Een aanvraag bij de provincie moet digitaal ingediend worden via het Vlaamse omgevingsloket (OMV-loket). Deze verplichting blijft van kracht ook na het tweede uittel voor de gemeenten en ondanks dat het loket momenteel niet performant is.

Op 1 januari 2018 zou het OMV-loket functioneel en volledig operationeel moeten zijn. Er gelden technische richtlijnen om het indienen in de overgangsfase tot 1 januari 2018 mogelijk te maken.

Een ingediend dossier in het OMV-loket dat bestaat uit gestructureerde data of  vrije tekst ingevuld in het loket, in combinatie met documenten (die mogelijk her en der  zijn opgeladen), is onwerkbaar. Er is geen garantie dat informatie ingevuld in het OMV-loket kan gedeeld worden met adviesverleners en gemeenten voor het openbaar onderzoek. Bij het onvolledig verklaren van het dossier, is er geen garantie dat de ingevulde data of tekst nog beschikbaar zijn, wanneer je het dossier nadien wenst aan te vullen.

Gezien de problemen met het OMV-loket, vragen we aan aanvragers om:

  • de input van data te beperken tot het minimale
  • GEEN tekst te typen in de vrije-tekstvelden
  • maximaal te werken via documenten met een logische naamgeving (cf nummer en naam van de addendabibliotheek).

Met het dossier gaan vele partijen (aanvragers, gemeenten, adviesinstanties, provincie) aan de slag. Een dossier moet voor iedereen digitaal vlot raadpleegbaar zijn. Ons eigen provinciaal digitaal platform zetten we in om het dossier (en later de uitgebrachte adviezen) voor alle betrokken partijen raadpleegbaar te stellen.

De technische richtlijn geldt voor alle aanvragen in onze provincie en is dus ook relevant voor architecten en voor wie het stedenbouwkundig luik van een dossier samenstelt. 

Het indienen van het dossier kan per mail, op USB-stick of door aanvullen van het OMV-loket met alle documenten onder "Project informatie" > "Extra informatie".

Wie een dossier wenst in te dienen in onze provincie raden we aan om onze website te raadplegen. 10 vuistregels helpen je op weg bij het indienen van een dossier.

www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen.html