De Ombudsvrouw van de stad Gent gaf tijdens de gemeenteraadscommissie voor de (voor haar) laatste keer toelichting bij het jaarrapport (2016). Rita Passemier gaat immers welverdiend met pensioen. Met onze felicitaties. sp.a raadslid Mieke Bouve had de jaarlijkse ‘klachten’ bundel goed doorgenomen en kwam tot volgende conclusies:  

“Hardnekkige klachten van de Gentse burgers worden jaar na jaar in de uitgebreide rapportage ernstig genomen. Dat verklaart meteen ook het succes van deze oefening, goed voor 1.826 aanmeldingen waarvan er 1.495 weerhouden werden. Het resulteerde in een interessant, transparant en vooral lijvig rapport, waar wij als gemeenteraad de nodige aanbevelingen kunnen uithalen. Op die manier krijgen wij, op een objectieve manier, een beter inzicht over hoe de Gentenaar de dienstverlening van onze stadsdiensten ervaart. Ik denk te mogen stellen dat het stadsbestuur en de sp.a -fractie in het bijzonder, de relatie tot de Ombudsvrouw en haar medewerkers als tweerichtingsverkeer mag ervaren. Besturen is ook bijsturen en de signalen van de Ombudsvrouw zijn vaak gegrond. De lichte daling van de zgn. 2e lijnklachten wijzen op het vertrouwen dat onze inwoners hebben in het gedegen beleidswerk van ons stadsbestuur. Een opvallende maatschappelijke tendens die eruit springt is de wens naar (meer) participatie van de burger: mensen geven duidelijk aan (meer) te willen ‘meedenken’ . Minder klagen, meer participeren!  Daar kunnen we als fractie alleen maar achterstaan. Een kritische burger mag zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen, eerder dan voor elke oplossing een afwachtende  positie in te nemen tegenover (de overheid), het bestuur.                 

Op haar beurt pleit de Ombudsvrouw voor administratieve vereenvoudiging binnen de diensten: een sterk en noodzakelijk signaal dat nodig is om het wantrouwen tussen burger en beleid te verkleinen: door complexe, politieke dossiers en documenten klaar en helder te verwoorden, zodat de essentie duidelijk wordt voor al onze burgers! Ook in dit jaarrapport springen er weer enkele klachten uit, de blijvers: afval/zwerfvuil enmobiliteitsklachten, moeilijke dossiers waaraan het stadsbestuur hard werkt.” Mieke dankte de Ombudsvrouwen en haar medewerkers namens de sp.a fractie voor elk aangehaald punt in dit verslag, voor haar kritische blik, voor de spiegel die ze ons voorhoudt, voor het constructief meedenken, voor het achterwege laten van het al te gemakkelijke vermanende vingertje.