Voor 2018 hebben de groep sociale restaurants van Ateljee en de groep van sociaal restaurant Oud Postje en Torenke hun erkenning als sociaal restaurant opnieuw gekregen. Dit gebeurde na het voorleggen van een positieve evaluatie.

Aan Ateljee vzw werd een subsidie van 87.305 € toegekend voor de bezoldiging van 2 voltijdse technische instructeurs en werkingsmiddelen. De werkvloer wordt gesubsidieerd voor de begeleiding van laaggeschoolde OCMW cliënten tewerkgesteld in het kader van art.60 van de organieke wet, in het kader van een vooropleiding of in het kader van arbeidszorg.

Vzw Toreke behaalde in april 2017 een voorlopige erkenning als sociaal restaurant. De vzw voldoet aan de voorwaarden om een definitieve erkenning te verkrijgen als sociaal restaurant voor 2018. Toreke vzw en Wijkresto 't Oud Postje fusioneerden en vormen sinds 1 januari 2018 één juridische entiteit met 2 erkende sociale restaurants. Met de vzw wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten voor het werkingsjaar 2018.

Voor de sp.a-fractie zijn dit heel belangrijke items die er toe bijdragen dat zij die het moeilijk hebben in de samenleving zich op deze domeinen gesteund weten.

Ingrid Vandaele (sp.a) en Pascal Verbeke (sp.a), beiden lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst bij OCMW-Gent: “Het is voor ons belangrijk dat deze projecten een goed verloop kennen en dat zowel de groep sociale restaurants van Ateljee als de gevormde entiteit van sociale restaurants ‘t Oud Postje en Torenke hun erkenning als sociaal restaurant voor 2018 krijgen. Zo kunnen ze aanspraak maken op de nodige subsidie voor sociale tewerkstelling én voeding aanbieden aan sociaal tarief.”