“Wij zijn er in geslaagd om een belangrijk aantal sociaal-democratische prioriteiten te laten opnemen in het programma van de Europese Commissie”, licht Kathleen Van Brempt toe. “Het allerbelangrijkste is misschien dat Juncker erkent dat het beleid van de vorige commissie onrechtvaardig was en dat er belangrijke fouten zijn gemaakt. “De sociaal-democraten hebben steeds geëist dat hervormings- en besparingsoperaties niet enkel beoordeeld worden op hun budgettaire impact, maar dat ook de sociale gevolgen moeten getoetst worden”, zegt Kathleen Van Brempt. “Die stelling neemt Juncker nu over. Dat betekent dat de nieuwe Commissievoorzitter erkent dat de Unie niet enkel een economisch vehikel is, maar ook een sociale gemeenschap.” “Dat Juncker eindelijk een investerings- en banenplan wil presenteren, is goed nieuws dat afwijkt van de besparingsmantra van de vorige Commissie”, aldus Kathleen Van Brempt. Op vraag van de sociaal-democratische fractie is er ook een cijfer gekleefd op dat investeringsplan. “Wij wilden immers verhinderen dat de belofte om de economie aan te zwengelen met nieuwe investeringen en nieuwe jobs te creëren, een loze belofte zouden blijven. Op vraag van S&D werd bepaald dat de komende 3 jaar 300 miljard euro investeringsmiddelen zullen gemobiliseerd worden.” In het sociale luik van zijn programma belooft Juncker ook de sociale dumping aan te pakken. “Hetzelfde werk op dezelfde plaats moet op dezelfde manier worden verloond”, zegt Kathleen Van Brempt. “Ik ben ook blij dat de nieuwe Commissie werk wil maken van een Europees minimumloon én dat de jeugdgarantieregeling, die jongeren aan een job moet helpen en die wij aanvankelijk hebben voorgesteld, volgens Juncker versterkt én uitgebreid moet worden.” Daarnaast moet het aandeel hernieuwbare energie naar omhoog. “Dat vindt ook Juncker”, gaat Kathleen Van Brempt verder. “Hij is ook, net zoals wij, voorstander van ambitieuze, bindende doelstellingen inzake energie-efficiëntie.”

“Juncker zal ook werk maken van de aanpak van belastingfraude. Hij pleit voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en een taks op financiële transacties, elementen die ook in het programma van de Europese sociaal-democraten prioritair waren,” zegt Kathleen Van Brempt.

“Het is vooral de focus op investeringen, waarbij ook een duidelijk bedrag wordt vooropgesteld, de ambitieuzere plannen met betrekking tot energie én de aandacht voor het sociale beleid, die onze fractie overhaald hebben om voor Juncker te stemmen,” besluit Kathleen Van Brempt.