Provincie Antwerpen gaat in 2017 voluit voor een groen gezondheidsbeleid

Eind december 2016 lichtte Rik Röttger, gedeputeerde van Leefmilieu, Natuur en Landschap, Waterbeleid en Mondiaal Beleid, zijn plannen voor 2017 toe. Ambitie is om werk te maken van een groen gezondheidsbeleid. Rik Röttger: “Investeren in een gezond milieu, in een gezonde leefomgeving, gezonde lucht, een gezond klimaat … betekent ook investeren in de gezondheid van de mensen. Meer dan ooit hebben we nood aan (adem)ruimte: letterlijk en figuurlijk.” 

Onder het motto “the next big thing will be a lot of small things” staan er in de provincie Antwerpen opnieuw heel wat projecten op stapel. Een meer duurzame leefomgeving komt immers alleen tot stand als vele grote acties verbonden worden met vele kleine acties van en voor burgers, bedrijven, scholen, gemeenten en steden.

Speerpunten: gezonde lucht, gezonde leefomgeving en ruimte voor water

Een eerste focus ligt op het mee realiseren van een gezond klimaat en gezonde lucht. Daarvoor lanceerde de provincie onder meer een projectoproep Klimaatsubsidies. 23 projecten werden ingestuurd. Voor 2017 en 2018 wordt telkens 330.000 euro vrijgemaakt om een aantal projecten te realiseren: van energierenovaties van gebouwen tot duurzaam verwarmen met lokale biomassa. Voor 2017 zal dit een reductie betekenen van ruim 1000 ton CO2-uitstoot per jaar.

Een tweede rist acties legt de focus op een gezond landschap en een gezonde leefomgeving. De provincie Antwerpen investeert onder meer 40.000 euro in de inventarisatie van Trage Wegen. De Regionale Landschappen en de Bosgroepen investeren in extra bebossingsprojecten en hopen in de periode 2017-2019 30 ha nieuw bos aan te leggen.

Via MOS, dat inzet op duurzame scholen, zorgde de provincie Antwerpen reeds voor het vergroenen van 84 schoolomgevingen. Voor 2017 worden er opnieuw 11 nieuwe projecten gepland. De scholen vergroenen hun speelplaatsen, er komt ruimte om te spelen en te leren, voor buitenklasjes, voor ‘beleefbare’ natuurplekjes … En er is 2B Connect, een project om bedrijventerreinen ecologisch te vergroenen en duurzaam te maken.

De provincie investeert daarnaast ook in “ruimte voor water”. De uitdaging is om duurzame maatregelen te nemen om overstromingsgevaar maximaal terug te dringen. Of anders gezegd: “om natte voeten te vermijden.” In 2017 wordt voor ongeveer 4 miljoen euro geïnvesteerd in herinrichtingen, verleggingen en nieuwe pompinstallaties. Er zijn onder meer ingrepen gepland aan de Zwaluwbeek te Zwijndrecht en de Burgemeestersloop in Mol.

Ten slotte investeert de provincie in ‘gezond burgerschap’. Het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) ontvangt tijdens dit schooljaar 2016-2017 ruim 12.000 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Ze leren ‘al doende’ over milieu, duurzame energie, duurzame ontwikkeling, klimaat en klimaatadaptatie … In 2017 start ook een nieuw project: de aanleg van een permacultuurbuitenklas, met circulair gebruik van materialen.

 De dienst Mondiaal Beleid ten slotte zet in 2017 sterk in op de SDG’s of DOD’s: Duurzame OntwikkelingsDoelen. Dit zijn doelstellingen die alle landen van de Verenigde Naties zich stellen om aan duurzame ontwikkeling te werken. Ook de lokale besturen spelen hierin een sleutelrol. De provincie ondersteunt de lokale overheden bij hun actie. Zowel met sensibiliseringsacties als met concrete steun aan ontwikkelingsprojecten.