Uit de laatste cijfers blijkt dat kinderarmoede in de gemeente Rumst sterk komt opzetten. De voorbije 3 jaar is kinderarmoede gestegen van 5,6% naar 9,3%. Bijna een verdubbeling. Concreet wil dit zeggen dat in een klas van 20 kinderen er telkens 2 kinderen zijn die in armoede leven. Van alle Rupelgemeenten is Rumst, buiten Boom, de slechtste leerling van de klas. Alle andere Rupelgemeenten doen ‘beter’. Dit is triest. Vooral omdat onze sp.a-Groen fractie dit al eerder aanhaalde.

Het is dan ook jammer dat er in de recente budgetwijzigingen van de gemeente en het OCMW niets is terug te vinden om kinderarmoede extra terug te dringen. Vooral omdat de cijfers bewijzen dat de maatregelen die er nu zijn niet voldoen. Ze zijn te beperkt, spelen te weinig in op de behoeften van een opgroeiend kind en zijn sindsdien niet meer aangepast. De maatregelen genomen door de verschillende regeringen hebben het probleem alleen nog groter gemaakt.

In 2013 hebben we al gepleit voor een lokaal kinderrechtenplan. Dit plan moet over alle beleidsdomeinen heen doorgetrokken worden en bestaan uit 3 delen:
1. We moeten zo veel mogelijk actoren betrekken om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren binnen de gemeente. Samenwerken en een multidisciplinaire aanpak zijn 2 sleutelwoorden om
    verschillende detectiemomenten uit te werken om kinderarmoede op te sporen.

2. De verschillende domeinen waaruit armoede bestaat worden hierin opgenomen. Het is niet enkel een gemis aan financiële middelen, maar ook het missen van de nodige bescherming in een veilige
    (t)huisomgeving, het geen of onvoldoende toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijd.

3. We moeten actief op zoek gaan naar kinderarmoede. We moeten een regisseursrol als gemeente / OCMW uitspelen. Daarom moeten we verschillende actiepunten oplijsten rond:  

  • Opvoedingsondersteuning
  • Laagdrempelige ontmoetingsplaats
  • Infomomenten, preventie
  • Opleiding professionele medewerkers
  • Studieachterstand beperken en vicieuze cirkel doorbreken
  • Een gedifferentieerd prijzenbeleid voor culturele en sportevenementen
  • Subsidies
  •  Recht op (geestelijke) gezondheidszorg

 

De meerderheid keurde onze vraag goed om een kinderrechtenplan op te stellen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderarmoede.