Stad Leuven wil dat leerlingen op een veilige manier op school geraken en investeert daarom sterk in verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes. Om de knelpunten in kaart te brengen en te kunnen aanpakken, betrekt Leuven ouders en leerlingen van alle lagere scholen hierbij. Op een interactieve online kaart hebben de voorbije maanden 1.844 ouders, leerkrachten en leerlingen  aangeduid waar zij problemen ondervinden.

65 procent van de Leuvense scholen, verspreid over Groot-Leuven, nam deel aan de bevraging. “De ouders, leerlingen en leerkrachten hebben er echt hun werk van gemaakt”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “We zijn onder de indruk van de resultaten. Nu kunnen we heel gericht een actieplan opstellen om de moeilijkheden op te lossen.”

Probleempunten
De eerste aanzet van dat actieplan is klaar en werd al besproken met de scholen. “Tegen oktober werken we het verder uit in samenwerking met de scholen en daarna starten we de uitvoering. Scholen zullen op een online applicatie kunnen volgen wat er met hun meldingen gebeurt”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “Op termijn willen we dat uitbreiden naar andere doelgroepen, zoals het secundair onderwijs, de KU Leuven, hogescholen of bedrijven. Al liggen de Leuvense basisscholen wel zo gespreid, dat een heel aantal problemen al in het actieplan zullen staan.” De bevraging van de Leuvense scholen zal om de drie jaar herhaald worden.

In de directe schoolomgeving maken ouders vaak melding van problemen veroorzaakt door het gedrag van de weggebruikers. “Dat kan gaan om fietsers die op het voetpad rijden of auto’s die fout geparkeerd staan”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. “Daarom blijven we inzetten op verkeerspreventie, met het BOBBI-project of door toezicht van politie of stadswachten in de schoolomgeving.”

Daarnaast zijn er ook knelpunten van infrastructurele aard. “Daar bekijken we school per school hoe we het kunnen oplossen. Dat kan gaan van duidelijkere signalisatie, een extra oversteekplaats, of de inzet van stadswachten, tot bijvoorbeeld een schoolstraat. Voor elke school zoeken we een oplossing op maat, waarvoor er een draagvlak bestaat”, zegt Ridouani.

Fietsroutenetwerk
Niet alleen de directe schoolomgeving speelt een rol. Ook de routes van en naar school moeten we aanpakken. “Eind augustus wordt het nieuwe verkeerscirculatieplan ingevoerd”, zegt Robbeets. “Daarbij hoort ook de uitrol van een fietsroutenetwerk in de binnenstad. Heel wat knelpunten zullen dan al weggewerkt worden. Zo komen er tegen september fietsstraten, waar fietsers altijd voorrang hebben op wagenverkeer, onder meer in de Parijsstraat en de Schapenstraat. En er komen een pak nieuwe fietspaden of –suggestiestroken bij. In heel wat straten die niet tot het hoofdroutenetwerk behoren, wordt ook éénrichtingsverkeer voor auto’s en tweerichtingsverkeer voor fietsers ingevoerd, waardoor die laatste meer ruimte hebben. We hebben pas 500.000 euro extra vrijgemaakt om de schoolomgevingen en schoolroutes veiliger te maken. ”

Investering van Vlaanderen nodig
Ongeveer de helft van de knelpunten liggen op de Leuvense ring of de steenwegen naar Leuven. “Daar is de Vlaamse overheid voor bevoegd, niet wijzelf”, zegt Robbeets. “De bevraging en het actieplan zijn goede instrumenten om Vlaanderen aan te sporen tot actie. We zullen niet nalaten om onze actiepunten over te maken aan het Vlaams Gewest. Zo zijn we momenteel in overleg om de fietspaden op de ring aan te pakken: wat kan tweerichtingsverkeer worden en wat moet Vlaanderen daarvoor aanpassen? Het fietspad tussen Tiensepoort en het Provinciehuis zal alvast verbreed worden om het voor de vele fietsers aangenamer en veiliger te maken.”

Octopusplan
De inventaris van de knelpunten past binnen het Octopusplan van de Voetgangersbeweging die de stad Leuven ondersteunt bij de uitwerking van de online tool voor het verzamelen van de knelpunten. Naast een analyse-instrument zal het webplatform van het Octopusplan ook een educatief luik aanbieden op maat van de Leuvense scholen. In het begin van volgend schooljaar wordt dit luik gelanceerd.