Over het Redersplein in Meulestede is commotie ontstaan over het geplande woonproject daar. Heel wat buurtbewoners hebben mij hun  bezorgde reacties doorgestuurd. Hieronder vindt u mijn reactie.

Beste buurtbewoners,

We hebben jullie bezorgdheden en vragen naar meer (groene) buffering in jullie geliefde wijk Muide-Meulestede goed ontvangen. We danken jullie voor de grote betrokkenheid die uit de mail spreekt.

We begrijpen de commotie naar aanleiding van het geplande woonproject op het Redersplein, maar tegelijkertijd moeten we steeds goed voor ogen houden dat Gent echt nood heeft aan bijkomende woningen. Net als jullie willen ook veel andere mensen graag wonen in onze stad, en in een comfortabele woning. Wel moeten we er absoluut voor zorgen dat er voldoende zuurstof en groen aanwezig is en blijft in onze meeste dense wijken. Iedereen moet kunnen wonen in een aangename omgeving.

Het algemene voorstel om Meulestede zoveel als mogelijk (groen) te bufferen is dan ook een vraag waar we graag constructief op ingaan. In de structuurschets voor Muide-Meulestede, waar nu werk gemaakt wordt van een sterk ruimtelijk kader voor het schiereiland, wordt dit grondig bekeken. We zullen in die context iedereen eerstdaags uitnodigen op een informatie-en workshopmoment. Die avond zullen ook de geplande ontwikkelingen aan het Redersplein nog eens in een breder kader geduid worden.

In wat volgt gaan we dieper in op de verschillende aspecten van de ontwikkelingen in Muide Meulestede en het Redersplein.

Redersplein

Gent is een erg geliefde woonstad. Om de toekomstige woningnood te kunnen opvangen zijn bijkomende woningen noodzakelijk. Als stad kiezen we hierbij voor doordachte verdichting op plaatsen waar het kan, steeds met aandacht voor een aangename en leefbare woonomgeving. We hebben dit standpunt grondig opgenomen in Ruimte voor Gent en passen dit ook toe in o.a. het nieuwe Stedelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wonen en op de Kop van Meulestede.

De Kop van Meulestede is historisch altijd een woongebied geweest en het is altijd de bedoeling geweest ook het Redersplein, dat tot halverwege de jaren 1970 vol met woningen stond, weer te bebouwen. In 2001 gaf het toenmalige BPA Meulestede het gebied de bestemming ‘volkswoningbouw’. Het nieuw RUP Stedelijk Wonen heeft die bestemming gewijzigd, zodat hier niet alleen sociale maar ook private woningen gebouwd kunnen worden. Het openbaar onderzoek liep van 14 november 2016 tot 12 januari 2017. Er is geen bezwaarschrift ingediend voor het Redersplein; de bestemming van het Redersplein is hiermee wonen. Stedenbouwkundig is dit een ‘stedelijke kop’, het symbolisch einde van het woonweefstel dat vanuit de binnenstad over het schiereiland loopt.

Het ontwerp voor het Redersplein werd voorgesteld op het Atelier Muide Meulestede Morgen van 20 juni 2017. Daar zijn de eerste bezorgdheden al meegenomen. Op 11 september was er een infomoment in de Sint Antonius Abtkerk, waar de architect de plannen uitgebreid heeft toegelicht aan de geïnteresseerde buurtbewoners. Op basis van opmerkingen en vragen zijn toen een aantal aanpassingen gemaakt (> het hoogteaccent is beperkt en door met de bouwhoogte te zakken, blijft de kerk de hoogste ‘landmark’; het project voorziet ook een atelierruimte die door de buurt gebruikt kan worden en commerciële ruimtes aan het Redersplein). Op 11 december zijn die aangepaste plannen toegelicht en besproken in het Cultureel Centrum in Meulestede.

Het woonproject op het Redersplein zal de aanpak van het omliggende openbaar domein in een stroomversnelling brengen. De Albatrosstraat, de Meeuwstraat en de kaai liggen er nu slecht bij. De straten zullen worden heraangelegd na de bouw van de woningen. Op het eerste infomoment werd al aangekondigd dat bewoners opgeroepen worden om mee te denken over het ontwerp voor de Albatrosstraat en de vergroende kaai in de Werf MMM ‘Inrichting openbaar domein Meulestede Noord’. Voor de beide zones zal samen met de buurt gezocht worden naar een groene en kwalitatievere inrichting.

Op de groene buffering komen we straks nog terug.

Ruil

Het klopt dat de plannen voor het concrete woonproject aan het Redersplein vorm hebben gekregen via een ruil.

De Meibloemsite in de Brugse Poort (= de voormalige bowling “De Meibloem” en de voormalige meubelfabriek Pauvers-Vandenberghe) was eigendom van Adelaar Properties, die hier plannen voor woonontwikkeling had. De Brugse Poort is echter een bijzonder dense wijk (6624 inwoners per km2).

De noodzaak aan ‘zuurstof’, ruimte voor lucht, ademruimte, groen en ontmoetingsmogelijkheden waren en zijn hier erg groot. Daarom is beslist de site vanuit de stad aan te kopen met het oog op het realiseren van kwaliteitsvol openbaar groen, een open site met buurtfuncties.

Meerdere pistes met de eigenaar, Adelaars Properties, zijn toen besproken. Aangezien projectontwikkeling de corebusiness is van Adelaar Properties, waren zij vooral geïnteresseerd in een ruiloperatie met een ander terrein dat voor woonontwikkeling in aanmerking kwam. Daarop heeft het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent zijn portefeuille aan gronden die voor woonontwikkeling in aanmerking komen, gescreend op een grond met een gelijkwaardig ontwikkelingspotentieel. Het terrein aan de kop van Meulestede kwam hiervoor het beste in aanmerking.

Op basis van officiële schattingen werden de waarde van de Meibloemsite en het terrein van de Kop van Meulestede vastgesteld. Bij de grondruil Meibloemsite – Kop van Meulestede werden de gronden in waarde gelijk geacht indien er 54 wooneenheden gerealiseerd zouden kunnen worden op de Kop van Meulestede. Per wooneenheid die minder gerealiseerd wordt, voorziet de stad een bedrag ter vergoeding. De afspraak is dat dit maximaal kan oplopen tot 490.000 euro, een bedrag dat voorzien is in de stadsbegroting. Deze regeling duidt er dus niet op dat het Redersplein geen evidente plek zou zijn voor nieuwe wooneenheden.

Meulestede is een minder dense wijk dan de Brugse Poort (5133 inwoners per km2). Relatief gezien is er in Meulestede, naar stedelijke normen, heel wat meer ruimte en groen. Vlakbij de Kop van Meulestede ligt bv. het Wijkpark Meulestede-Noord (18.700 m2) dat met het RUP Groen definitief een groene bestemming zal krijgen.

Het vrij groene en open karakter valt ook op als we het totaalplaatje bekijken van substantieel groen op het schiereiland Muide-Meulestede nu en in de nabije toekomst (tegen 2020).

Met een aanname van

-ca 200 bijkomende woonentiteiten op Meulestede in de toekomst (Redersplein, CLT, zone WoninGent in Meulestede Noord, Groepswonen senioren OCMW, ex-Ateljee-zone, RUP Wonen Glasgowstraat-Leithstraat)

-2,18 inwoners per wooneenheid (= het Gents gemiddelde)

komen we in Meulestede, rekening houdend met de bestaande en geplande wijkparken, aan een groennorm van 16,7 m2 groen/inwoner, aanzienlijk boven het streefcijfer van 10 m2/inwoner. Dit is alleen maar rekening houdend met de grootste stukken groen die als een volwaardig wijkpark ingericht worden. Als we de grote stukken zogenaamd ‘woon/buurtgroen’ bekijken (bv de Rozentuin van 9000 m2), dan wordt duidelijk dat er nog bijkomend substantieel groen is.

Ook voor het hele gebied Muide-Meulestede-Muidebrug/Houtdok is er behoorlijk wat extra groen ingepland. Deze groenoppervlakte houdt tred met nog een mogelijke toename tot 800 à 850 bijkomende wooneenheden (o.a. rond het Houtdok) in heel het gebied zonder daarbij de gewenste groennorm en leefbaarheid uit het oog te verliezen.

Samen met de buurt kijken we onder andere erg uit naar de aanleg van het grote Houtdokpark (met strand) van ongeveer 3 ha, waarvan de aanleg dit voorjaar start.

