De OCMW raad van Kortrijk keurde op 17 mei 2018 het Kortrijks huurgarantiefonds goed. Het fonds helpt huurders met een beperkt inkomen én betekent een garantie voor verhuurders. 

Gezinnen met een beperkter inkomen hebben het vaak moeilijk om op de private huurmarkt een geschikte woning te vinden. Het OCMW helpt nu vaak al met bijvoorbeeld de huurwaarborg. Toch is de weerstand bij verhuurders vaak groot omdat ze vermoeden dat de huur niet betaald zal worden of de woning slecht onderhouden. Het bestaande Vlaams Huurgarantiefonds heeft een erg omslachtige procedure en biedt weinig vertrouwen aan de verhuurders. Het OCMW wil de vertrouwenskloof bij verhuurders nu dichten met het Kortrijks Huurgarantiefonds.

Philippe De Coene: ‘Het Kortrijks huurgarantiefonds heeft een dubbel doel: meer private verhuurders motiveren om hun huis verhuren aan kwetsbare huurders én de toegang van die kwetsbare huurders tot de huurmarkt verhogen. Zo vermijden we meteen ook uithuiszettingen of het vroegtijdig afbreken van huurcontracten.’

Het fonds is er specifiek voor private verhuurders en voor nieuw af te sluiten huurcontracten. Voor de uitvoering ervan werkt het OCMW samen met ‘Kortrijk Huurt’ als centraal aanspreekpunt voor eigenaars. Zij worden in de eerste plaats aangemoedigd om te verhuren via het Marktverhuurkantoor MVK of het Sociaal Verhuurkantoor SVK De Poort. Voor hen die toch liever rechtstreeks blijven verhuren is er nu de Kortrijkse Huurgarantie.

Concreet wordt er een bijkomende overeenkomst aan het huurcontract toegevoegd. Het  marktverhuurkantoor en de Woonclub dienen als aanmeldingsloket voor verhuurders én kandidaat-huurders. Als er betalingsproblemen zijn dan wordt in eerste instantie de Woonclub of het CAW ingeschakeld om een oplossing te zoeken. Het Kortrijks huurgarantiefonds kan tussenkomen voor de betaling van maximaal 6 maanden huur. Deze tussenkomst dient de huurder terug te betalen, eventueel met een afbetalingsplan. Voor wie de voorgeschoten maanden huur volledig terugbetaald heeft, ontstaat er opnieuw een periode van 6 maanden huurgarantie. Het OCMW staat in voor de garantie en het beheer van het fonds. Doel is om te starten met 75 dossiers op jaarbasis.

De doelgroep van de Kortrijkse Huurgarantie zijn alle inwoners van de stad die het, onder meer omwille van beperkte financiële middelen, migratieachtergrond of gezinssituatie (bv. éénoudergezinnen met deeltijds inkomen uit arbeid), moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te vinden.

Voor zowel verhuurder als huurder zijn er een aantal voorwaarden om in het huurgarantiefonds te kunnen stappen. Zo moet het pand dat de verhuurder aanbiedt in degelijke staat zijn en verhuurd worden aan een marktconforme prijs. Er wordt gezorgd voor een correcte plaatsbeschrijving en de verhuurder gaat ermee akkoord problemen tijdig te melden. De huurder van zijn kant zoekt een pand dat afgestemd is op zijn gezinssituatie en verbindt zich tot een stipte maandelijkse betaling van de huur. Ook hij meldt het tijdig als er problemen zijn om de huur te betalen en stemt ermee in dat er huisbezoeken kunnen plaatsvinden en dat de tussenkomst van de Kortrijkse Huurgarantie wordt terugbetaald.

Meer info: Philippe De Coene - 0477 45 32 32 - OCMW Voorzitter Kortrijk.

(foto, Henk Deleu)