Het voorstel van sp.a Gent en Groen Gent om de totale vergoeding van een gemeenteraadslid, burgemeester en schepen in Gent te begrenzen tot 130% van de basiswedde, is door het college van burgemeester en schepenen aangenomen. Het college nam op dinsdagavond 14 februari 2017, een nieuwe deontologische leidraad aan met volgende bepaling: “De vergoedingen die de burgemeester, respectievelijk een schepen, ontvangt voor de uitoefening van mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het ambt van gemeenteraadslid, burgemeester of schepen of voor de uitoefening van een mandaat die door een hogere overheid wordt toegekend, mogen niet meer bedragen dan 30% van de decretaal bepaalde wedde voor een burgemeester, respectievelijk schepen, inclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. Als het plafond, zoals hierboven bepaald, wordt overschreden, wordt het te veel aan vergoedingen geschonken aan een goed doel en hierover zal het college van burgemeester en schepenen ingelicht worden.”