Groen-sp.a raadslid Issam Benali riep tijdens de gemeenteraad van oktober het gemeentebestuur op om werk te maken van buurtinformatienetwerken, zogenaamde BIN’s. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Binnen zo’n BIN kan informatie uitgewisseld worden. Vroeger gebeurde dat via telefoon, sms of mail. Maar vandaag werken steeds meer buurtinformatienetwerken via Whatsapp.

De werking is vrij eenvoudig. De politie geeft belangrijke info over de buurt, bijvoorbeeld een inbraak, door aan de burgers en roept hen op om waakzaam en voorzichtig te zijn. De burgers melden op hun beurt abnormale feiten, gedragingen en personen aan de politie. Die heeft de taak om hierop te reageren. De lokale politie is het permanente aanspreek -en meldingspunt en coördineert het BIN. De doelstelling van een BIN is het veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale cohesie te versterken, maar ook om effectief criminaliteit te voorkomen. Maar in een aantal gemeenten gaat men verder dan criminaliteitspreventie. Zo zijn er BIN’s waarbinnen de politie of gemeente ook informatie doorgeeft over brandpreventie, de preventie van CO-intoxicatie en overlast van schadelijke dieren. Door kleur -of lettercodes kan men een onderscheid maken in de boodschappen inzake prioriteit of inhoud.

De politiezone Waasland-Noord staat positief tegenover de oprichting van buurtinformatienetwerken. Dat had korpschef Leo Mares reeds eerder geantwoord op een vraag van raadslid Benali op de politieraad. Er bestaat sinds 2014 reeds een BIN in de haven en sinds kort is er ook een BIN tussen bewoners en politie in Sint-Gillis-Waas in opstart. “Gezien de inbraakproblematiek in Beveren is het nodig om in onze gemeente BIN’s te stimuleren”, zegt Benali.

Een eerste stap naar de opstart van een BIN is het organiseren van een informatieavond waarop alle inwoners van een wijk uitgenodigd worden. Als er zich na de informatieavond vrijwilligers aandienen dan kan met hen verder gewerkt worden aan het opzetten van een BIN. Zo dient er nog een communicatieplan opgesteld te worden en een charter waarin de afspraken en taken van de betrokken partners staan. Dit charter dient ondertekend te worden door de burgemeester, de korpschef en een BIN-coördinator. De opstart van het BIN kan dan bekend gemaakt worden via het informatiemagazine ‘Onze Gemeente’ en de lokale pers. Op die manier zijn de inwoners van de gemeente op de hoogte en kunnen geïnteresseerden ook aansluiten.

Raadslid Benali vindt dat het gemeentebestuur niet passief moet afwachten totdat de bewoners zelf een BIN opstarten. Uit de opstartprocedure blijkt duidelijk dat bij het opstarten en in stand houden van een BIN de gemeente en politie een belangrijke rol kunnen spelen. Daarom stelde hij voor dat de gemeente samen met de politie Waasland-Noord bij wijze van proefproject drie wijken in Beveren-Waas selecteert met een groot risico op inbraken. Daar zouden dan infovergaderingen georganiseerd moeten worden om vrijwilligers te vinden en de BIN’s in gang te zetten.

De burgemeester wou echter niet weten van zo’n proactieve aanpak. Hij wil er wel over communiceren in ‘Onze Gemeente’, maar vindt dat mensen zelf met het voornemen moeten komen. Hij wees er ook op dat wanneer er nu inbraken gebeuren, de getroffen mensen geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot het oprichten van een BIN.

Raadslid Benali was zeer teleurgesteld door het antwoord. Voor vele mensen is het idee onbekend. Ze weten dikwijls niet hoe ze er aan moeten beginnen of welke bewoners ze moeten samenbrengen. Men ziet vaak teveel administratieve problemen. Voor Groen-sp.a is dit een gemiste kans om tot een efficiënte inbraakbestrijding te komen en tot het versterken van het sociaal weefsel van de wijken.