In de lente van 2017 worden de werken uitgevoerd. Binnenkort is de aannemer gekend en kan een meer gedetailleerde timing gecommuniceerd worden. Op Sinksen 2017 wordt het plein feestelijk ingehuldigd. Onlangs werden de tijdelijke functies (petanquebanen en dansvloer) op het plein weggehaald. De lokale horecaondernemers stelden vast dat vooral de petanquebanen veelvuldig werden gebruikt. Om die reden voorziet het creatieve bureau Studio Basta een halfverharding zodat in de toekomst petanque op het plein mogelijk blijft. Momenteel werden op
het historische plein 18 werfhekken met bijhorende fotodoeken geplaatst. Het geeft de bewoners en bezoekers inzichten hoe het plein er in het verleden bij lag. De recente beelden tonen daarbij de vele evenementen die de bewoners en ondernemers organiseerden op het plein. Ook in de toekomst wordt hier volop op ingezet. Binnen de debatten van de adviesgroep kreeg de stad ook het signaal om enkele maatregelen te nemen in de Kapelstraat. Zo werd met de bewoners een plaatsbezoek georganiseerd waarop werd beslist om van de Kapelstraat een
eenrichtingsstraat te maken en de parkeervakken beter aan te duiden. Er worden meteen ook enkele parkeervakken extra gecreëerd. De uitvoering van deze werken zal parallel verlopen met die van de herinrichting van het Sint-Amandsplein.

Genieten in de zon

Het St-Amandsplein moet meer dan vandaag een ontmoetingsplek binnen de wijk worden. Een plek waar omwonenden elkaar ontmoeten en scholieren uit het St-Amandscollege even kunnen afspreken. Bij de centrale ruimte worden twee lange
zitbanken voorzien. Een ideaal plekje om de krant te lezen in het zonnetje. Ook de horecaterrassen krijgen de nodige ruimte en zorgen voor een leuke ambiance.

Plek voor evenementen

In de toekomst biedt het plein ruimte voor evenementen. Door de groene lobben en de zitbanken wordt de ruimte opgedeeld waardoor kleinere initiatieven beter tot hun recht komen. De centrale ovalen ruimte is hier de ideale omgeving.
Voor grotere events (bv. Zondagmatinees) kunnen de omliggende ruimtes en straten ingezet worden. Extra groen Bij de heraanleg worden 3 nieuwe groenzones voorzien: onder de plataan, aan de kant van de St-Amandslaan en één als
buffer naast de parkeerstrook. Deze groene lobben zijn lichtjes verhoogd waarop lage beplanting wordt voorzien. Hier worden enkele hoogstammige bomen aangeplant. De bestaande lindebomen rondom het plein blijven behouden. Door de boomspiegel te vergroten wordt extra zuurstof en infiltratiemogelijkheid gegeven. Aan de voet van de bomen wordt lage beplanting voorzien.

Grote plataan krijgt extra aandacht

De grote plataan vormt de blikvanger en trots van het St-Amandsplein. Een boom waar we dus extra zorg moeten voor dragen. De vele verharding en de betonnen omranding rond de boom vormen geen ideale omgeving voor de boom. Bij
de heraanleg van het plein worden daarom extra maatregelen genomen. Zo wordt de ruimte rond de boom vrijgemaakt en krijgen de wortels opnieuw de nodige ruimte. De extra plantvakken en de keuze van verharding zorgen voor een betere
waterinfiltratie in de bodem. Daarnaast wordt in de ruime omgeving van de boom een grondverbeteraar (bomenzand) voorzien zodat de wortels extra zuurstof en ruimte krijgen.

Parkeren anders organiseren creëert meer ruimte

Het parkeren op het plein vormde een belangrijk discussiepunt in de bevraging binnen de wijk. Waar de ene vragende partij was om alle parkeerplaatsen te schrappen, waren anderen dan weer voorstander van behoud. Na heel wat overleg is beslist om op het plein 1 rij met 9 ppl te behouden. De verloren capaciteit op het plein zelf wordt volledig opgevangen door nieuwe parkeerplekken te realiseren in de Kapelstraat, de St-Amandslaan (kant Fintro) en de Kollegestraat. Zo kan de huidige capaciteit behouden worden, maar komt er toch voldoende ruimte vrij voor meer groen en beleving.

Ruimte om te spelen

Tot voor kort lag het speelpleintje geprangd tussen de plataan en geparkeerde auto’s. Niet meteen een veilige situatie. Binnen het nieuwe ontwerp wordt voorzien in een speelplatform onder de grote plataan die aansluit op een reliëfrijke zone waarop kleurrijke speelelementen worden geplaatst. Ook elders op het plein ontstaat ruimte om te spelen.

Petanque

Tijdens de ‘Zomer van Overleie’ werden de tijdelijke petanquebanen gesmaakt. Daarom werd beslist om de verharding op het centrale deel van het plein anders aan te leggen. Door te kiezen voor een halfverharding ontstaat een ideale ondergrond voor een goed wedstrijdje petanque.

Postbus en bushalte

De postbus werd verplaatst naar het Wijkcentrum. Dichtbij zijn enkele Shop&Go-plaatsen waardoor een brief posten makkelijker kan. Gezien het beperkt aantal opstappende buspassagiers aan het plein wordt niet langer een schuilhokje voorzien. De bushalte zelf wordt wel behouden.

Kapelstraat

Omdat de Kapelstraat in nauwe relatie staat met het plein, werd na overleg met de bewoners beslist om over te gaan tot de invoering van 1-richtingsverkeer (rijrichting van plein naar Proosdijstraat). Daarnaast worden de parkeervakken duidelijker
ingetekend en wordt voorzien in extra aanduidingen om iedereen te wijzen op het statuut van ‘woonerf’ (max. 20km/u). De uitvoering van deze bijkomende maatregelen is voorzien voor de eerste helft van 2017.