De jongste decennia is de studentenpopulatie in Gent explosief gegroeid. In ruim een kwarteeuw van bijna 20.000 naar 75.000. De groei van het aantal kotstudenten in Gent en het betreden van de particuliere woonmarkt door hen, heeft een grote impact op het (samen)leven in Gent. Gezien de schaarste aan private huurwoningen, geeft dit een enorme druk op de huurmarkt.

Gemeenstraadslid voor sp.a Guy Reynebeau nam polshoogte op de gemeenteraad en vroeg schepen Sven Taeldeman  om verduidelijking: “om de éénsgezinswoningen te beschermen en voor te behouden voor gezinnen is het samenhuizen van studenten niet toegelaten in deze woningen. Nochtans wint deze woonvorm aan populariteit bij studenten, maar ook steeds meer bij werkende Gentenaars. Samenhuizen is immers gezellig en tegelijk goed voor de portemonnee.”

Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen  Sven Taeldeman bevestigde deze tendens : “Veel studenten kiezen inderdaad voor het samenhuizen in een huis of een appartement. De belangrijkste reden is volgens de studenten enquête (zomer 2017), omdat de woonst eigendom is van de student of van familie. Studenten kiezen ook voor deze woonvorm omdat ze er samen kunnen wonen met vrienden. Studenten kiezen er in mindere mate voor omdat er meer ruimte is of omdat het goedkoper is.”

Guy Reynebeau: “Hoe gaat de stad om met dit groeiend probleem en hoe gaan we de studenten overtuigen een officiële studentenkamer te huren?”

Sven Taeldeman: “Om Gent leefbaar te houden voor iedereen is het belangrijk om hier de nodige aandacht aan te besteden, en voldoende acties op te zetten. Dit doen we door te bekijken of de wetgeving strikter kan worden toegepast op eigenaars die hun woning onrechtmatig aan studenten verhuren en door prioriteit te geven aan controles op studentenhuisvesting.”

“Daarnaast stimuleren we ook alternatieven in de vorm van nieuwe grootschalige studentenhuisvesting en zijn we bezig met het opstarten van een aantal proefprojecten waaronder  reconversie van kamerwoningen waarbij koteigenaars de kans krijgen hun pand integraal te verhuren met duidelijke regels rond samenleven met de buren en in de buurt.”

“Op dit moment wordt het gebruik van eengezinswoningen of appartementen als kamerwoning door studenten door de dienst Toezicht niet actief opgespoord. Het merendeel van de vastgestelde inbreuken is het gevolg van onderzoeken na klacht. Vaak gaat dergelijk gebruik immers gepaard met overlast. Indien op de aanmaningen niet ingegaan wordt, wordt een PV opgemaakt dat naar het parket gaat.”

“Het is dus niet zo, in tegenstelling tot wat in de krant stond, dat studenten op het eind van een semester kunnen uitgezet worden. We laten hen het volledige academiejaar uitdoen, maar de eigenaar krijgt wel een aanmaning om de woning dan opnieuw als eengezinswoning te verhuren“ tot zover schepen Taeldeman.