In een vorige gemeenteraad werd hierover op voorstel van Marnef (en niet van Bosteels, zoals verkeerdelijk in de pers verscheen) reeds een debat gevoerd, maar BOOM één wil hierover een klaar, duidelijk, en door de gemeenteraad gedragen, standpunt overmaken aan de Vlaamse Waterweg.

BOOM één vraagt trouwens al sinds de planfase van de werken om en rond de kanaal- en Rupelbrugaandacht voor het probleem van het doorgaand zwaar vervoer, dat na de aanleg van de rotonde en de afrittencomplexen van en naar de industriezones tussen Rupel en kanaal, bij gemis aan flankerende maatregelen, zijn weg zal zoeken via de N177- richting Boom en het afrittencomplex A12 – Molenstraat. Dwars door de dorpskern van de gemeente dus, op nauwelijks 300 meter van de kerktoren;

Iedereen kan ondertussen vaststellen dat de draagwijdte van de industriële ontwikkeling om en rond het Zeekanaal en hun impact op het zwaar bestemmingsverkeer zeer groot is. Daarenboven blijkt zeer duidelijk dat het (zware) verkeer komende van de A12 zich vooral via Boom en de N177 een weg zoekt naar de desbetreffende industriezones tussen Rupel en Kanaal.

“De verkeersoverlast en alle bijhorende hinder inzake geluid, fijn stof, … gaan momenteel bijna uitsluitend ten koste van de leefbaarheid in de dorpskern van de gemeente Boom (inzonderheid de omgeving Kaai, Grote Markt, Vrijheidsstraat, Kolonel Silvertopstraat, Emiel Van der Veldestraat, Wipplein, Frans De Schutterlaan, en Antwerpsestraat): dit alles van en naar het afrittencomplex N177/A12 ter hoogte van de Molenstraat te Boom. Een snelle en concrete oplossing dringt zich op ten behoeve van de gezondheid van de Boomse buurtbewoners”, aldus Patrick Marnef.

Momenteel voert de Vlaamse Waterweg grootscheepse herstellingen en onderhoudswerken uit op de N177 ter hoogte van de Rupel-brug, waarbij al het doorgaand verkeer voor de duurtijd van de werken (zes maanden) reeds wordt omgeleid via nieuwe aansluitingen op de A12.

Daarom wil BOOM één de eerdere eisen van het gemeentebestuur van Boom in dit dossier actualiseren en de Vlaamse Waterweg herinneren aan de beloofde flankerende maatregelen om de verkeersoverlast en de leefbaarheid om en rond de N177 ter hoogte van Boom Centrum op te lossen, door het vrachtverkeer (vanaf 3.5 ton) vanuit en naar het rotondecomplex A12 - Willebroek Noord voortaan enkel nog te ontsluiten via de A12, op het grondgebied van de gemeenten Willebroek en Puurs;

Ten gevolge van deze ‘knip van de N177’ zal de Rupel-brug nog uitsluitend voor het personenvervoer (beneden de 3.5 ton), het openbaar vervoer , de hulpdiensten en de zwakke weggebruikers toegankelijk zijn, behalve in geval van calamiteiten of werken in de Rupel-tunnel. BOOM één is ervan overtuigd dat deze ingreep talloze voordelen zal bieden inzake verkeersveiligheid , leefbaarheid en leefkwaliteit  voor Boom-Centrum en omgeving.