Over 6 jaar mogen we straks gemiddeld nog 141 kg restafval per jaar aan onze voordeur plaatsen of 16 kg minder dan nu het geval is. Naargelang het type van gemeente komt er een verschillende norm. Zo zal men in kustgemeenten gemiddeld 258 kg per jaar restafval i.p.v. 141 kg mogen produceren. Hiermee wordt rekening gehouden met het toeristisch karakter van de kustgemeenten. Bredens burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe wil echter meer dan een speciale norm voor de kustgemeenten. Hij verwacht ook daadwerkelijke ondersteuning van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om het restafval en zwerfvuil te beperken.“Wat kan voor de stad Antwerpen, moet ook kunnen voor de kust”, zo meent Steve Vandenberghe.

Tevreden maar …

Bredense burgemeester Steve Vandenberghe is tevreden dat de nieuwe “afvalnorm” voor de kust rekening houdt met de vele tweede verblijven, vakantieparken en het uitgesproken toeristisch karakter van de kustgemeenten. In het verleden hebben de kustgemeenten dan ook altijd geijverd voor een correctiefactor.  “Anderzijds moet het streefdoel wel blijven dat het restafval wordt beperkt en  er zoveel mogelijk wordt gerecycleerd. Op dat vlak doet Bredene heel wat inspanningen door de uitbreiding en modernisering van zijn containerpark”, aldus Vandenberghe.  “Het restafval en zwerfvuil in de kustgemeenten vergt een speciale aanpak. De minister pakt dan ook uit met een actieplan voor het afval aan de kust.  Jammer genoeg is het op vandaag helemaal niet duidelijk wat dit actieplan zal inhouden”. Bredense burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe hoopt in ieder geval dat de kustgemeenten en de intercommunales rond afvalverwerking van deze kustgemeenten van zeer nabij zullen worden betrokken bij dit actieplan.  Bovendien hoopt Vandenberghe dat er ook (financiële) ondersteuning komt van de Vlaamse overheid.

“Wat kan voor Antwerpen moet ook kunnen voor de kust”!

 De afvalproblematiek aan de kust is immers, door het toeristisch karakter, niet louter een zaak van de kustgemeenten. Een globale aanpak met ondersteuning van Vlaanderen is bijgevolg noodzakelijk.  Een globale aanpak die niet zo evident is omdat de kustgemeenten zijn aangesloten bij drie verschillende afvalintercommunales (IVOO, IVVO en IVBO). Knokke maakt dan nog geen deel uit van deze intercommunales.  Steve Vandenberghe pleit bijgevolg voor een actievere en ondersteunende rol van de Openbare Afvalstoffen Maatschappij (OVAM). De Bredense burgemeester spiegelt zich hiervoor aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de OVAM en de stad Antwerpen waarbij de OVAM zijn expertise maar ook projectsubsidies ter beschikking stelt in Antwerpen dit omwille van het specifieke karakter van afvalverwerking en –voorkoming in een grootstad. “De afvalproblematiek aan de kust is eveneens zeer specifiek en minstens even complex. Wat voor Antwerpen kan moet ook voor de kust kunnen”, aldus Vandenberghe die hengelt naar extra middelen om de kustgemeenten in staat te stellen om via een globale aanpak voor de volledige kust minder afval te produceren en vooral ook om een kleinere ecologische voetdruk achter te laten. .

 “Een vernieuwend beleid op dit vlak kan overigens ook bijdragen tot de aantrekkelijkheid van de kust”.

Zwerfvuil kost gemeenten handenvol geld

Nog een reden dat Vandenberghe ondersteuning wil van de Vlaamse overheid is het recent akkoord tussen minister Schauvliege en de afvalindustrie dat alle lasten inzake opkuis van zwerfvuil verder bij de lokale besturen houdt.  Dit kost de lokale besturen jaarlijks 60 miljoen EUR.  De afval- en distributiesector wordt hier niet fundamenteel voor haar verantwoordelijkheden gesteld alhoewel de hoeveelheid zwerfafval in Vlaanderen stijgt en zwerfafval en sluikstorten tot de voornaamste ergernissen van de Vlamingen behoort.  “Een ergernis die dan maar moet worden opgelost door de steden en gemeenten”, besluit Vandenberghe.