TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 MEI 2018

AGENDA

 • GOEDKEURING NOTULEN VORIGE GEMEENTERAADSZITTING. ok
 •  
 • JAARREKENING 2017.

Ieder raadslid heeft tijdig een exemplaar van de jaarrekening ontvangen, samen met de verplichte bijlagen, en heeft de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen.

Op 22 mei 2018 wordt een toelichting gegeven door de financieel directeur .ok we bedanken de financieel directeur  voor de uitleg. Rekening is het gevolg van de gemaakte beleidskeuzes en meerjarenplanning , sp.a-groen had hiervoor andere keuzes. Dit belet ons niet om de rekening goed te keuren.

 • GOEDKEURING AANPASSING GEMEENTELIJKE DOTATIE 2018 VOOR DE HULPVERLENINGSZONE CENTRUM.

Onze gemeente vormt samen met 17 andere steden en gemeenten, de hulpverleningszone centrum.

De definitieve fase van de brandweerhervorming is gestart per 1 januari 2015. De wet civiele veiligheid bepaalt dat de (brandweer)zone gefinancierd wordt door onder meer de dotaties van de gemeenten van de zone. De gemeenteraad keurde op 26 november 2013 hiertoe de financiële verdeelsleutel goed.

De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraden op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende gemeenteraden.

Het voorstel van dotatie voor 2018 werd door de gemeenteraad op 27 juni 2017 goedgekeurd als volgt:

 • Voor exploitatie: € 210.279,63

Voor investeringen: € 22.353,33

De brandweerzone heeft haar initiële begroting bijgestuurd. De begrotingswijziging werd goedgekeurd door het zonecollege van de hulpverleningszone op 25 april 2018 en zal worden voorgelegd aan de zoneraad van 27 juni 2018.

De regelgeving bepaalt dat ook de gewijzigde dotaties aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

De gewijzigde dotaties die door de gemeente Moerbeke worden toegekend aan de Hulpverleningszone centrum zijn:


 • Voor exploitatie: € 231.294,00.
 • Voor investeringen: € 22.302,00.

Kan de gemeenteraad dit goedkeuren?    Geen opmerkingen ok

 • ADVIES OVER DE TOETREDING VAN NIEUWE GEMEENTEN TOT DE HULPVERLENINGSZONE CENTRUM.

Er zijn een aantal gemeenten in onze provincie die op 1 januari 2019 een fusie aangaan. Dit heeft impact op de samenstelling van de hulpverleningszones.

De Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid stelt dat het provinciaal raadgevend comité, samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie het advies inwint van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de provincie, en op basis hiervan een advies aan de Koning formuleert.

Over de fusie van Aalter en Knesselare (Aalter) en van Kruishoutem en Zingem (Kruisem), moet geen advies verleend worden. Wel over de fusie van Deinze en Nevele (Deinze) en Waarschoot, Zomergem en Lovendegem (Lievegem), die verklaard hebben te willen aansluiten bij hulpverleningszone centrum.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen zodat over dit voorstel kan gestemd worden tijdens het provinciaal raadgevend comité van 4 juni 2018.ok geen opmerkingen

AANKOOP GESUBSIDIEERDE SCHUILHUISJES EN FIETSENSTALLINGEN BIJ DE LIJN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om op verschillende lokaties in de gemeente de bushalte infrastructuur te renoveren.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM bepaalt dat minstens in de woonzones en langs primaire en secundaire wegen aan elke halte een schuilhuisje moet opgericht worden, tenzij dat wegens andere reglementeringen of fysieke omstandigheden onmogelijk is, of als het aantal opstappende reizigers aan de halte verwaarloosbaar klein is.

De gemeente kan hiervoor beroep doen op de standaard schuilhuisjes van De Lijn.

Deze schuilhuisjes zijn voor een groot deel gesubsidieerd door De Lijn en het Vlaams gewest zodat de werkelijke uitgave lager ligt dan de kostprijs (slechts 30% van de kostprijs).

Het voorstel omvat volgende infrastructuur op volgende lokaties:

 • Hospicestraat – Ter Moere: schuilhuisje type B inclusief vuilnisbak en 2 overdekte fietsenstallingen (ter vervanging van oude accommodatie);
 • Terweststraat: schuilhuisje type B inclusief vuilnisbak en 2 overdekte fietsenstallingen (ter vervanging van oude accommodatie);
 • Opperstraat: schuilhuisje type B inclusief vuilnisbak en 1 overdekte fietsenstalling (ter vervanging van oude accommodatie);
 • Eksaardedam: schuilhuisje type AV inclusief vuilnisbak (ter vervanging van oude accommodatie) en schuilhuisje type A inclusief vuilnisbak (ter vervanging van oude accommodatie);
 • Acacialaan: overdekte fietsenstalling;
 • Begonialaan: schuilhuisje type B inclusief vuilnisbak en 1 overdekte fietsenstalling (ter vervanging van oude accommodatie);

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 19.398,25 excl.btw of 23.471,88 incl.21%btw.

