In het Mobiliteitsplan blijft de auto prioritair behandeld!  
Voor fietsers in de stad zal het onveilig blijven!
Patrick De Smedt in Gemeenteraad 19 september 2017

Bij de voorlopige vaststelling van het beleidsplan mobiliteit hebben we een drietal maanden geleden reeds uitgebreider het sp.a standpunt verwoord. Samengevat hadden we volgende opmerkingen.

 • Het planproces verliep bijzonder traag (voor de opstart moeten we al teruggaan naar de vorige legislatuur, naar 17 november 2010 toen de begeleidingscommissie tot de conclusie kwam dat het toen bestaande mobiliteitsplan best volledig vernieuwd diende te worden). 
 • Wij stelden in juni de vraag naar de effectieve uitvoeringsdata, gekoppeld aan de noodzaak tot opmaak van een uitgebreider circulatieplan en fietsbeleidsplan (zie ook de actie van de Fietsersbond).
 • Wij betreurden de vaststelling dat weinig of geen inspanningen gedaan werden om in deze Raad tot eensgezindheid te komen over de partijgrenzen heen, met het risico op ingrijpende wijzigingen door volgende anders samengestelde besturen, en de daaraan gekoppelde prijskaartjes.
 • Met de 10 algemeen geformuleerde speerpunten konden we in grote mate akkoord gaan.
 • Tegelijk stelden we echter vast dat de auto nog steeds prioritair behandeld wordt en in dit plan helemaal niet ontmoedigd of geweerd wordt in de binnenstad. Eénrichtingsverkeer op de Wallenring zal hieraan niets veranderen. Vele jaren geleden, en met veel minder wagens toen, werd het al zonder succes uitgeprobeerd.
 • Zogenaamd “knippen” en autovrije zones ontbreken.
 • Voor de fietsers wordt vooral ingezet op goede verbindingen met de deelgemeenten. De zwakke schakel in dit plan blijft echter de verkeersonveilige en ongezonde situatie voor fietsers in de stad.
 • Een niet mis te verstane keuze voor de auto zoals verwoord in het bestuursakkoord wordt in uitvoering gebracht: ik citeer: “De meerderheidspartijen streven naar een verkeersluw stadscentrum, maar zullen geen maatregelen nemen die het gebruik van privé personenwagens onnodig bemoeilijken”. En dit komt ook overeen met de door deze coalitie gemaakte keuze voor het minst verregaande scenario 1, waarbij de auto het minst geweerd wordt.
 • Wij stelden toen reeds vast dat men met dit nieuwe plan nog steeds ongehinderd de stad zal kunnen doorkruisen, van de ene uithoek van de stad naar de andere.
 • Wij noemden het geheel een meer dan gemiste kans.

Vandaag staan we zeker niet alleen met deze zienswijze. Ook het gunstig (hoewel ???) advies van de kwaliteitsambtenaar bevestigt onze opmerkingen en kritiek.


Een paar alleszeggende citaten uit dat dossier:

 • “Uit de oriëntatienota, de synthesenota en het gevoerde participatieproces blijkt duidelijk de wens naar een duidelijke ommezwaai ten voordele van een duurzamere mobiliteit.”
 • “In het voorliggende plan wordt echter sterk de indruk gewekt eerder auto’s te laten (om)rijden en niet echt in te grijpen op minder autoverkeer in de binnenstad ten voordele van duurzame mobiliteit.”
 • “De mogelijke doorgroei naar scenario 2 kon sterker gestipuleerd.”
 • “De keuze voor scenario 1 geeft de indruk koudwatervrees te hebben. Het niet weerhouden scenario 2 gaat veel verder in een streven naar een duurzame mobiliteit voor de stad en omgeving."

  Wij kunnen dit belangrijke advies van de kwaliteitsambtenaar alleen maar beamen.