Eénentwintig Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Op 14 februari 2017 kwamen de 5 pilootgemeenten Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem en Sint-Niklaas voor de eerste keer samen. Ze werkten samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter ‘naar een toegankelijke stad/gemeente’.
De gemeenten en Inter brachten in kaart wat er allemaal moet gebeuren om de integrale toegankelijkheid verder te verbeteren en te komen tot een sterker toegankelijkheidsbeleid. Ze zochten uit wie hierbij allemaal een rol speelt en welke initiatieven nodig zijn. Binnenkort verschijnt een publicatie waarin dit referentiekader voorgesteld en in detail uitgelegd wordt.

Referentiekader en evaluatietool

Aan de hand van het referentiekader maken alle deelnemende gemeenten een evaluatieoefening rond het toegankelijkheidsbeleid in de gemeente. Het doel is om het huidige beleid in kaart te brengen maar het is ook een stimulans om nieuwe doelstellingen en acties voor de toekomst vast te leggen en het toegankelijkheidsbeleid te versterken. Zo zal elke gemeente een groeitraject op eigen maat uitstippelen. De gemeenten die het charter ondertekenden, werken al langer aan hun integrale toegankelijkheid. Ze hebben namelijk allemaal, vaak sinds jaren, een samenwerkingsovereenkomst (convenant) met Inter. Door het kwaliteitstraject op te  starten willen ze toegankelijkheid verder duurzaam inbedden in het gemeentelijk beleid. Meer info op www.inter.vlaanderen.

Kortrijk pilootstad

De Stad Kortrijk stapte als één van de eersten mee in het traject ‘Naar een toegankelijke gemeente’. Zowel bij grote bouwprojecten en renovaties als bij andere en kleinere initiatieven, doet Kortrijk inzake toegankelijkheid al jaren beroep op zijn eigen adviesraad en op Inter (het vroegere Westkans). Dit is het geval voor projecten als de heraanleg van de stationsomgeving, de ontwikkeling van de site Kortrijk Weide, de renovatie van het Jeugdverblijf Groeningheheem,… maar ook voor de aanleg van voetpaden of
pleinen zoals Heuleplaats en de Houtmarkt. Samen met de Kortrijkse ‘Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap’ adviseert Inter de stadsdiensten zodanig dat in elk ontwerp rekening gehouden wordt met de grote diversiteit aan gebruikers. Dit gaat van het inplannen van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap, blindengeleidingen en stoepverlagingen tot advies inzake toegankelijkheid van handelszaken of het project ‘Allemaal digitaal’ van de stad. In het verleden werden ook al verschillende vormingen rond toegankelijkheid georganiseerd.

Schepen van Welzijn, Philippe De Coene: “Volgens INTER getuigen in onze stad reeds heel wat goede praktijken van zowel visie in de beleidsplannen als daadkracht op uitvoeringsniveau. De ondertekening van het charter betekent dat wij ons met het stadsbestuur, de medewerkers en inwoners willen inzetten voor de realisatie van een inclusief en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid voor Kortrijk. Het uitgangspunt is dat kinderen en gezinnen, ouderen, fietsers en voetgangers, personen met een handicap, laaggeletterden en anderstaligen,… zo comfortabel en kwaliteitsvol mogelijk in onze stad kunnen wonen, leren, werken, zich verplaatsen en ontspannen. De volledige bevolking heeft baat bij een goede toegankelijkheid, ongeacht of inwoners een fysieke dan wel andere ‘beperking’ hebben.”

Belang van het charter voor de Stedelijk Adviesraad

Een toegankelijke stad, waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk kan deelnemen aan de samenleving. Een heuglijke dag voor de Kortrijkse Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH). We zijn bijzonder blij met het charter ‘naar een toegankelijke gemeente of stad’. Op vraag van Inter nam de stad Kortrijk deel aan de voorbereiding en de opmaak van het charter. Onze schepen van Burger en Welzijn, Philippe De Coene, was onze drijvende kracht. De burgemeester samen met de schepenen ondertekenden en engageerden zich tot de toepassing van het charter. Deze toepassing geeft tegelijk invulling aan de uitvoering van het VN verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Het engagement biedt ons de garantie op een structurele inbedding van het thema ‘Toegankelijkheid’ in alle werkingsprocessen van alle directies in de stad. De SAPH zal erop toezien dat het charter effectief tot concrete resultaten zal leiden. We denken hierbij aan toegankelijkheid van openbare gebouwen en domeinen, horeca en winkels, tevens aan wonen, tewerkstelling, mobiliteit (vervoer, parkeren, …), vrije tijd
(cultuur, sport, evenementen, …), zorg voor de mens, communicatie, …

De SAPH pleit al lang voor een structurele aanpak en participatie van professionelen en ervaringsdeskundigen bij de aanvang, de realisatie en de beoordeling van ieder traject. De SAPH zal ook alert blijven, vooral om het netwerk van partners van de stad, te betrekken in dit toegankelijkheidsverhaal. “Goede ontwerpen creëren mogelijkheden en ondersteunen de gebruiker, slechte ontwerpen belemmeren en sluiten mensen uit.” Dit citaat uit het charter is een mooie uitdaging voor creatieve mensen.

Meer info: Philippe De Coene, OCMW voorzitter en schepen van toegankelijkheid, 0477 45 32 32