De  meerderheid  van  CD&V  en  N -VA  keurde  de  woonbehoeftestudie  goed .  Die  woonbehoeftestudie  is  de  vertaling  van  een  langetermijnvisie  op  ruimtelijke  ordening .  Het  legt  de  contouren  vast  binnen  dewelke  de  schaarse  vrije  ruimte  in  de  toekomst  nog  verder  ingevuld  mag  worden.  

“Deze  studie  bevat  veel  goede  dingen  waar  wij  als  Groen -sp.a  achterstaan,  zoals  zuinig  ruimtegebrui k,  aandacht  voor  openbaar  groen  en  alternatieve  woonv ormen  m et  gemeenschappelijke  ruimtes”,  zei  fractieleidster  Kristien  Hulstaert.  “Toch  zullen  we  ons  bij  de  stemming  onthouden”.  

Groen -sp.a  heeft  het  moeilijk  dat  de  afbakening  van  het  kleinstedelijk  gebied  van  Beveren  en  Melsele  wordt  uitgebreid.  Daarenbov en  worden  er  gronden  aangesneden  die  in  de  vorige  studie  werden  bevroren  wegens  ‘te  excentrisch’  of  te  afgelegen.  “We  denken  aan  d e  gronden  in  de  Appelstraat  of  Gentstraat  in  Melsele .  We  zien  dat  ook  in  Haasdonk  plots  alles  wordt  geactiveerd.  Dat  gaat  in  t egen  het  principe  om  eerst  te  on twikkelen  in  Beveren  en  Melsele”.  

A an  de  ontwikkeling  van  een  aantal  projecten  wordt  de  voorwaarde  gesteld  dat  “de  ontwikkeling  enkel  kan  als  er  rekening  wordt  gehouden  met  het  mobiliteitsaspect”.  Die  voorwaarde  is  volgens  Groen -sp.a  erg  vaag.  “Dit  kan  onvoldoende  afgedwongen  worden”,  zegt  Hulstaert . “Voor  onze  fractie  is  de  activering  van  nieuwe  gronden  onverantwoord,  zolang  er  geen  sluitend  antwoord  is  op  het  mobiliteitsvraagstuk”.