Daar was het antwoord duidelijk: “we doen reeds genoeg!”  Dat verbaasd ons niet want Bomenaars met een goed geheugen, weten dat  onzer Booms Burgemeester Jeroen Baert zich steeds negatief uitspreekt over de “sukkelaars”. Het valt niet te ontkennen dat door zijn beleid meer en meer mensen in de armoede terecht komen. BOOM één heeft  in de gemeenteraad en OCMW-raad al meermaals aan de alarmbel getrokken.

Armoedeverenigingen worden overstelpt met hulpvragen. Dit is een duidelijk signaal dat er wat mis loopt. En de cijfers zijn wat ze zijn. BOOM één vraagt verder onderzoek en vraagt tegelijkertijd ook verschillende structurele maatregelen.

De gemeente moet middelen  voorzien om aan een degelijke armoedebestrijding te doen. Momenteel ligt haar  focus uitsluitend  op het sociaal restaurant, een initiatief waar gezinnen in armoede voor 1 euro hun kinderen een warme maaltijd kunnen laten eten. En dit dan nog enkel dankzij de subsidie die van Vlaanderen komt , maar die ontoereikend is om het ganse project te betalen. Er wordt vanuit de eigen gemeentelijke middelen geen euro bijgeteld.  Dit initiatief blijft een druppel op een hete plaat. Structurele oplossingen blijven uit…

Soms lijkt het of we terug gaan in de tijd, een tijd waar de armen naar de soepbedeling mogen komen. CD&V organiseerde zelfs een speelgoedophaling … een schaamlapje misschien want verder blijft de boodschap ook vanuit die hoek: “we doen reeds genoeg!”

Armoede kan je alleen maar bestrijden door concreet in enkele domeinen te investeren, vooral tewerkstelling en woonbeleid. En daar begint het schoentje te knellen. De laatste jaren heeft dit rechtse  bestuur bewust een aantal drastische maatregelen genomen om de sociale huisvesting af te bouwen. De appartementen van de Velodroomstraat moesten zo snel mogelijk leeg komen voor afbraak. Alle bewoners van deze gebouwen moesten zo snel mogelijk andere huisvesting krijgen, met stijgende wachtlijsten als gevolg. BOOM één berekende dat de sociale huisvestingsmaatschappij hiermee grote verliezen zou lijden. Met ging gewoon door. Intussen staan er meer dan 600 Bomenaars op de wachtlijsten blijven de woonkosten in onze gemeente stijgen, waardoor heel veel gezinnen in financiële problemen komen. Maar ook weer hier dezelfde boodschap: “we doen reeds genoeg!”

Alternatieven

Er moet duidelijk veel meer gedaan worden om de armoede in Boom te bestrijden. Het bestuur moet de realiteit onder ogen durven zien en werk maken van een armoedeplan, waarin concrete en structurele maatregelen opgenomen worden. Er moet dus terug geïnvesteerd worden in sociale huisvesting. Hiermee pakken we concreet de kinder- en de seniorenarmoede aan.  De 120 verdwenen wooneenheden van de Velodroomstraat moeten zo snel als mogelijk terug bijgebouwd worden. 

En laat de boodschap aan het bestuur duidelijk zijn: dit bestuur investeert niet in huisvesting voor de steeds grotere groep mensen die het moeilijk heeft.