In februari stelde het schepencollege het nieuwe bestuursakkoord "Samen verder werken aan een aangename stad" voor. SP.A en CD&V kondigden een degelijk, doordacht en duurzaam beleid aan voor Herentals, met als krachtlijnen: behouden wat goed loopt en een tand bijsteken waar nodig. Een ambitieus programma werd gepresenteerd in moeilijke financieel-economische tijden.

De economische crisis maakte besparingen en herschikkingen van middelen noodzakelijk; ze werden gedurende het voorbije jaar doordacht uitgewerkt. Alle uitgaven en projecten werden kritisch bekeken, het aanbod aan dienstverlening werd herschikt, de personeelsinzet werd bijgestuurd, sommige tarieven werden aangepast, ... . Onze stadsorganisatie kan hierdoor uitgroeien tot een efficiënte, moderne, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke organisatie, gestoeld op een billijk en correct innen van inkomsten.

Vandaag, dus ruim op tijd, kondigen SP.A en CD&V toch wel met enige trots hun meerjarenplan 2014-2019 aan voor Herentals. Dit beleidsdocument geeft gedetailleerd weer waaraan en op welke manier het bestuur de volgende zes jaar de financiële middelen van de stad zal inzetten. We zijn er in geslaagd de aangekondigde acties uit ons bestuursakkoord te vertalen in een ernstig en verantwoord financieel kader.

Dit budget is het eerste dat is opgemaakt volgens de nieuwe beheers- en beleidscyclus. Dankzij een voorzichtig financieel beleid in het verleden, dat we zullen aanhouden in de toekomst, slagen we er in zowel op kasbasis (elk begrotingsjaar) als inzake autofinancieringsmarge (in 2019) een positief resultaat te boeken. We voldoen dus nu al aan de strenge normen die de hogere overheid aan de gemeenten oplegt en houden Herentals financieel duurzaam gezond.

Met de doordacht doorgevoerde besparingsoefening kunnen we zonder stijging van de personenbelasting, grondlasten en belastingen voor onze bedrijven,  met behoud van de ondersteuning (zowel financieel als logistiek) van onze Herentalse verenigingen en bijzondere doelgroepen en ook het behoud van een sterk aanbod aan betaalbare vrijetijds- en ontspanningsmogelijkheden voldoende financiële ruimte vrijmaken om verder te investeren in onze stad (een investeringsenveloppe van nagenoeg 46 miljoen euro). We maken Herentals verder klaar voor de toekomst.

Een forse investeringsenveloppe is vrijgemaakt om de aangekondigde inhaalbeweging inzake stadsontwikkeling uit te voeren. Vernieuwing van voetpaden, fietspaden (Veldhoven - Molenstraat - Wiekevorstseweg - Voortkapelseweg), wegen (Sint-Magdalenastraat - Capucijnenstraat - Collegestraat - Goudbloemstraat - Koppelandstraat - Nonnenstraat - Servaes Daemsstraat - Woud - Mussenblok – Brouwerijstraat – Toekomstlaan - Wolfstee), rioleringen (Schoutenlaan - Geelseweg  - Greesstraat - Vennen), het vernieuwen van de speelvoorzieningen in het Netepark en speelterreintjes staan op het programma. Ook nieuwe huisvesting voor de academie, een nieuw woon- en zorgcentrum, een dienstencentrum voor senioren, en skate-infrastructuur zijn opgenomen in het investeringsbudget. Studiekosten voor de bouw van een sporthal in Noorderwijk, vernieuwing van de riolering, wegdek en omgeving van het begijnhof en het masterplan stationsomgeving zijn voorzien.

Naast deze ruimte in het budget voor een degelijke opwaardering van ons patrimonium en onze infrastructuur, voorzien we in het meerjarenplan ook de nodige middelen voor het initiëren van de beoogde groei. Een actief beleid om meer ondernemers aan te trekken, om betaalbare bouwgronden en woningen ter beschikking te stellen, om onze waardevolle groen- en parkgebieden te koesteren is financieel vertaald in het meerjarenplan.

We behouden de solidariteit in onze stad en verhogen de toelage aan het OCMW. We blijven inzetten op een sterk sociaal beleid, met veel aandacht voor het geven van kansen aan de zwaksten in onze samenleving en zetten sterk in op ouderenzorg.

Herentals moet een aangename woon-en-werkstad zijn! SP.A en CD&V staan hiervoor garant.

Het weze herhaald en beklemtoond: de stad Herentals, zowel het beleid als de stadsmedewerkers, is klaar om helemaal aan de slag te gaan met de nieuwe budgettaire beleids- en beheerscyclus. We zullen rapporteren over de uitvoering van ons ambitieus bestuursakkoord, zoals vertaald in dit meerjarenplan.
Het budget en de meerjarenplanning voldoen aan alle voorwaarden en is opnieuw een uiting van een volwassen en degelijk financieel beleid dat gestoeld is op 3 assen:
-       een fiscaal beleid dat billijk en correct is;
-       een moderne, open en klantvriendelijke dienstverlenende organisatie;
-       een investeringsvolume dat onze stad verder moet voorbereiden op de toekomst en kan laten uitgroeien tot een aangename woon- en werkstad.


Jan Bertels                                                                Patrik De Cat
SP.A - Schepen van Financiën                    CD&V - Voorzitter commissie Financiën

0478261454                                                            0496236500