Vraag naar buffer

De vraag naar een buffer tegen de invloed van de haven is terecht, maar daar wordt aan gewerkt. Aan de bureaus die nu, in opdracht van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, werken aan de structuurschets voor Muide –Meulestede (BUUR + EVR architecten) is gevraagd om in hun studie van de ruimtelijke opdracht op te nemen hoe de lasten van de haven en het verkeer getemperd kunnen worden voor de wijkbewoners, met andere woorden op welke manier en waar bijkomende buffering mogelijk is.

De studiebureaus zijn gevraagd hierbij nadrukkelijk rekening te houden met de geplande ontwikkelingen conform het geldende nieuwe RUP Stedelijk Wonen (dat het Redersplein aanduidt als woonzone) en te bekijken welke optimale buffering mogelijk en wenselijk is.

Er komt hier sowieso een groenbuffer. Een talud tussen de nieuwe Meulestedebrug en het woonproject op het Redersplein zal als groenbuffer fungeren. Deze zone zal door Waterwegen en Zeekanaal aangelegd worden op het moment dat ook de nieuwe Meulestedebrug wordt aangelegd. Op het talud zullen zoveel mogelijk bomen voorzien worden, zodat deze ook als akoestische buffer zullen dienst doen.

Terecht worden in jullie brief een aantal reële mobiliteitsproblemen aangekaart die effectief druk zetten op de leefkwaliteit in de wijk. Samen met de buurt zoeken we hier naar oplossingen en streven we naar een kwalitatieve en aangename woonomgeving.

De belangrijkste mobiliteitsproblemen hebben te maken met het doorgaand verkeer op de as Port Arthurlaan-New Orleansstraat. Op dit moment loopt bij de provincie Oost-Vlaanderen in die context een studie die onder andere onderzoekt hoe het noordelijk deel van de Port Arthurlaan ingezet zou kunnen worden om de huidige verkeersstromen van de New Orleansstraat te ontlasten. Dit is uiteraard in overleg te bekijken met alle betrokkenen (Havenbedrijf, het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer, …), maar het spreekt voor zich dat er met deze piste zeer grote opportuniteiten vrijkomen om de leefbaarheid en kwaliteit van het openbaar domein in Meulestede verder aanzienlijk te verbeteren. De New Orleansstraat zou dan als een lokale ontsluitingsweg onder andere ook mogelijkheden tot een sterke vergroening van die as mogelijk maken. Naast een mogelijke verlegging van de doorgaande verkeersstromen in de New Orleansstraat moet ook een andere verkeersafwikkeling met de komst van de Verapazbrug soelaas brengen. Op die manier wordt de verkeersdruk op Meulestede fel verminderd.

Samenwerken aan de toekomst: vervolg van MMM en Ruimtelijke Structuurschets

Het co-creatief traject van de 14 werven van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (https://stad.gent/mmm), dat voortkwam uit de gelijknamige conceptstudie, blijft intussen doorlopen. Iedereen blijft van harte uitgenodigd om mee te denken en werken aan die werven.

De volgende stap die we nu zetten is de opmaak van een structuurschets, een sterk samenhangend ruimtelijk kader voor het schiereiland. Dit moet de werven ruimtelijk beter verbinden. Deze ruimtelijke opdracht wordt zoals al gezegd uitgevoerd door BUUR + EVR architecten. Het gaat om diepgaander ruimtelijk onderzoek - verder bouwend op de conceptstudie Muide Meulestede Morgen.

Parallel aan deze ruimtelijke opdracht loopt een cocreatietraject door het bureau Studiodott. Hierbij worden de lopende acties (de werven) en de onderliggende ruimtelijke structuur optimaal op elkaar afgestemd vanuit een mensgericht perspectief (“gebruik van de wijk”) en tastbaar gemaakt aan de buurtbewoners.

Er zullen extra inspanningen volgen om alles goed te communiceren aan de buurtbewoners.

Zoals al aangekondigd, zal om te beginnen eerstdaags een uitnodiging volgen voor een informatie-en workshopavond over de structuurschets voor Muide-Meulestede, waar de buffering van het schiereiland een belangrijk element is.

Sven Taeldeman

Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen