De universiteiten van Gent en Louvain-la-Neuve hebben een grootschalig onderzoek voorgesteld over de praktische haalbaarheid van gebruiksruimtes voor drugsverslaafden. Wereldwijd zijn er nu 90 steden waar gebruikers in aangepaste gebruiksruimtes vrij kunnen gebruiken. Zij krijgen er steriele naalden en spuiten, maar ook een maaltijd en allerhande administratieve en pychologische bijstand tot werkbegeleiding. Het onderzoek leert dat de gezondheid van de drugsgebruikers verbetert, dat de overlast en de criminaliteit daalt en het aantal zwerfspuiten in de wijk rond zo een gebruiksruimte afnemen. De onderzoekers verwezen onder andere naar de zeer positieve resultaten in Europese steden zoals Parijs. Vanuit deze gegevens informeerde sp.a gemeenteraadslid Guy Reynebeau bij de Burgemeester naar de bevindingen van de onderzoekers inzake de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijke drugsgebruiksruimte voor Gent? In zijn antwoord stelde Burgemeester Daniël Termont dat het onderzoeken van de mogelijkheden van een medisch gesuperviseerde drugsgebruiksruimte (DGR) één van de actiepunten van het Gentse Drugbeleidsplan is. De Gentse Stuurgroep Drugbeleid en een aantal belangrijke lokale stakeholders werden bij dit onderzoek betrokken. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op de Stuurgroep Drugbeleid en daarna officieel voorgesteld aan de Federale Algemene Cel Drugs. De onderzoekers maken momenteel per betrokken stad, dus ook voor Gent, een apart stadsrapport op dat in principe in de loop van februari zal gefinaliseerd zijn. De mogelijke opties en scenario’s werden onderzocht, met de voor- en nadelen, voor het geval een dergelijke ruimte nodig mocht worden geacht. Een Belgische stad die beslist om aan de slag te gaan met een DGR kan in deze studie praktische aanbevelingen vinden die empirisch onderbouwd zijn. Momenteel is er voldoende beschikbaar wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat DGR’s hun basisdoelstellingen van gezondheid en openbare orde effectief bereiken waarbij er bovendien nergens een toename van druggerelateerde overlast wordt vastgesteld. In een visietekst van het Vlaamse Expertisecentrum VAD wordt gesteld dat een DGR een zinvolle aanvulling kan zijn op het pallet van het aanbod van drughulpverlening, zolang het maar ingebed is in de lokale integrale aanpak van het drugsfenomeen. Juridisch is een DGR verenigbaar met de VN Drugsverdragen. In de Belgische context zijn er 3 mogelijkheden. Ofwel via een expliciete uitzondering van de Drugwet van 1921, uitgewerkt via een KB. Ofwel via het wijzigen van de draagwijdte van art. 3 §2 van de Drugwet, eveneens via een KB. Ofwel tenslotte als tijdelijk wetenschappelijk/medisch experiment. Belangrijk om weten is hierbij dat dit momenteel geen prioriteit is van de Federale Regering. Vanuit de Gentse stuurgroep wordt dan ook eerst de aanpassing van het federaal juridisch kader afgewacht. “Eens dat is aangepast, wil Gent zeker de mogelijkheid van een DGR bekijken, want het draagvlak bij de verschillende lokale partners is groot en de effectiviteit voor een bepaalde doelgroep voldoende aangetoond via buitenlandse voorbeelden” zo stelde de Burgemeester.