Kan de gemeenteraad instemmen met de aankoop van voormelde infrastructuur bij de vervoersmaatschappij De Lijn voor een uitgave van € 23.471,88 incl.21%btw.

Algemene vragen: over welke capaciteit beschikken de  overdekte fietsenstallingen

Wat gebeurt er met de bushaltes waar er geen aankoop voor vermeld is en die nog niet over accommodatie beschikken ? (  Halte in Korte damstraat  en halte op de heirweg (we kwamen hier al een paar jaar geleden voor tussen)  en ter hoogte van drankencentrale Koudenborm. Komt er accommodatie voor fietsen  aan Baudelo ?

In de verkeerscommissie werd er ooit besproken om de bushalte opperstraat te gebruiken als een soort buffer in het kader van de zone 30. Is dat nog zo en gaat men daar rekening mee houden bij een voorlopige opstelling ?

Wordt er een halte voorzien aan het nieuwe politiekantoor


 • AANKOOP MEUBILAIR VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL “DE VLINDERDREEF” – GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE.

In de nieuwe GBS “De Vlinderdreef” is nood aan bijkomend meubilair, zoals:

- 35 reftertafels en 200 stoelen;

- 26 zitjes (poefjes) voor de muziekklas;

- 2 bureautafels met ladeblokken en 2 bureaustoelen voor het secretariaat.

De kostprijs van deze aankoop wordt geraamd op € 25.000 incl.btw. Conform de wetgeving overheidsopdrachten kan hiervoor de procedure van de onderhandelingsprocedure zonder de bekendmaking worden toegepast.

De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de lastvoorwaarden (bestek) en de gunningwijze. Kan de gemeenteraad de lastvoorwaarden goedkeuren, evenals de gunningwijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking?

Ok.

 • IMEWO: KENNISNAME AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN GOEDKEURING STEMGEDRAG.

Onze gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IMEWO.

IMEWO heeft de gemeente per aangetekend schrijven van 19 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver­gadering tevens jaarvergadering van IMEWO die op 18 juni 2018 plaatsvindt.

Overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en de desbetreffende omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke samenwerking, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering als volgt:

“1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van IMEWO, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur;

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van IMEWO van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024; 

3. Statutenwijzigingen: 

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel; 

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen; 

4. Inkanteling van deel FINIWO – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden; 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen; 

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van IMEWO in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

7. Kennisneming verslagen IMEWO van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017; 

8. Goedkeuring van de jaarrekening IMEWO afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

9. Kennisneming verslagen FINIWO van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017; 

10. Goedkeuring van de jaarrekening FINIWO afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris IMEWO met betrekking tot het boekjaar 2017; 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris FINIWO met betrekking tot het boekjaar 2017; 

13. Statutaire benoemingen; 

14. Statutaire mededelingen.” 

Context.

Het verzoek tot het verschuiven van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019 wordt verantwoord doordat de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 moeten vernieuwd worden (ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen) waardoor het risico bestaat dat er twee verschillende raden van bestuur zijn op een korte tijdspanne.

Naast het verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019, wordt ook voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen tot en met 29 maart 2037.

De voorgestelde statutenwijziging is vereist ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur en de voorgestelde fusieoperatie tussen de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

 • Goedkeuring te hechten aan de agendapunten zoals hierboven uiteengezet.
 • Vast te stellen dat mevrouw Inge Mertens als vertegenwoordiger en de heer Fréderic Dierinck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente zijn aangewezen voor de volledige legislatuur en hen op te dragen in te stemmen met de voorgestelde agendapunten. ok

 • ZEFIER: KENNISNAME AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN GOEDKEURING STEMGEDRAG.

De gemeenteraad van 28 november 2017 heeft n.a.v. de buitengewone algemene vergadering van FINIWO ingestemd met de beslissing van de raad van bestuur van FINIWO om FINIWO te splitsen, enerzijds naar IMEWO en anderzijds naar een nieuw op te richten vennootschap ZEFIER cvba, waarin alle participaties m.b.t. productie van hernieuwbare energie in ondergebracht worden.

