“In december en januari konden eerst 16 en daarna 10 cocaïnedealers opgepakt worden in de Brugse Poort”, zo begon sp.a fractieleider Anne Schiettekatte haar vraagstelling in de gemeenteraad. Zij noemde dit een goed resultaat, maar … Buurtbewoners hebben ook klachten over wat ze noemen ‘louche café’s’ van waaruit wellicht ook drugs verhandeld worden. Anne Schiettekatte stelde hierover dan ook een aantal vragen richting Burgemeester Daniël Termont en de Gentse politie.

“In december en januari konden eerst 16 en daarna 10 cocaïnedealers opgepakt worden in de Brugse Poort”

Burgemeester Daniël Termont gaf een uitgebreid (ook technisch) antwoord waarvan hierna de samenvatting:

“Onze politiediensten werken reeds lang en intensief aan het drugsfenomeen in de Brugse Poort. Pas na maanden of zelfs jaren kunnen de resultaten van een integrale aanpak en aanhoudend gerechtelijk onderzoek gekoppeld aan aanhoudingen openbaar gemaakt worden. Eén van de mogelijkheden waarover ik als Burgemeester beschik is de toepassing van art.9bis van de drugswet waarbij ik na een grondige dossieropbouw en instemming van het parket een horecazaak voor een welbepaalde duur kan sluiten. Zo werd recentelijk in toepassing hiervan een zaak aan de Zuid tijdelijk gesloten, andere dossiers op verschillende locaties in de stad zijn momenteel in voorbereiding. Bij ernstige aanwijzingen van illegale druggerelateerde activiteiten, die plaatsvinden in een private maar voor het publiek toegankelijke plaats waarbij de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt kan ik dus optreden. Hierbij stelt politie duidelijk ook vast dat uitbaters die het met één wetgeving niet zo nauw nemen dat ook met andere niet doen. T.a.v. eenzelfde uitbating zijn er vaak vaststellingen drugs, inbreuken op uitbating kansspelen, rookverbod, gecombineerd met inbraken op sociale wetgeving. Indien er na preventie en controle alsnog onvoldoende bijsturing is van de uitbaters dan worden deze inspanningen gebundeld in één dossier zodat ik als Burgemeester ten gronde geïnformeerd ben om binnen mijn bevoegdheden maatregelen te nemen. Op de Zonale Veiligheidsraad hebben de Procureur des Konings en de Referentiemagistraat Drugs om die redenen toestemming gegeven om tegen dergelijke toestanden bestuurlijk op te treden. Dit heeft geresulteerd in het opstarten van verschillende sluitingsprocedures op grond van artikel 9 bis Drugswet, dit in nauw overleg met het Parket. Het Parket heeft in deze dossiers toestemming gegeven om per horecazaak de reeds geacteerde politionele vaststellingen te verzamelen in een bestuurlijk verslag waarop de genomen sluitingsmaatregel zal worden genomen. In dit bestuurlijk verslag wordt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht gegeven van de begane inbreuken en verstoringen van de openbare orde. Naast dit bestuurlijk optreden lopen intussen de gerechtelijke onderzoeken en doorlichtingen van dergelijke horecazaken verder. Concreet werd recentelijk voor wat betreft 6 panden (5 horecazaken en 1 wedkantoor) de procedure bestuurlijke handhaving op grond van artikel 9 bis Drugswet opgestart. Ten aanzien van deze panden werd mijn voornemen tot sluiting van deze panden per brief betekend. In deze brief werd aan betrokken uitbaters de mogelijkheid geboden om hun standpunt/verweer naar voor te brengen en het dossier in te zien. Bij het verstrijken van de vastgelegde verweertermijn zal voor elk pand bekeken worden welke proportionele maatregel dient te worden genomen."