Door een voorzichtig financieel beleid in de voorbije jaren, en door het volgehouden uitvoeren van ons besparingsplan kan het sp.a- cd&v bestuur deze tegenslagen opvangen zonder bijkomende lasten te moeten afwentelen op onze inwoners. Alle tarieven en belastingen blijven ongewijzigd in Herentals. De recente belastingsverhogingen in een vergelijkbare stad als buurgemeente Geel bewijzen dat dit geen evidentie is in de huidige financieel-economische toestand. 

In de voorbije 10 jaar hebben we ons schuldenniveau gehalveerd. We kunnen in de komende jaren dit lage niveau behouden door weinig bijkomende leningen aan te gaan, en onze opgebouwde reserve te gebruiken voor investeringen. 

Dit stadsbestuur heeft de ambitie om Herentals verder te laten uitgroeien tot een aangename, moderne en goed uitgeruste centrumstad. Daarom blijven we fors investeren in openbare werken en stedelijke voorzieningen. Tussen 2014 en 2019 voorzien we voor 60 miljoen euro openbare investeringen; onze financiële situatie laat dit toe, de budgetten zijn voorzien in deze meerjarenplanning. 

Een aantal van deze investeringsprojecten zijn reeds opgestart en in uitvoering: de heraanleg van de Koppelandstraat en Nonnenstraat,  de nieuwe voetpaden in een tiental straten, de aankoop van het Belgacomgebouw op de Molenvest voor de nieuwe kunstencampus, het vernieuwde stadsloket. En reeds voorbereid en uitvoerbaar vanaf 2016  is de vernieuwing van een heleboel straten ( Collegestraat, Goudbloemstraat, Sint-Magdalenastraat en Capucijnenstraat, en de Servaas Daemsstraat-Woud-Mussenblok-Brouwerijstraat) en van het Loopke en het stadspark. 

Voor de komende jaren worden de middelen voorzien om een aantal nieuwe investeringen te doen:

-          wegen- en rioleringswerken in het eerste stuk van de Sint-Jobstraat, het Begijnhof en de Markgravenstraat

-          nieuwe voetpaden in enkele oudere straten

-          fietspaden in de Voortkapelseweg, Veldhoven en Wiekevorstseweg-Molenstraat

-          de aanleg van het Begijnhofpark

-          een kunstgrasvoetbalveld in het Netepark

-          verbouwingen en herstelwerken aan een aantal beschermde momumenten: het kasteel Lepaige, het stadsarchief en de oude pastorieschuur in Noorderwijk. 

We voorzien ook een nieuwe ondersteuning vanuit de stad voor de financiering van de bouw van nieuwe jeugdlokalen, waar de scouts 5de-12de Kempen als eerste jeugdvereniging kunnen op intekenen zodat ze op korte termijn aan hun nieuwbouw kunnen beginnen. 

Samen met het Vlaams Gewest investeert de Stad Herentals in de komende vier jaar fors in fietspaden en rioleringen op gewestwegen: de Lierseweg, de Geelseweg en de Poederleeseweg. De timing van deze projecten zijn nog niet vaststaand want afhankelijk van een aantal partners (Aquafin, AWV, buurgemeenten…) maar de noodzakelijke budgetten zijn alleszins al voorzien in onze stadsbegroting. 

Het sp.a-cd&v stadsbestuur geeft ook bijkomende middelen aan het OCMW.  Door de toenemende armoede én door de stijgende kosten van de vergrijzing van onze bevolking staat het budget van het OCMW onder druk. Met deze bijkomende middelen wil de meerderheid een daadkrachtig sociaal beleid mogelijk blijven maken, en de uitbouw van moderne en betaalbare bejaardenvoorzieningen zoals het nieuwe rusthuis en het nieuwe dienstencentrum verzekeren.

In deze meerjarenplanning worden ook al de nodige middelen voorzien om de integratie van de stadsdiensten en het OCMW door te voeren. Op termijn zal dit kostenbesparend en efficiëntieverhogend werken. 

We voeren een voorzichtig financieel beleid met sluitende begrotingen zonder onze burgers en bedrijven bijkomende lasten op te leggen. We investeren fors in ons sociaal beleid, in de verfraaiing van straten en wijken en in moderne stadsdiensten. We maken geen nieuwe schulden.

Zo willen we Herentals verder uitbouwen tot een groeiende regionale stad, waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Meer en meer streekgenoten zijn het daarmee eens, want ons inwonersaantal gaat naar de kaap van 28.000 inwoners. Meer dan 230 bouwgronden en nieuwe koopwoningen worden op dit moment ontwikkeld en op de markt gebracht in ons centrum en onze deelgemeenten. We willen met sp.a en cd&v onze ambities voor onze stad best hoog leggen.