sp.a-gemeenteraadslid Astrid De Bruycker is tevreden met de beslissing van de Vlaamse overheid om jeugdwerkinfrastructuur mee op te nemen in het geografisch informatiesysteem (GIS) van Vlaanderen.
“Met jeugdmaps.be stellen De Ambrassade en Mediaraven een tool ter beschikking om jeugdwerkinfrastructuur, speel- en jeugdruimte per gemeente aan te duiden. Op die manier ontstaat er een duidelijke kaart met een mooi overzicht van alle aanwezige jeugdlokalen, jeugdhuizen, speelterreinen en skateterreinen in Vlaanderen. De tool kan ook helpen bij de opmaak van ruimtelijke plannen, mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten of bij de inplanting van speelbossen” zo stelde Astrid. Zij peilde naar een stand van zaken voor Gent.

In haar antwoord stelde jeugdschepen Decruynaere dat jeugdmaps.be kan helpen om het Gentse jeugdwerk mee bekend te maken. Jeugdmaps.be is een website in ontwikkeling die voor een ruim publiek (Gentenaars, maar ook daarbuiten) een zicht kan geven op het jeugdwerk en beschikbare jeugdinfrastructuur. Het is ook een administratief eenvoudige procedure om vrijstelling van onroerende voorheffing te verkrijgen voor het jeugdwerk. Jeugdwerkinitiatieven die geregistreerd worden op de website kunnen hiervoor automatisch in aanmerking komen.

Tenslotte is er ook het voordeel dat via deze tool ook informatie wordt gedeeld tussen de jeugdwerkkoepels en de lokale besturen.

Informatief is deze tool voor Gent eerder een aanvulling op bestaande tools, zoals daar zijn…

  • De Hobbyzoeker: een digitale databank met een overzicht van organisaties die op een regelmatige basis een vrijetijdsaanbod voor kleuters, kinderen en jongeren opzetten.
  • De adressenlijst met de door de stad erkende Gentse jeugdverenigingen.
  • “Buiten Genieten”: de digitale tool waarmee je allerlei soorten buitenruimte zoals sport-, speelterreinen, voetbalpleinen,…. kan opzoeken.

Er staat ondertussen al heel wat Gentse jeugdinfrastructuur op jeugdmaps.be. De gekende lokale jeugdwerkinfrastructuren uit onze database “jeugdwerk” die door de Jeugddienst beheerd wordt, werd vorige maand manueel ingeput in jeugdmaps.be.

De jeugdlokalen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van onroerende voorheffing werden ondertussen op de kaart werd gezet. De deadline om in aanmerking te komen voor de vrijstelling was 15 april en werd gehaald. De Jeugdverenigingen moeten dus zelf niets meer doen om deze vrijstelling te kunnen bekomen. Ook naar de toekomst toe moeten deze gegevens niet opnieuw worden ingevoerd.

Astrid De Bruycker dankte de schepen voor het goede nieuws voor onze jeugdwerkverenigingen.