Begin dit jaar wilde jeugdhuis De Kontrabas De Cultuurfabriek reserveren om hun Galabal te organiseren. Wat een standaardreservatie moest worden draaide even anders uit. De aanvraag werd geweigerd door het schepencollege. Alleen de twee sp.a schepenen stemden voor het toelaten van deze activiteit. Schepen van jeugd Enigo Vandendriessche: "De collega's in het schepencollege keurden deze aanvraag af omdat ze het galabal zagen als een fuif. Nochtans zijn fuiven toegelaten op basis van het reglement dat de voltallige gemeenteraad goedkeurde in 2016. Er staat zelf letterlijk in het reglement dat 'wie een fuif organiseert zelf Sabam moet aanvragen'. Wij zagen dus geen enkele reden om het galabal, met een verwachte opkomst van 150 man, niet te laten doorgaan. Helaas zijn we binnen het schepencollege in de minderheid en werd de aanvraag dus afgekeurd."

Toen de jeugdraad dit nieuws vernam besloten ze om niet bij de pakken te blijven zitten. Ze verzamelden 220 handtekeningen en konden hiermee het punt agenderen op de gemeenteraad van 29 mei. Uiteindelijk stemden 11 gemeenteraadsleden vóór en 10 gemeenteraadsleden tegen het toelaten van fuiven in de Cultuurfabriek. Enigo Vandendriessche reageert: "In 2016 keurden alle gemeenteraadsleden het reglement goed, dus ging iedereen akkoord dat er kleine fuiven mochten georganiseerd worden. Gisteren moesten we vaststellen dat de 10 gemeenteraadsleden van De Brug / N-VA / vld van gedacht veranderd zijn. Gelukkig bleven de andere gemeenteraadsleden wel consequent en werd het punt goedgekeurd. De gemeenteraad heeft nu voor een tweede keer bevestigd dat kleine fuiven, zo lang ze binnen de grenzen van het reglement passen, kunnen doorgaan in de Cultuurfabriek. Een pluim ook voor de jeugdraad die niet bij de pakken bleef zitten en op democratische wijze actie ondernam om zo hun punt binnen te halen."

Lees hieronder de volledige tussenkomst van Enigo op de gemeenteraad:

Beste collega’s, voor mij als schepen van jeugd en voor mijn partij sp.a is het heel duidelijk: fuiven in de Cultuurfabriek moet kunnen! Geen grote megafuiven, daarover is iedereen het eens, maar wel kleinschalige activiteiten met DJ en dans. Of hoe zou je fuiven anders definiëren? Het galabal dat de Kontrabas wou organiseren zou, met de verwachte opkomst van 150 man, perfect kunnen doorgaan in de Cultuurfabriek. Of, ik zeg maar iets, de +30 fuif van de gezinsbond, die, als ik me niet vergis, rond de 300 mensen trekt, waarom zou die niet kunnen doorgaan in de cultuurfabriek?

Deze gemeenteraad heeft unaniem een reglement goedgekeurd waaruit kan afgeleid worden dat er mag gefuifd worden. Een reglement waarin ook duidelijke beperkingen opgenomen zijn, zoals een maximum capaciteit van 400 man. Een reglement waarin ook maatregelen opgenomen zijn voor mocht er toch iets fout gaan. Een reglement dat tot driemaal toe werd goedgekeurd door de fractie van de burgemeester: een eerste keer in het schepencollege van 20 juni 2016. Vooraleer een ontwerpreglement naar een adviesraad gaat wordt die eerst voorgelegd op het schepencollege, om te vragen of iedereen akkoord gaat. Om te checken of die specifieke tekst mag voorgelegd worden voor advies aan de adviesraad. Er waren geen opmerkingen. Op 12 oktober is de tekst dan besproken op de jeugdraad. Het advies van de jeugdraad kwam opnieuw op het schepencollege, waar we gezamenlijk een antwoord formuleerden op de vragen van de jeugdraad en de tekst opnieuw bevestigden en agendeerden op de gemeenteraad. Tweede keer groen licht. En op de gemeenteraad van 25 oktober keurden alle aanwezige raadsleden het reglement goed. Derde keer goedgekeurd!

En al die tijd stond er letterlijk in de tekst dat de gebruiker bij het organiseren van een fuif zelf instaat voor Sabam. Dan lijkt het me logisch dat iedereen ervan uitgaat dat er mag gefuifd worden.

Mijnheer de burgemeester, ik vind het dan ook allesbehalve netjes om achteraf uw numerieke meerderheid in het schepencollege te gebruiken om op deze gemaakte afspraken terug te komen. Ik hoor u zeggen ‘een woord is een woord’, maar blijkbaar is een woord tegenover de pastoor van een buurgemeente meer waard dan een woord tegenover uw coalitiepartner, de gemeenteraad en de jeugdraad.

Beste collega’s, de jeugdverenigingen wel of niet toelaten om te fuiven in de cultuurfabriek is niet eens de essentie het probleem. Uit alle debatten die hierover al gevoerd zijn kan ik niet anders dan concluderen dat er bij sommigen een fundamenteel wantrouwen heerst tegenover onze jeugd. En dat is heel jammer! De leiders en leidsters van onze jeugdverenigingen zetten zich elke week belangeloos in voor de kinderen van Ingelmunster. Dankzij hen beleven honderden Ingelmunsterse kinderen de tijd van hun leven. En ja, zij bouwen graag een feestje, en neen, niet alles verloopt altijd vlekkeloos. Maar daarom zijn er goede afspraken gemaakt. Onze reglementen zijn voorzien van sancties. En als er moet bijgeschaafd worden, dan moeten wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Maar op voorhand alle jeugdfuiven verbieden in een specifieke zaal, daar doen wij niet aan mee, dat getuigt van weinig vertrouwen in onze jeugd.

Honderden Ingelmunsterse ouders vertrouwen hun kinderen elke week toe aan onze jeugdverenigingen. Honderden Ingelmunsterse ouders laten hun kinderen elk jaar meegaan op kamp met onze jeugdverenigingen. Waarom zouden wij als gemeente onze zalen niet toevertrouwen aan diezelfde jeugdverenigingen? Ik wil dan ook alle raadsleden oproepen om zich te houden aan de eerder gemaakte afspraken en binnen de grenzen van het geldende reglement fuiven toe te laten in de Cultuurfabriek!

Ik dank u!