De gemeente wordt per aangetekend schrijven van 3 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van ZEFIER van 28 juni 2018 met de volgende agenda:

“1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV; 

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV; 

7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV; 

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 

13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV; 

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.” 

Kan de gemeenteraad:

Goedkeuring verlenen aan de agenda;

De vertegenwoordiger, de heer Koen Mertens, gemeenteraadslid, en de plaatsvervanger, mevrouw Inge Mertens, gemeenteraadslid, aangeduid in de gemeenteraadszitting van 28 november 2017 voor de nieuwe opdrachthoudende vereniging ZEFIER op te dragen hun instemming te betuigen met alle voorgestelde agendapunten. ok

TMVS DV: KENNISNAME AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN GOEDKEURING STEMGEDRAG 

Onze gemeente is aangesloten bij TMVS en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ver­gadering van TMVS (FARYS) die op 20 juni 2018 plaatsheeft.

Samen met de uitnodiging werden alle relevante stukken, agenda en documenten digitaal bezorgd.

Het is noodzakelijk dat de gemeente zich uitspreekt over de punten die werden aangebracht op de agenda omdat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van de intercommunale.

Bij gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2016 werden de heer Koen Mertens, gemeenteraadslid, aangeduid als vertegenwoordiger van de algemene vergadering en de heer Robby De Caluwé, burgemeester-voorzitter als vervanger van TMVS voor de duur van de huidige legislatuur.

Kan de gemeenteraad:

 • Kennis nemen van de agenda van de algemene vergadering van TMVS van 20 juni 2018 en de bijhorende documententen nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
 • Verslag van de Raad van Bestuur;
 • a.    Goedkeuring  van de jaarrekening voor het boekjaar 2017;
 • Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017;
 • Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR); 
 • Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR);
 • In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers;
 • Statutaire benoemingen;
 • Varia en mededelingen.”

 • De vertegenwoordiger de heer Koen Mertens en de vervangende vertegenwoordiger de heer Robby De Caluwé aangeduidt in de gemeenteraadszitting van 22 maart 2016 opdragen hun instemming te betuigen met alle agendapunten. ok

GOEDKEURING RAAMOVEREENKOMST PROJECT MOERVAARTVALLEI.

Het openruimteproject Moervaartvallei omvat het realiseren van natuurgebieden, het versterken van duurzame landbouw en het bieden van rechtszekerheid aan de haven in het gebied.

Tussen de partners van het Openruimteproject wordt een raamovereenkomst gesloten die de engagementen van alle partners voor de realisatie van het plan vastlegt.

De partners zijn:

Boerenbond

Algemeen boerensyndicaat

Natuurpunt

Natuurpunt Gent

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede

Vzw Durme

Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Provincie Oost-Vlaanderen

Havenbedrijf Gent

Stad Gent

Gemeente Wachtebeke

Gemeente Moerbeke

Polder van Moervaart en Zuidlede.

De raamovereenkomst is gefinaliseerd op de vergadering van de stuurgroep Moervaartvallei d.d. 7 februari 2018. De door de partners goedgekeurde raamovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Vlaamse regering bij de definitieve vastlegging van het gewestelijk RUP Moervaartvallei fase 1 en de gelijktijdige beslissing voor de instelling van het landinrichtingsproject Moervaartvallei.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de raamovereenkomst goed te keuren .

In het besluit in art 3  staat : “De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de financieel directeur tot het ondertekenen van deze overeenkomst. Namens de gemeente Moerbeke.

In de tekst van de  raamovereenkomst staat voor de diverse gemeenten de secretaris vermeld, ook voor Moerbeke (Barbara Put ). Vanwaar die verandering  naar financieel directeur ? en waarom niet de algemeen directeur ?

We vragen ons af waarom de polderbesturen eigenlijk geen partner zijn in het project?

Klopt het dat de financiele tussenkomst voor de gemeente , namelijk 148.536 euro maar tegen 2028 dient ingelost?

 Kan een deel van die tussenkomst bv gerecupereerd worden van de polderbesturen ( Hoe zit dat trouwens met de hun financiele structuur/middelen krijgen we volgende keer  eens uitleg over? )

ENGAGEMENTSVERKLARING TOT DEELNAME AAN DE EERSTELIJNSZONE WAASLAND.

