Nog meer inwoners in de weer voor het behoud van de groene ruimte in de gemeente

Het buurtcomité "Le Village/Het Dorp" interpelleert de gemeenteraad over de herbestemming van het terrein en de gebouwen van de hondenbrigade van de politie in de Grote Bosstraat.

 


Het buurtcomité vraagt om de tuin te beschermen tegen iedere bebouwing en open te stellen voor passieve en actieve recreatie, dus het gebouw een publieke bestemming te geven.
Zij denken aan een buurthuis, een buurtwinkel, een antenne van de bevolkingsdienst, of jeugd-info, enz. Andere alternatieve mogelijkheden zijn kinderopvang, het vestigen van een afdeling van de gemeentebibliotheken of een ontmoetingsruimte voor de talrijke tieners en ouderen van de buurt door onderdak te bieden aan een jeugdhuis, een seniorencafé of culturele activiteiten.

Zij hopen dat de gemeente de nood aan groene ruimte erkent en deze unieke gelegenheid aangrijpt om een buurttuin annex -huis met een ontmoetings- en ontspanningsruimte te maken. Dit zou de levenskwaliteit voor de buurt, vooral voor de minstbedeelden, ten zeerste bevorderen.