Op de Algemene Vergadering van overleg kunstenorganisaties (oKo) in 't Arsenaal in Mechelen op woensdag 5 december lichtte ik toe hoe sp.a radicaal wil kiezen voor kunst en cultuur in de komende legislatuur. Ik focuste daarbij op vier kernthema's: cultuurwerkers, omkadering, aanbod en participatie door spreiding en educatie.

De belangrijkste schakel in het kunstenlandschap zijn de mensen die zich ervoor inzetten. We moeten voor de cultuurwerkers zorgen door in te zetten op work-life balance, een correcte verloning, zekerheid, zakelijke ondersteuning, diversiteit en integriteit.

Ten tweede moeten we zorgen voor optimale omkadering. Ik denk bijvoorbeeld aan het masterplan infrastructuur - waar al jaren over wordt gesproken, maar nog steeds niet op de agenda werd gezet - maar tevens ook aan digitalisering, internationalisering, culturele diplomatie, bovenbouw, dataverzameling, monitoring en kwalitatief onderzoek.

Het derde speerpunt in mijn pitch was het cultuuraanbod. Alle soorten kunst en cultuur moeten immers aan bod kunnen komen. We moeten voluit kiezen voor rijkdom, kwaliteit en diversiteit, ingebed in de samenleving. Bovendien moeten we de openbare ruimte, die zich door de hoge veiligheidsvoorschriften minder leent tot speel- en creatieplek, opnieuw durven claimen. Daarnaast wil sp.a dat de lokale middelen opnieuw worden geoormerkt, zodat cultuurbudgetten op lokaal niveau gegarandeerd blijven.

Voor sp.a staat participatie tenslotte centraal in een cultuurbeleid. Cultuur moet er zijn ‘for the many, not the few'. Cultuur is een belangrijke voorwaarde voor vrijheid van mensen. Een participatiebeleid is van lange adem en kan alleen lukken als we inzetten op cultuureducatie in het onderwijs, de rol van de media en met name  de openbare omroep centraal stellen, het sociaal-cultureel werk en het deeltijds kunstonderwijs versterken, de UITPAS uitrollen over gans Vlaanderen en voor alle bevolkingsgroepen, en we maximaal fysieke en psychologische drempels wegwerken.


De presentatie kan u hier terugvinden: