Mensen in armoede moeten extra kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

We maken mensen sterker, zetten extra in op wie de weg even kwijt is of dreigt af te haken van de dienst- en hulpverlening.


Het bestrijden van armoede is een zaak van iedereen.

Sensibiliseren, mensen bewust maken van de problematiek en het scheppen van een breed draagvlak voor oplossingen is dan ook noodzakelijk. 

We pleiten voor nauwe samenwerking tussen overheidsdiensten, buurtwerk, scholen, jeugdwerk, integrale jeugdhulp, welzijnsorganisaties, verenigingen waar armen het woord nemen, integratiewerk, bedrijven, vakbonden, culturele instellingen, sportclubs, vervoersmaatschappijen, buurtcomités, burgers, enz..


Onze voorstellen: 


 • Overheidsdiensten en sociale organisaties met loketfuncties horen een heel brede dienstverlening aan te bieden.
 • Zo vermijden we dat kwetsbare mensen van de ene dienst naar de andere moeten hollen


 • De stad stimuleert, samen met alle betrokken actoren, mensen in armoede om hulp te zoeken en helpt hen gebruik te maken van hun rechten.
 • OCMW, vakbonden, mutualiteiten, sociale diensten van de stad of ziekenhuizen moeten zelf meer naar de mensen stappen en hen zo echt begeleiden bij het toekennen van hun rechten.


 • Omdat elke armoedesituatie uniek is, blijft een loketfunctie onmisbaar.
 • Dit belangrijke eerstelijnscontact is zeer arbeidsintensief, maar de resultaten zijn deze inspanning zeker waard.
 • De sociale diensten van de stad en het OCMW moeten versterkt worden.


 • Elke wijk krijgt een laagdrempelig infopunt waar iedereen terecht kan met vragen rond hulpaanbod, dienstverlening, vrije tijd, enzovoort.


 • We zorgen voor warme ontmoetingsplekken waar iedereen welkom is, waar o.a. de stress die armoede met zich meebrengt (en die fysiek en mentaal ziek kan maken) even kan minderen.
 • We gaan actief op zoek naar organisaties uit het middenveld om deze blinde vlekken op te vullen en versterken deze die hier al op inzetten.


 • Het beleid werft gezinscoaches aan.
 • Deze moeten in de eerste plaats aandacht hebben voor gezinnen die kampen met veelzijdige problematieken.
 • Deze professionele coaches zijn een aanspreekpunt, vertrouwenspersoon en begeleider doorheen de verschillende stadia van het leven. Zo kunnen zij alleenstaanden en gezinnen ook helpen hun weg te vinden uit armoede wanneer nodig.
 • Indien mogelijk kunnen zij samen werken met vrijwillige buddy’s.


 • Elk kind moet één keer per jaar gratis op kamp kunnen.


 • Het beleid werkt proactief om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op sociaal tarief bij De Lijn, de NMBS of taxi’s, dit recht effectief opnemen.


 • Het aanbod aan fietsrijlessen moet verder uitgebouwd worden.


 • Aalst moet de rol van partnerstad op zich nemen.
 • Middenveldorganisaties kunnen veel taken op zich nemen als ze maar genoeg structurele financiële ondersteuning krijgen, maar ook voldoende onafhankelijk mogen werken.
 • In ruil voor subsidies verwacht de stad terecht aantoonbare inzet om de beleidsdoelstellingen na te streven. Maar deze voorwaarden mogen niet al te beperkend zijn in tijd, ruimte en methode.
 • We vinden dat de stad moet durven experimenteren met vernieuwende projecten en samenwerkingsverbanden.


 • We zetten in op maximale participatie en nemen zoveel mogelijk drempels weg.
 • We werken verder aan een open en inclusieve samenleving waar we iedereen kansen geven.


 • De kritische blik van het middenveld kan de kwaliteit van het beleid verhogen.
 • We gaan daarom actief in dialoog met het middenveld en met nieuwe burger- en bewonersinitiatieven.
 • We raadplegen ook ervaringsdeskundigen bij de belangrijkste beleidsbeslissingen.
 • Dergelijke participatie moet structureel en permanent georganiseerd worden.
 • Deelnemers krijgen ook op regelmatige basis feedback van het bestuur. Het is een dialoog tussen evenwaardige partners.


 • De stad moet in het bijzonder zelforganisaties van en voor mensen in armoede ondersteunen en stimuleren.
 • We nemen goede praktijken uit andere steden in binnen- en buitenland over, en passen aan de Aalsterse context aan.


 • We garanderen het buurtwerk een structurele financiering om duurzame lokale samenwerkingsprojecten op te zetten ten dienste van kwetsbare mensen en hun omgeving.
 • Zo kan het buurtwerk ook de participatie en inbreng van mensen in armoede in de stad versterken.
 • We ondersteunen het buurtwerk om verbindingen met jeugdbewegingen en alle andere verenigingen en participatie van kwetsbare groepen te bevorderen.


 • We willen de participatie van mensen in armoede aan het diverse vrije tijdsaanbod stimuleren door financiële en andere drempels (zoals mobiliteit, sociale aanvaarding, taal,...) in sectoren zoals cultuur, jeugd, sport en toerisme weg te nemen.
 • Door de toegankelijkheid van het aanbod te verhogen, geven we gelijke kansen voor ontspanning en maatschappelijke ontplooiing aan alle Aalstenaars.
 • We zetten verder in op de promotie van de UitPas, een kortingssysteem waarbij mensen in armoede op een niet stigmatiserende manier kunnen deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven, gekoppeld aan toeleiding en groepsvorming.


U kan onze volledige GPS voor Aalst hier downloaden.