De oprichting van de eerstelijnszones is het gevolg van de hervorming van de eerste lijn die reeds in 2016 werd opgestart. Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de burger staan en zijn zo het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Deze zorg- en hulpverleners gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken. Onderling, maar ook met hun patiënten, het lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties.

De eerstelijnshervorming heeft tot doel de zorg in de eerste lijn meer integraal te organiseren, met een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger. Daarom werden eerstelijnszones in het leven geroepen. Die zones zijn de structuren die de integrale zorg op het lokale niveau zullen organiseren. Het zijn gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners. Binnen zo’n zone moeten zorgverleners en lokale overheden elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwerking en buurtzorg.

Begin juli 2017 werd een oproep voor de vorming van een eerstelijnszone verspreid naar het brede werkveld van de eerste lijn in Vlaanderen.

Het college van burgemeester en schepenen engageerde zich eind 2017 om de verklaring te ondertekenen en opteerde voor een samenwerking met Lokeren-Lochristi-Wachtebeke-Moerbeke.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid deelde echter mede dat deze gebiedsomschrijving voor de vorming van een eerstelijnszone niet werd goedgekeurd omdat de gemeenten Lochristi en Wachtebeke ondertussen bij Gent waren toegetreden en het inwonersaantal van Lokeren en Moerbeke alleen te klein was om een eigen zone te vormen. De Vlaamse overheid stelt voor om Lokeren en Moerbeke in te delen bij de eerstelijnszone Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster omwille van de socio-geografische eenheid en de patiëntenstromen.

De stuurgroep van de ELZ (eerstelijnszone) Waasland besliste op 18 april 2018 om het voorstel van de Vlaamse overheid te volgen en een nieuwe EZL te vormen met Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster.

Als nieuw lid dienen wij geen nieuw dossier in te dienen, maar enkel het formulier ‘formeel engagement eerstelijnszone’ te ondertekenen.

De gemeenteraad dient te specifiëren voor welke diensten dit geldt. Zowel de verplichte als de optionele partners dienen opgenomen te worden. Het betreft:

- openbare diensten gezinszorg (en aanvullende thuiszorg)

- woonzorgcentra

- huizen van het kind

- eventuele andere diensten.

Voor nog meer en gedetailleerdere informatie over de eerstelijnszone verwijs ik graag naar de website van Agentschap Zorg en Gezondheid waar je via volgende link: https://www.zorg-en-gezondheid.be/veelgestelde-vragen-over-de-hervorming-van-de-eerstelijnszorg, antwoord vindt op de meest gestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg.

 We vinden het spijtig dat het oorspronkelijk voorstel niet goedgekeurd werd. Dat Lokeren een sociografische eenheid vormt met Waasmunster kunnen we nog begrijpen, maar Moerbeke en zeker niet met bv Temse.

Hoe een  eerste lijnswerking, wat een dicht bij de patient en dicht bij de zorgverleners moet belichamen, concreet te vertalen is in  zulke grote samenwerkingsverbanden is mij een raadsel. Hoe bv de moerbeekse huisartsen, dit concreet gaan kunnen invullen is me een raadsel. Eens te meer heeft de Vlaamse overheid onvoldoende oog gehad voor de noden van een kleine gemeente en zijn inwoners.

Daarom gaan we ons hier onthouden.

OPMAAK VAN EEN MASTERPLAN VOOR HET CENTRUM VAN DE GEMEENTE – GOEDKEURING VISIE-TEKST EN SELECTIE KANDIDATEN.

De gemeenteraad besliste in zitting van 30 mei 2017 om de Vlaamse Bouwmeester te mandateren om de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor het centrum van de gemeente te begeleiden.

Het college van burgemeester en schepenen wenst immers een ontwerper aan te stellen voor de opmaak van een masterplan voor het centrum van de gemeente. Omdat de Vlaamse Bouwmeester over de nodige kennis beschikt, besliste de gemeenteraad om hiervoor beroep te doen de Vlaamse Bouwmeester.

Het project doorloopt verschillende fases.

In een eerste fase wordt een soort ontwerpwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd is anoniem. Op basis van een projectdefinitie kunnen geïnteresseerde ontwerpers deelnemen.

De oproep hiervoor werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 8 juli 2017 en leverde 22 geldige kandidaten op.

De Vlaamse Bouwmeester maakte van de binnengekomen kandidaturen een preselectie van zes kandidaten, waarvan het college van burgemeester en schepenen drie kandidaten heeft weerhouden:

          1.Bureau Studio Paula Vigano, Milaan.

          2.Tijdelijke vereniging LIST, LOLA landscape architects, Rotterdam.

