Op de gemeenteraad van maandag 27 november werd een huurcontract ter goedkeuring voorgelegd voor de verhuring van de gebouwen van de vroegere Klim Op aan de vzw Jongerenzorg, trekker van het Huis van het Kind Zwevegem.

Ouders stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en de opvoeding van hun kind.                                                   Er zijn heel wat organisaties en initiatieven die ouders en kinderen ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen.               Een Huis van het Kind is een lokaal netwerk dat al deze initiatieven bundelt. Elk lokaal bestuur en elke lokale actor die relevant is voor de preventieve gezinsondersteuning, kon initiatief nemen tot het organiseren van een Huis van het Kind.                                           In 2014 was er in Zwevegem aftoetsing en overleg met de direct betrokken partners. Al deze partners waren het er over eens dat een concrete samenwerking op de werkvloer, met vzw Jongerenzorg als coördinator, in dit kader zeker een meerwaarde zou betekenen voor de Zwevegemse gezinnen. In zitting van 9 juli 2014 verleende het college van burgemeester en schepenen ook principiële goedkeuring om - in het kader van Huis van het Kind Zwevegem - samen te werken met vzw Jongerenzorg als coördinator. Er werd ingezet op een samenwerking waarin verschillende partners elkaar versterken, en elk hun eigen bijdrage leveren om zo tot een sterker geheel te komen:  vzw Jongerenzorg Zuid West-Vlaanderen, VCLB Groeninge, CLB Mandel en Leie, Kind en Gezin, Kind en Preventie, Kraamzorg De Wieg, de Gezinsbond, Groep Ubuntu, Logo Leieland, OCMW en gemeente Zwevegem. Marc Claeys: ”Ons concept van het Huis van het Kind Zwevegem is uniek. Vooreerst is er de structuur van het Huis van het Kind. Bij ons wordt het Huis van het Kind getrokken door vzw Jongerenzorg. Dit concept geeft ons de mogelijkheid om een unieke visie te ontwikkelen, o.a. op de samenwerking tussen het preventieve welzijnswerk en het professionele hulpverleningslandschap. De afgelopen periode werd sterk ingezet op lokale netwerkopbouw en –versterking, de bekendmaking van het Huis van het Kind, en het aanbod dat via die weg ontsloten wordt. Hier werd ook de link met lokale armoedebestrijding gelegd. In dit kader is ons Huis van het Kind trekker van verschillende acties binnen het gemeentelijk actieplan armoede, die hun meerwaarde reeds bewezen: de Pamperbank;  het project huiswerkbegeleiding, zowel bij mensen thuis als op school, met vrijwilligers; het gericht informeren van kansengezinnen;… “Een Huis van het Kind integreert opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting. Heden willen we met het Huis van het Kind meer gaan inzetten op een herkenbare ontmoeting- en ondersteuningsplaats voor ouders, een fysiek Huis van het Kind. Alle partners zijn hier vragende partij. Het zou de samenwerking nog sterker maken, nog efficiënter en het biedt tal van mogelijkheden naar het verder inspelen op de noden.          De gewezen gebouwen van de school “De Klim-Op” zijn uiterst geschikt om de werking van het Huis van het Kind verder te ontplooien. Denken we maar aan ontmoetingsavonden rondom thema’s, bureau voor CLB’s, contactmomenten voor Kind en Gezin, de Pamperbank en de huiswerkbegeleiding,... Dit zal zeker resulteren in een meerwaarde voor de bewoners, en onze meer kwetsbare gezinnen in het bijzonder.                                                                                                                                                                                              De opening van ons Huis van het Kind is voorzien op 20 december. Het wordt een feestelijke opening met en voor kinderen en vanaf 17u00 een officieel gedeelte.                                                                                                                                                                                                  De uitnodiging voor de opening volgt later.

Marc Claeys Schepen van sociale zaken en welzijn                                                                                                                                 marc.claeys@zwevegem.be                                                                                                                                                                                                                     0478 / 55 36 02