Op vraag van Tine Soens (Vlaams Parlementslid sp.a) kwamen we te weten dat het dossier van de Leiewerken te Menen complexer is dan tot op heden werd gecommuniceerd. Een niet-weerhouden scenario toont aan dat de ruimtelijke impact kan beperkt worden tot de onteigening van welgeteld 1 pand. sp.a Menen is dan ook vragende partij om de beweegredenen te kennen waarom andere criteria de bovenhand namen om meer bewoners langs de kaaien van Menen te onteigenen en tegelijk meer belastinggeld te investeren.

Tijdens huisbezoeken aan de inwoners van de getroffen zone leerde sp.a Menen samen met haar nationaal voorzitter John Crombez en regionaal parlementslid Tine Soens hun noden en verzuchtingen kennen. Velen voelden zich voor het eerst echt gehoord. 

Wijkbewoner Patrick Roose (OCMW-raadslid sp.a te Menen) stelde op basis van hun vragen enkele parlementaire verzoeken aan minister van Mobiliteit & Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Vlaams Parlementslid Tine Soens verzekerde de indiening en opvolging hiervan. De antwoorden van de minister zijn opmerkelijk in de zin dat het voorgestelde voorkeurscenario veel minder evident is dan in de media werd gebracht. Om de analyse van John Crombez te gebruiken: “In de kennisgevingsbrief staat vermeld dat er geen concrete plannen zijn maar wel dat panden verworven moeten worden. Begrijpe wie kan”.

In zijn antwoord op de parlementaire vragen onthult minister Weyts toch opmerkelijke informatie (we duiden deze aan in het vetjes):

 1. De recente communicatie omtrent het, thans door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en de stad Menen, vooropgestelde voorkeursscenario voor de Leiedoortocht te Menen had tot doel de omwonenden en andere stakeholders op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken in de voorbereiding van het project én maximale duidelijkheid te verschaffen aangaande de mogelijks hieraan verbonden ruimtelijke impact.

  Momenteel bevindt het project zich nog niet in dergelijke fase dat er sprake kan zijn van onteigeningen, noch van een bijhorende kostenraming. Parallel met de toelichting van het voorkeursscenario aan de betrokken bewoners werd aan de dienst Vastgoedtransacties gevraagd om op zo kort mogelijke termijn de nodige ramingen op te maken voor de verwerving van de betrokken percelen.

 2. Omtrent een eventuele verdeling tussen W&Z en de stad Menen van de benodigde verwervingskosten zijn, in afwachting van bovenvermelde ramingen, op heden nog geen afspraken gemaakt.

 3. Als beoordelingscriterium voor de ruimtelijke impact (aantal verwervingen) werd een eerste inschatting van het aantal betrokken panden gehanteerd. Deze initiële schattingen waren:

  1. Vaste brug met bochtverbredingen: 150 panden

  2. Vaste brug met rechttrekking: 89 panden

  3. Beweegbare brug met rechttrekking: 69 panden

  4. Vaste brug met ongewijzigde doorvaarbreedte en nieuwe kaaimuren: 129 panden

  5. Beweegbare brug met ongewijzigde doorvaarbreedte en behoud bestaande kaaimuren: 1 pand

   Na bepaling én verdere uitwerking van het voorkeursscenario werd het aantal verwervingen voor scenario II verfijnd tot 78 panden. Verdere studies en/of ontwikkelingen kunnen deze inschatting nog verder beïnvloeden.

 4. De verschillen tussen het project in Menen (onderdeel van het Seine-Scheldeproject) en de doortocht van de Leie in Kortrijk (onderdeel van het 1.350 ton-programma) zijn dermate groot, zowel in tijd en ruimte als in planmatige context en aanpak, dat een vergelijking tussen beide projecten niet opgaat.

 5. Bij het evalueren van bovenvermelde scenario’s is rekening gehouden met de volgende criteria: mobiliteit, openbare ruimte, ruimtelijke impact en de te verwerven percelen, beeldkwaliteit, exploitatie van de vaarweg, economische mogelijkheden en financiële impact.

Als sp.a zullen we cruciale vragen blijven stellen in dit dossier:

- Waarom wil men plots ruimere criteria gebruiken in Menen dan in Kortrijk? Iedere boot die in Menen passeert heeft Kortrijk moeten kruisen (hun maximale breedte is 11,5 m). De doorgang in Kortrijk lijkt ons smaller en minder recht dan de huidige doorgang in Menen.

- De nieuwe brug van Wervik is per boot - met een vermoedelijke breedte van 11 meter - voorbij Menen gevaren. We roepen inwoners, die foto’s of getuigenissen hebben van die doortocht, op om ze beschikbaar te stellen.

- Wat betekenen de criteria “beeldkwaliteit” en “economische mogelijkheden” in dit dossier?

De parlementaire vragen vind je in bijlage.