          3. Tijdelijke vereniging PLUS office architects, Voorland, Gent.

Met die drie overgebleven kandidaten, wordt nu een tweede ronde georganiseerd via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Een gunningscommissie (waarin ook een extern expert zetelt), jureert dan de verschillende kandidaten om uiteindelijk 1 kandidaat voor te stellen waarmee een overeenkomst wordt afgesloten.

We staan nu voor deze tweede fase. De drie kandidaten worden nu uitgenodigd om een voorontwerp in te dienen op basis van een door het bestuur uitgewerkte projectdefinitie, die door een jury, samengesteld door de Vlaamse Bouwmeester waarvan één externe deskundige, wordt beoordeeld.

Deze projectdefinitie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 Sp.a-groen staat positief tegenover het genomen initiatief. Het getuigt van een helikoptervisie waarbij inzicht meer is dan overzicht en beleid meer is dan beschouwen en vaststellen maar ook vooruitzien.

We staan achter het idee  om door participatie en communicatie de bevolking te betrekken. Het moet wel uitmonden in gedragen voorstellen en respecteren van genomen engagementen.

De keuzes van de drie kandidaten die wel geselecteerd zijn en drie die niet geselecteerd zijn gebeurde door het CBS . Mogen we weten welke de niet geselecteerden waren en waarom werden ze niet geselecteerd ?

We voorspellen dat de tijdelijke vereniging Plus meest kans maakt ? (link suikersite)

Opmerkingen bij de tekst : als we de visietekst goedkeuren, keuren we dan het ganse document goed  ?  Waarom staat er nergens in het document vermeld dat dit een visietekst is ?

Wij willen als sp.a groen dat de tekst aangevuld wordt met :

 • Het potentieel en de knelpunten hebben volgens ons  ook betrekking op de samenstelling van de bevolking, de verdere evolutie en opbouw per leeftijd. Tegen 2020 evolueren we naar een populatie van meer dan 20 % 65 plussers. Een deel daarvan komt zeker in een zorgsituatie terecht. Daar wordt niets over vermeld, ook niet over de huidige voorzieningen en recente ontwikkelingen op de campus van sakura.
 • Een belangrijk aantal  (oudere) inwoners verhuisde de jongste tijd naar appartementen om en rond de markt en het wzc.  We raden aan om daar tellingen over te doen . Dit kan een impact hebben op te ontwikkelen “ondernemingen”, op de toekomstige functie van de markt, op wonen en zorg en vooral ook op “leven” en ‘creatieve tijdsinvulling want het zijn niet allemaal afhankelijke senioren. Daarbij herhalen we ons pleidooi voor een lokaal dienstencentrum.
 • Ook te onderzoeken : de evolutie van de twee oudste woonwijken (Vossel en Terwest). Wat wordt hun leefbaarheid op langere termijn ?
 • We raden aan om ook de school Moerbei als kans te vermelden. Doen beseffen, ontdekken wat het potentieel van de  school kan hebben.
 • Het dorpsgezicht mag gerust wat meer groen en bomen krijgen.
 • We denken dat het nuttig is om ook de positie tegenover Nederland te vermelden. Al jaren komen er bewoners van de nederlandse grensgemeenten naar Moerbeke. (en omgekeerd). Bovendien wordt er in de tekst verwezen naar de haven van Gent, maar het is nu Gent Terneuzen.
 • Mobiliteit ,verkeer, parkeren  moeten ook mee zijn met nieuwe ontwikkelingen. (Eigenlijk hebben we al een kans gemist : door de zogenaamde zwaaikom brengen we nog steeds auto’s naar het centrum///we denken dat er andere oplossingen mogelijk zijn)

13 TMVW 

14 Interwaas ( brief van 19 april, waarom niet op agenda en nu hoogdringendheid ?


15 CD&V suikerfabriek afwachten

16 CD&V het Huis van het Kind voorstel is ok

Voorstel tot aanvulling

Vragenronde

1 kerkhof

 • Ook op het kerkhof zijn verschillende Buxusstruiken aangetast. We denken aan de hagen rond het urneveld en rond het grasveld met monument 14-18 en de twee monumenten van de David en Peeters  . Wat is het plan ?
 • Wanneer wordt het Het Monument voor de oudstrijders 14-18 afgewerkt? En ook kan men bij afrijden van het  gras vermijden dat er grasresten achterblijven op de witte keien ….
 • Hoever staat het met het zaaien /aanplanten van bloemig lint op de plaats van de verdwenen graven ?