In juni 2017 keurde de provincieraad het reglement goed voor subsidies ten voordele van energieambassadeurs. Gemeenten, scholen, organisatie, bedrijven en buurtgroepen die een project opzetten dat bijdraagt tot de energie transitie in Oost- Vlaanderen, komen in aanmerking voor een subsidie van minimum € 2000 en maximum € 20 000.

Gedeputeerde Hertog, bevoegd voor energie: “ Het subsidiereglement kadert in onze ambitie om klimaatgezond te worden tegen 2050. Het sluit aan bij de uitdaging uit het provinciaal klimaatactieplan om tegen 2020 de duurzame transitie naar een klimaatgezond Oost – Vlaanderen te versnellen. De focus ligt bij een van de vijf speerpunten, namelijk groene energie van eigen bodem.

Op lange termijn wenst de provincie zelfvoorzienend te worden op vlak van energie. Het verbruik van energie verminderen en inzetten op productie van groene energie op eigen bodem maakt ons onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Uiterlijk 2020 wensen we te voorzien in 40% van de totale energiebehoefte, 60 % uiterlijk in 2030 om in 2050 100 % te bereiken.

Het subsidiereglement is een van de middelen die we inzetten om deze doelstelling te bereiken, want alleen gaan we er niet geraken”  aldus Peter Hertog.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet minstens aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

1.het project beoogt een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie met als doel de CO² - uitstoot in Oost – Vlaanderen te verminderen en klimaatgezond te worden tegen 2050.

2. de doelstelling en de te verwachten resultaten van het project zijn concreet en haalbaar: er wordt duidelijk omschreven wat men wil bereiken ,welke stappen hiervoor nodig zijn en hoe men kan bepalen of de doelstelling werd gehaald.

3. het project heeft een visie op lange termijn.

4. het project beoogt betrokkenheid en gedragsverandering van de ( afgebakende) doelgroep via communicatie en sensibilisering.

5. het project is zichtbaar.

Voor meer en getailleerde informatie kan u terecht op volgende website: www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs. Het volledige reglement en aanvraagformulier kan u terugvinden.