Steden en gemeenten zijn een cruciale schakel in de strijd tegen klimaatverandering. De lokale overheden staan immers dicht bij de burger en bevinden zich in een ideale positie om klimaataspecten op een alomvattende manier aan te pakken. Om steden te stimuleren om hiervan werk te maken, kwam op Europees vlak de Burgmeesterconvenant voor Klimaat en Energie tot stand. Ondertekenaars van het convenant engageren zich om tegen 2030 hun CO2 uitstoot met 40% te verminderen en een geïntegreerd klimaatplan op te stellen. Ondertekening heeft ook toegang tot een aantal subsidies om die doelstellingen te kunnen realiseren. De provincie Oost-Vlaanderen biedt de steden en gemeenten die wensen deel te nemen ook heel wat ondersteuning in dit gebied.

“Als groene stad, zou Ronse zich bij de koplopers van een dergelijke beweging moeten bevinden” vindt Koen Haelters (sp.a). “Met reeds 246 steden en gemeenten die de convenant hebben ondertekend, is de realiteit echter dat we ons in de staart van het peloton bevinden”. De meerderheid geeft aan dat ze hier graag werk van maakt, maar dat dit bijkomend personeel vergt. En blijkbaar valt het aanwerven van ambtenaren moeilijk te verzoenen met de ideologie van een aantal merderheidspartijen.

Sp.a vraagt de meerderheid om van Ronse een echte ‘groene’ stad te maken. Meer groene ontmoetings- en speelpleinen, een ambitieus klimaatplan en met eigen patrimonium het voorbeeld stellen. Dat vraagt een investering maar die verdient zich op lange termijn zeker terug.