Het stadsbestuur maakt voor het Technologiepark Ardoyen, in het zuiden van Gent, een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daaraan gekoppeld loopt er een milieuonderzoek (het maken van een plan-milieueffectenrapport). Op vrijdag 15 juni 2018 om 20 uur houdt het stadsbestuur een infomoment. Daarop wordt de stand van zaken toegelicht.

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt in het zuiden van Gent. Het situeert zich langs de snelweg E40 en tussen de Oudenaardse- en de Zwijnaardsesteenweg.

De grenzen van het plangebied zijn de E40 (in het noorden); Heerweg-Noord (in het oosten); de Hutsepotstraat (in het zuiden) en de Grotesteenweg-Noord (in het westen).

Het plangebied omvat:

· het technologiepark (bestaande uit de universiteitscampus en het wetenschapspark Ardoyen);

· het bedrijventerrein tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat.

Een optimale synergie tussen werk, onderwijs en groen

“Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil het stadsbestuur de volledige zone zo goed mogelijk inrichten tot een hoogwaardige werk- en studeerplek. We willen er een optimale samenhang tussen enerzijds onderwijsactiviteiten (campus) en de daaraan verbonden onderzoeksinstellingen of private bedrijven, en anderzijds een kantorenzone ingebouwd in het groen”, zegt Sven Taeldeman, schepen van stadsontwikkeling. “In het Technologiepark is er bovendien nood aan een aantal ondersteunende functies voor de bedrijven en de onderwijsinstellingen (een restaurant, kinderopvang, …). In de Tramstraat zijn een aantal bedrijven op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan maakt deze zaken mogelijk.Ten slotte gaat de succesvolle ontwikkeling van het gebied ook gepaard met toenemende vervoer- en parkeerproblemen. Door het maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gehele gebied kunnen we naar een globale oplossing zoeken voor deze problemen.”

De grote lijnen van het concept-RUP

Dit zijn de grote lijnen van het concept-RUP:

  • Ten noorden van de Tramstraat wordt het wetenschapspark verder uitgebouwd. Onderzoeksgerichte bedrijven worden er gemengd met universitaire instellingen.
  • In deze zone worden bouwstroken afgewisseld met aangename, groene parkstroken.
  • Ten zuiden van de Tramstraat is plaats voor kantoren. De bouwhoogte wordt hier beperkt omdat er veel woningen in de buurt zijn. De kantoren zijn bereikbaar via de Tramstraat.
  • Tussen de bedrijventerreinen en de woongebieden komt een groene buffer.
  • Er komen vlotte en veilige fiets- en wandelverbindingen naar de aanpalende woongebieden en naar het Parkbos.
  • De gebouwen in het gebied moeten optimaal afgewerkt worden. Ook de inrichting van de omgeving, o.m. de parken en de groenbuffers, moet van een hoge kwaliteit zijn.

Infomoment

Om iedereen te informeren over de stand van zaken van het ontwerp-plan-MER en het concept-RUP en om de verdere procedure toe te lichten, organiseert de Stad Gent een infomoment. Dit op vrijdag 15 juni 2018 van 20 tot 22 uur in het OC Zwijnaarde, Dorpsstraat 31. Sven Taeldeman (schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen), Filip Watteeuw (schepen van Mobiliteit en Openbare Werken), Christophe Peeters (schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie), de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en het studiebureau Tractebel lichten er de plannen toe. Iedereen krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en de plannen in te kijken. Hartelijk welkom, inschrijven hoeft niet.

Meer info

Over het RUP:  op de website van de Stad Gent: www.stad.gent (zoek op RUP Technologiepark Ardoyen)