoogte van de woning Statiestraat 99 naar aanleiding van een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning.


Sp.a-groen gaat akkoord maar vraagt nog eens extra aandacht voor de onveilige situatie voor overstekende fietsers aan het kruispunt den uil. We herhaalden de vraag die we op 30.05.2017 reeds stelden om dit  bij prioriteit aan te pakken .

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op artikel 4.3.8, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, inzonderheid artikel 16, tweede lid;

Gelet op het rooilijnplan ‘Buurtweg nr. 4’, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 september 1960 en het rooilijnplan ‘Buurtweg nr. 8’, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 april 1977;

Gelet op de stedenbouwkundige aanvraag door BVBA Vervaet Renaat, architect namens de bewoner van de woning, gelegen Statiestraat 99, voor het verbouwen/uitbreiden van de woning;

Overwegende derhalve dat deze woning getroffen is door voormelde rooilijnen;

Overwegende dat het gemeentebestuur in dit geval slechts een vergunning kan afleveren voor deze werken als uit het advies van de bevoegde instanties blijkt dat de rooilijn niet binnen de vijf jaar na afgifte van de stedenbouwkundige vergunning zal worden gerealiseerd; dat bovendien de aanvrager afstand doet van meerwaarde indien de rooilijn gerealiseerd wordt;

Besluit

Art. 1. Ter hoogte van de woning, Statiestraat 99, Moerbeke, de rooilijnen niet te realiseren binnen de vijf jaar na afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.

Art. 2. Vast te stellen dat wanneer na het verstrijken van die termijn van vijf jaar maar vóór het verval van het rooilijnplan, onteigend wordt, bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden wordt met de waardevermeerdering die uit de vergunde werken voortvloeit.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/118 - Aanvullend reglement betreffende het instellen van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.


akkoord.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het CPT-plan (actieplan 'Clean power for transport' - Milieuvriendelijke voertuigen);

Overwegende dat voor de signalisatie voor het parkeren van elektrische voertuigen een aanvullend reglement vereist is;

Besluit

Art. 1. Volgend aanvullend reglement goed te keuren:

Op de volgende locatie worden 2 parkeerplaatsen ingericht voor het parkeren van elektrische voertuigen: Markt.

Deze parkeerplaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a, het onderbord met daarop de afbeelding van een elektrisch voertuig met stekker en een bijkomend onderbord met de maximale parkeerduur ‘max. 4 uur’.

Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet en ter kennisgeving toe te sturen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.

12 Toegevoegd punt NVA i.v.m. de Europian Disabity Card.

Sp.a groen gaat akkoord met voorstel van de meerderheid om dit ook voor  te leggen aan de adviesraden

Vragenronde

1 Sneeuwval

Over het algemeen kunnen we stellen dat onze diensten en ook veel inwoners heel wat inspannigen gedaan hebben om de overlast door sneeuwval te beperken. We doen volgende suggesties:

 • Een aangepaste communicatie voeren zoals gedaan door het ocmw en gemeentebestuur van wachtebeke  (facebook)
 • Ruimte geven om vragen en voorstellen te formuleren. Een soort verbeterregister aanleggen over het noodstrooiplan . Zelf hebben we de suggestie om bij het ruimen van de zebrapaden er ook zorg voor te dragen dat men gemakkelijk het voetpad kan bereiken ( nu lag er dikwijls een berg sneeuw in de goot tussen het zebrapad en het voetpad)
 • Het aanschaffen van een sneeuwschuif.

2 Inforonde sportcomplex

 • We vragen aan de schepen wat er nu og verder gaat gebeuren inzake informatieverstrekking. De verstrekte toelichting over het voorontwerp voldeed niet aan te verwachtingen, was niet goed georganiseerd. We willen vooral ook duidelijkheid over het financiele (kwam niet aan bod). Wil men een door de bevolking gedragen project (en niet enkel de sporters) dan moet er een ruimere informatie komen. Men moet meer weten over het kostenplaatje, de impact op de buurt,de groenomgeving, de inplanting
 • We suggereren  een ruime inforonde voor sporters maar voor alle andere gintresseerden.  Men zou de plannen, eventueel een maquete kunnen plaatsen in het lokaal van de sportfunctionaris .
 • Tevens vragen we  overleg met IDM over de afvalverwerking/ het afhalen , het plaatsen van afvalrecipienten e.d.m en dit in het kader van een milieuvriendelijk beleid op de sportsite

Schepen Poppe beloofde een ruime info en communicatie en deelde  mee dat dit uitbesteed wordt .

Namens de gemeenteraad,

Barbara Put
Get. Secretaris
Pierre De Bock
Get. Eerste Schepen