Best mogelijk dat half Vlaanderen zich dit weekend verslikte. Na de discussie over de hervorming van het secundair onderwijs is het nu de beurt aan de leraar.  ‘Onze leraren hebben een te laag intellectueel niveau!’ dixit Andre Oosterlycnk.  We horen het u al denken: niet opnieuw! En toch, de twee discussies kunnen niet los van elkaar gevoerd worden. De discussie over de leraar van de toekomst is zelfs nog  fundamenteler. Wat  voor leraren willen we voor de klas hebben? Hoe houden we hen in het onderwijs? En vooral, wat moet een leraar van morgen allemaal kunnen? 

Neen tegen eliteonderwijs!

Sp.a zegt neen tegen eliteonderwijs. We willen alle studierichtingen en alle leerlingen met evenveel respect behandelen. We willen geen bovenlaag en onderlaag creëren. Wij vechten voor uitstekend onderwijs voor iedereen. En daarvoor zijn goede leerkrachten de belangrijkste motor. Willen we goede leerkrachten dan gaat het dus niet op om onderwijs stiefmoederlijk te behandelen als het gaat om de knikkers. Investeren in onderwijs is dan ook de beste investering die we als samenleving kunnen doen.

De uitdagingen zijn gekend: het is steeds minder evident om goede leerkrachten te vinden. Eén derde van de jonge leerkrachten stapt bijvoorbeeld binnen de 5 jaar uit het onderwijs.  Er zijn meer 45-plussers onder de leraren dan in andere beroepssectoren.  De 30– tot  40-jarigen zijn ondervertegenwoordigd. Dat is alarmerend. We moeten daarom kost wat kost zoeken naar de beste mensen voor ons onderwijs! Dat begint bij een goede lerarenopleiding waar we aspirant–leraren beter voorbereiden op de hedendaagse klaspraktijk maar gaat ook over een betere begeleiding van (beginnende) leraren.

Laat één zaak duidelijk zijn: voor sp.a gaat dat over veel meer dan het IQ-cijfer!

Leraar zijn is nooit af!

Om degelijk onderwijs te garanderen is het van groot belang dat leraren levenslang leren.  De tijd van ‘eens leraar, altijd leraar’ ligt al een tijdje achter ons. Leraren moeten zich blijvend ontwikkelen, ook tijdens hun loopbaan. Daarom willen we via de juiste (aanvullende) opleidingen en vormingen onze leraren echte ‘professionals’ laten zijn. Of integreren we permanente vorming binnen de eigenlijke onderwijsopdracht. 

Leren doe je niet alleen

Onze jongeren leren in groepsverband. Dat mogen we ook best vragen van leraren. De school van morgen start immers met sterke en creatieve leraren die actief samenwerken met collega’s én directies. Want ook directies hebben hun rol binnen deze hele discussie. Het zijn zij immers die de bakens uitzetten om - samen met de leraren -  kwalitatief onderwijs te garanderen. Geen hedendaags onderwijs zonder werken in team. Bovendien combineert de leerkracht van morgen werken in teamverband met een sterke identiteit. Al tijdens de lerarenopleiding zou er gefocust kunnen worden op meer eigenzinnigheid, een zoekende ingesteldheid en een non-conformistische houding. Het zijn nét die leerkrachten die onze jongeren weten te inspireren.

Te revolutionair, denkt u? Toch tonen verschillende scholen reeds aan dat het kan! Maar dat vraagt om een mentaliteitswijziging. We veranderen niet om te veranderen maar omdat de maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen groot zijn. Deze kunnen niet alleen door ‘de leraar in de klas’ het hoofd geboden worden.  De gedachte ‘één leraar voor de klas’ is passé. Waarom werken we niet in teams die zich samen verantwoordelijk voelen voor het inspelen op de onderwijsnoden van de leerlingen vandaag de dag? Bovendien geeft het onze leraren het nodige vertrouwen en legt het eventuele verborgen talenten bloot.

Het onderwijs van morgen start bij de leraar

Laat één ding duidelijk zijn: leraren zijn voor ons de belangrijkste grondstof om onderwijs te vernieuwen, belangrijker dan structuren, op voorwaarde dat die structuren ruimte laat voor creativiteit en identiteit van de leerkracht.  Laat de discussie over de leraar dus niet verzanden in een politiek steekspel. Daarvoor is de rol van de leraar te belangrijk! Laat ons daarom met z’n allen- in een sfeer van openheid en vertrouwen - bouwen aan het onderwijs van morgen. En dat start bij de leraar!