Hieruit bleek dat o.m. het Tinekesbos in Heule, stadsgroen Ghellinck in Bissegem, stadsgroen Marionetten en verschillende begraafplaatsen nog steeds waren ingekleurd als jachtgebied. Stad en OCMW laten deze en andere percelen uit de jachtplannen schrappen.

Sinds juli 2017 zijn de jachtplannen openbaar gemaakt via de digitale kaartenbank. Dat is een databank die onder andere alle jachtgebieden in Vlaanderen online bundelt. Zo kunnen particulieren en steden zien welke percelen als jachtgebied zijn aangeduid. Deze kaarten zijn historisch gegroeid en vaak niet up to date. Op gedateerde kaarten kan het zijn dat gebieden die door recentere ruimtelijke ontwikkelingen niet meer als jachtgebied geschikt zijn, wel nog staan aangeduid. Voor Kortrijks grondgebied blijkt dat verschillende van deze ruimtelijke ontwikkelingen inderdaad nog opgenomen waren in de jachtplannen. Het gaat om begraafplaatsen, woonwijken en gebieden die in en rond een van de Kortrijkse groen liggen. Van daaruit maakten stad en OCMW een inventaris op, die tot doel hebben om gebieden die niet aangewezen zijn als grondgebied als jachtterrein.

Waarom jachtplannen?

Als jagers met wapens willen jagen, dienen ze jaarlijks een jachtplan van hun jachtterreinen in een aaneengesloten terrein van minimum veertig hectare voor te leggen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij over het jachtrecht beschikt. Deze kaarten worden ingevuld door de jagers en worden afgetoetst bij de arrondissementscommissaris. Wanneer men lid is van een erkende wildbeheereenheid (WBE) wordt het voorstel van jachtplan ingediend door deze WBE. De motivatie om de Kortrijkse jachtplannen aan te passen werd door stad en OCMW samen met de Wildbeheereenheden (WBE’s) nauwkeurig besproken. Bij alle betrokken Wildbeheereenheden is er begrip voor het initiatief van de stad en het OCMW.

Over welk percelen gaat het?

Nu is door het schepencollege beslist dat de stad voor al haar percelen in jachtgebied – in landbouwgebruik en niet landbouwgebruik – een aanvraag tot aanpassing van het jachtplan indient bij de arrondissementscommissaris.

Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu: “Opvallend is het schrappen van een aantal grote clusters die gelegen zijn in en rond enkele Kortrijkse groene longen”:

- Stadsgroen Ghellinck, met de Tientjesstraat en de Ghellinckdreef (Bissegem)

- Stadsgroen Marionetten met de Cannaertstraat (Marke)

- Preshoekbos met de Watervalstraat (Marke)

- Tinekesbos (Heule)

Verder laat het OCMW alle niet-geclusterde OCMW-percelen uit het jachtplan schrappen. Hiervoor werd in eerste instantie geen aanbesteding voor jachtrecht uitgeschreven. Het schrappen van de gronden hangt nauw samen met de aanbesteding die het OCMW vijfjaarlijks uitschrijft voor het uitoefenen van jachtrecht op de geclusterde percelen. 

Zelf uitschrijven

Belangrijk om te weten is dat alle Kortrijkse inwoners hun eigendom kunnen laten uitkleuren uit het jachtplan. Wanneer je perceel in een jachtplan ligt, kan je via de arrondissementscommissaris dat jachtplan laten wijzigen. Hierbij hoef je enkel via de eigendomsakte of aanslagbiljet onroerende voorheffing aan te tonen dat je de eigenaar van het perceel bent. Dit stuur je dan samen met de aanvraag per post of via mail door.
(VDGOUV – West-Vlaanderen, Burg 3, 8000 BRUGGE, T 050 40 58 12‒ jacht.west-vlaanderen@vlaanderen.be). 

Alle info en documenten voor deze procedure vind je via de website van Vlaanderen (https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/natuurbeheer/een-jachtplan-aanpassen).

Meer info

- Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu , 0496 25 81 54

- Philippe De Coene, OCMW-voorzitter, 0477 45 32 32